Teksti suurus:

Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2012, 5

Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord

Vastu võetud 11.06.2009 nr 92
RT I 2009, 31, 194
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
09.12.2010RT I, 17.12.2010, 101.01.2011
10.12.2012RT I, 12.12.2012, 301.01.2013

Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse” § 66 lõike 3 ning „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 10 lõike 7 alusel.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamist:
  1) „Töölepingu seaduse” §-des 56 ja 57 ettenähtud alaealise ja töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest;
  2) „Töölepingu seaduse” §-s 60 ettenähtud isapuhkuse ning § 63 lõikes 1 ettenähtud lapsepuhkuse ja lõikes 2 ettenähtud puudega lapse lapsepuhkuse eest;
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]
  3) „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 10 lõikes 5 ettenähtud lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest.

§ 2.   Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamine

  (1) Puhkusetasu alaealise ja töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest arvutatakse „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 4 sätestatud korras.

  (2) Keskmine töötasu isapuhkuse, puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest arvutatakse „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 3 sätestatud korras.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Lapsepuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud lapsepuhkuse tööpäevade arv „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määraga. Ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta tööpäevade arvu ja arvu 12 jagatisega.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamisel on tööandjal õigus nõuda dokumente, mis tõendavad töötaja õigust alaealise või töövõimetuspensionäri põhipuhkusele, isapuhkusele, lapsepuhkusele, puudega lapse lapsepuhkusele või lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegadele.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Tööandja kohustus maksta puhkusetasu ja keskmist töötasu

  (1) Paragrahvis 1 ettenähtud juhtudel arvutab ja maksab töötajale puhkusetasu ja keskmise töötasu tööandja.

  (2) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega lapse teine vanem ei ole kasutanud ega soovi kasutada lapsepuhkust või puudega lapse lapsepuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või lapse teine vanem on kasutanud või soovib kasutada lapsepuhkust või puudega lapse lapsepuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate puhkuse päevade arv.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal isapuhkuse kasutamise avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate isapuhkuse päevade arv.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

§ 4.   Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

  (1) Hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks täidab tööandja määruse lisas toodud andmiku ja esitab selle kolme kuu jooksul Sotsiaalkindlustusametile, arvates puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmisest töötajale.
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Andmikus näidatakse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riigieelarvest §-s 1 ettenähtud juhtudel väljamakstavad summad.

  (3) Sotsiaalkindlustusametil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet kannab andmikus toodud summa tööandja pangakontole kümne tööpäeva jooksul arvates puudusteta täidetud andmiku Sotsiaalkindlustusametisse saabumise päevast. Juhul kui tööandja esitatud andmik pole korrektselt vormistatud, võib Sotsiaalkindlustusamet kuni puuduste kõrvaldamiseni keelduda tööandjale summade ülekandmisest.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet peab tööandja esitatud andmete ja tööandja pangakontole ülekantud summade kohta eraldi arvestust.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Lisa Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks
[RT I, 12.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json