Teksti suurus:

Jäämurdetööde kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2013, 11

Jäämurdetööde kord

Vastu võetud 23.12.2003 nr 265
RTL 2004, 1, 6
jõustumine 10.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.02.2006RTL 2006, 16, 29020.02.2006
21.11.2007RTL 2007, 91, 150903.12.2007
08.01.2013RT I, 11.01.2013, 514.01.2013
10.12.2013RT I, 12.12.2013, 715.12.2013

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 50 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab jäämurdetööde teostamise korra ja määrab kindlaks sadamavaldajate, laevakaptenite, laevaagendi ja Veeteede Ameti vastastikuse suhtlemise jäämurdetööde korraldamisel.

  (2) Määruse eesmärgiks on veeteede jäätumise korral võimalikult ohutu ja efektiivse laevaliikluse tagamine käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud sadamatesse suunduvatele ja nendest väljuvatele laevadele jäämurdetööde perioodil.

§ 2.   Jäämurdetööde teostamise aeg

  Jäämurdetööde perioodi alguse ja lõpu määrab Veeteede Ameti peadirektor piirkonniti lähtuvalt jääoludest.

§ 3.   Jäämurdjaga teenindatavad sadamad

  (1) Riigi poolt jäämurdjatega teenindatavateks sadamateks on Muuga sadam, Tallinna ja Kopli lahe sadamad, Paldiski Põhjasadam, Paldiski Lõunasadam, Kunda sadam ja Sillamäe sadam. Nimetatud sadamaid teenindatakse kuni sadama akvatooriumini. Pärnu sadamat teenindatakse avamere poolt kuni kohani, mis on määratletud koordinaatidega 58º 21',4 N ja 24º 27',0 E.
[RTL 2006, 16, 290 - jõust. 20.02.2006]

  (2) Sadama valdaja võib kooskõlastatult Veeteede Ametiga korraldada jäämurdetöid sadama tehniliste ja rahaliste vahenditega iseseisvalt.

  (3) Sadama poolt finantseeritavate jäämurdetööde korraldamisel peab sadama valdaja järgima õigusaktides kehtestatud nõudeid ohutu laevaliikluse tagamiseks ja informeerima Veeteede Ametit jäämurdetööde käigust.
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]

§ 4.   Jäämurdetööde korraldamine

  (1) Jäämurdetöid korraldab Veeteede Amet.

  (2) Veeteede Ameti peadirektor võib käskkirjaga moodustada jäämurdetegevuse korraldamiseks nõuandva organina jäästaabi.

  (3) Veeteede Ameti peadirektori jäämurdetööde korraldamist puudutavad käskkirjad avaldatakse «Teadaannetes meremeestele», NAVTEX teel ning Veeteede Ameti koduleheküljel.
19.07.2013 13:30
Veaparandus - Parandatud kirjaviga sõna „Teadaannetes“. Alus: RTS § 10 lg 3, MKM 12.06.2013 taotlus nr 2-15/13-00569/003.

§ 5.   Jäämurdja tellimine

  (1) Jäämurdja teenuseid vajava laeva kapten on kohustatud esitama jäämurdja teenuse tellimiseks laevaagendi kaudu või laevaagendi puudumisel reederi kaudu Veeteede Ametile hiljemalt 12 tundi enne planeeritavat väljumist sadamast või hiljemalt 24 tundi enne saabumist määratud kogunemispunkti järgmised andmed:
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]
  1) tellimuse saatmise kuupäev;
  2) laeva nimi;
  3) laeva kutsung;
  4) laeva lipuriik;
  5) laeva üldpikkus (m);
  6) laeva laius (m);
  7) laeva maksimaalne süvis ja süvis karavanis liikumise ajal (m);
  8) laeva pardakõrgus (m);
  9) laeva kogumahutavus (GT);
  10) laeva peamasinate võimsus (kW) ja arv;
  11) laeva kiirus vabas vees (sõlme);
  12) laeva veeväljasurve karavanis liikumise ajal;
  13) laeva klassifikatsiooniühing;
  14) laeva jääklass;
  15) laeva ohtlik last, lastis, ballastis;
  16) laeva lähtesadam;
  17) laeva sihtsadam;
  18) laeva kogunemiskohta saabumise või sadamast väljumise kuupäev;
  19) laeva kogunemiskohta saabumise või sadamast väljumise kellaaeg;
  20) laevaagendi või reederi nimi;
[RT I, 11.01.2013, 5 - jõust. 14.01.2013]
  21) laevaagendi või reederi kontaktandmed.

  (2) Jäämurdja poolt teenindatavates sadamates regulaarliinidel sõitvate reisilaevade kaptenid esitavad tellimuse laevaagendi kaudu või laevaagendi puudumisel reederi kaudu Veeteede Ametile hiljemalt 12 tundi enne jäämurdja teenuse vajadust.
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]

  (3) Laevaagent või laevaagendi puudumisel reeder on kohustatud kinnitama või täpsustama taotlust jäämurdja teenusele hiljemalt 4 tundi enne tema poolt esitatud tellimuses märgitud aja saabumist, kinnitades vajadusel ka vedurlaevade ja lootsi valmisolekut.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teave edastatakse elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.
[RT I, 12.12.2013, 7 - jõust. 15.12.2013]

  (4) Juhul kui laev ei ole mereklaar tellimuseks märgitud tähtajaks või puudub vajalik vedurlaev või loots, võib Veeteede Amet tellimuse tühistada. Uus tellimus esitatakse vastavalt käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele.
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]

  (5) Veeteede Amet edastab töökäsud jäämurdja kaptenile, kontrollib nende täitmist ning võtab vastu jäämurdja ettekandeid.
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]

  (6) Jäämurdetööde tellimuse täitmise tähtaja viibimisel teatab Veeteede Amet laevaagendile või laevaagendi puudumisel reederile mitte vähem kui 3 tundi enne jäämurdetööde tellimuses märgitud tähtaega tellimuse edasilükkamise põhjuse ja selle uue võimaliku täitmise aja.
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]

  (7) Laevadele jäämurdeteenuste osutamisel lähtutakse järgmistest eelistustest:
  1) liinilaevad;
  2) muud laevad vastavalt tellimuses esitatud sadamasse saabumise ja sadamast lahkumise ajale ning jäämurdja poolt teenindatava sihtsadama sadamakapteni kirjalikule kinnitusele.

§ 6.   Laevakaravani moodustamine ja liikumine karavanis

  (1) Laevakaravan (edaspidi karavan) moodustatakse vastavalt laekunud tellimustele väljakuulutatud laevade kogunemiskohas jääpiiril või sadama ankruplatsil. Vajaduse korral võib jäämurdja kapten nõuda karavani arvatud laeva kaptenilt lisaks § 5 lõikes 1 nimetatud andmetele täiendavat informatsiooni laeva või lasti kohta. Laevade järjestuse karavanis määrab jäämurdja kapten, otsustades pukseerