Teksti suurus:

Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2012, 7

Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine

Vastu võetud 27.12.2000 nr 78
RTL 2001, 5, 59
jõustumine 18.01.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2002RTL 2002, 31, 45003.03.2002
23.04.2002RTL 2002, 55, 80012.05.2002
30.12.2002RTL 2003, 6, 5217.01.2003
25.06.2004RTL 2004, 89, 140405.07.2004
08.06.2006RTL 2006, 49, 89125.06.2006
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
12.12.2008RTL 2008, 99, 138901.01.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 2018.01.2010
20.06.2011RT I, 28.06.2011, 101.07.2011
03.12.2012RT I, 12.12.2012, 101.01.2013

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 67 lõigete 1 ja 4, § 69 lõike 1, § 70 ja § 541 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Keskandmebaasi pidaja

  Maakohtute registriosakondade (edaspidi registriosakonnad) keskandmebaasi (edaspidi keskandmebaas) peab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 2.   Keskandmebaasi sisu

  Keskandmebaas koosneb:
  1) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest, mis kopeeritakse püsiühenduse teel keskandmebaasi põhiserverile;
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]
  2) Keskuses põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud ja seal töödeldud andmetest;
  3) lisaserveril olevatest elektrooniliselt dokumentidest ning neist kopeeritud ja töödeldud andmetest.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 21.   Isikukoodi avaldamine

  Keskus võib isikukoodi teabesüsteemi kasutajatele avalikustada:
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]
  1) «Äriseadustiku» § 691 alusel kättesaadavaks tehtud ärikeelu ja ettevõtluskeelu andmetes;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  2) oma koduleheküljel avaldatud registriosakonna lahendis ja hoiatuses, kui see puudutab registrikaardile kantud isikut;
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  3) muudel seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel.
[RTL 2004, 89, 1404 - jõust. 05.07.2004]

2. peatükk KESKANDMEBAASI PIDAMINE 

§ 3.   Põhi- ja lisaserverite andmed

  (1) Põhiserveri andmeid võib kasutada üksnes lisaserveritele kopeerimiseks ja varukoopiate tegemiseks.

  (2) Lisaserveritel on lubatud andmetöötlus, mis ei muuda äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri jõustunud registrikannete ning põhikirjade andmeid põhiserveri andmetest sisuliselt erinevaks.

§ 4.   Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded keskandmebaasi pidamise alal on:
  1) põhiserveri andmete muutmata kujul säilitamine;
  2) lisaserverite andmete kodeerimine ning muu teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;
  3) kordumatute registrikoodide süsteemi kehtestamine ja rakendamine;
  4) keskandmebaasile tuginev isikute ja asutuste teabeteenindus;
  5) vajalike klassifikaatorite, koodide ja teatmike väljatöötamine ja rakendamine ning nende kooskõlla viimine muude riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavate süsteemidega, sealhulgas «Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori» haldamine;
  6) [Kehtetu]
  7) keskandmebaasi ja registriosakondade digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning samuti keskandmebaasi organisatsioonilise andmeturbe korraldamine;
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  8) keskandmebaasi andmete laekumise, töötlemise ja väljastamise arvestuse pidamine;
  9) elektrooniliselt esitatud äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannete vastuvõtmine ning nende teabesüsteemis avalikustamine, vajadusel andmetöötlus, sealhulgas põhitegevusala andmete määramine;
[RT I, 28.06.2011, 1 - jõust. 01.07.2011]
  10) registriosakondade abistamine spetsiaaltarkvara hooldus- ja arendustööde ning väljaõppe alal;
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  11) registriosakondade teavitamine keskandmebaasi töötluse või registritevahelise ristkasutuse tulemusel väljaselgitatud asjaoludest registriandmete ebakorrektsuse kohta;
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  12) registriosakondades sisestatud või skaneeritud ärikeelu ja ettevõtluskeelu alaste kohtumääruste ning erakondade andmete (liikmete nimekirjad) süstematiseerimine ja Internetis oma koduleheküljel üldkättesaadavaks tegemine;
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  13) elektrooniliselt esitatud dokumentide vastuvõtmine ja nende töötlemise võimaldamine;
  14) teabesüsteemis menetlusteabe all Ametlikes Teadaannetes avaldatud jagunemisteadete, jagunemislepingu sõlmimise teadete, ühinemisteadete, ühinemislepingu sõlmimise teadete ja äriühingu ümberkujundamisteadete viivitamatu kuvamine.
[RT I, 28.06.2011, 1 - jõust. 01.07.2011]

§ 5.   Justiitsministeeriumile esitatavad andmed

  (1) Keskus:
  1) koostab keskandmebaasi andmeturbe organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste abinõude kava ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
  2) koostab keskandmebaasi pidamiseks kasutatavate riist- ja tarkvaravahendite nimekirja ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
  3) esitab Justiitsministeeriumile tema nõudmisel vajalikku statistikat registriosakondade töö kohta.
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri spetsiaaltarkvaraprogrammi ja teabesüsteemi arendamisel ning teatmike ja klassifikaatorite väljatöötamisel ja muutmisel lähtub Keskus Justiitsministeeriumi seisukohtadest, sealhulgas sisulisi muudatusi teostab Justiitsministeeriumi eelneval nõusolekul.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

3. peatükk TEABE VÄLJASTAMINE 

§ 6.   Teabe väljastamise alused

  (1) Keskus väljastab teabesüsteemist teavet nii ühekordse teabenõude alusel kui ka Keskuse ja teabekasutaja vahel sõlmitud lepingu alusel.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

  (2) Ühekordse teabenõude võtab Keskus vastu ja täidab «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (3) Keskus teeb Interneti koduleheküljel teatavaks, milliste lähteandmete alusel on tehniliselt võimalik ühekordseid teabenõudeid täita.

  (4) Abonendilepingus võidakse kokku leppida mitmekordses teabeväljastamises, teabe täiendavas töötlemises ning teatud parameetrite alusel teabe pidevas uuendamises.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 7.   Teabe väljastamise tasu ja selle maksmisest vabastamine

  (1) Teabe väljastamise tasu määrad kehtestab justiitsminister «Äriseadustiku» alusel.

  (2) Ühekordse teabenõude korral tasutakse selle eest enne teabe väljastamist.

  (3) Keskus võib vabastada teabenõudja tasu maksmisest «Avaliku teabe seaduse» § 26 alusel.

  (4) Ametiasutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud tasu maksmisest, kui teabe väljastamine on vajalik seadusega pandud ülesande täitmiseks. Ametiasutuse juht, notar ja kohtutäitur peavad tasu maksmisest vabastamise taotlust Keskuse nõudel kirjalikult põhjendama.

  (5) Valla- ja linnavalitsus on vabastatud tasu maksmisest teabe osas, mis puudutab vastavat omavalitsusüksust ning on vajalik valla- või linnavalitsusele seadusega pandud ülesande täitmiseks. Vallavanem või linnapea peab tasu maksmisest vabastamise taotlust Keskuse nõudel kirjalikult põhjendama.

  (6) «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» § 8 lõike 2 ning «Äriseadustiku» § 541 lõike 3 alusel toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Keskus tasu ei võta.

  (7) Justiitsministeeriumi loal võib Keskus sõlmida välismaiste institutsioonidega tasuta või soodustingimustel teabevahetamise lepinguid.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 8.   Tasu kasutamine

  Keskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal keskandmebaasi ja registriosakondade infotehnoloogia ning teabeteeninduse kulude katmiseks.
[RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

4. peatükk NIMEPÄRINGUD 
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 9.   Nimepäringu kohustus ja sisu
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 10.   Nimepäringule vastamine
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 11.   Kaubamärkide andmed
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 12.   Menetluses olevad nimed
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 13.   Huvitatud isiku nimepäring
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 14.   Andmed teiste huvitatud isikute nimepäringute kohta
[Kehtetu - RT I, 12.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

/otsingu_soovitused.json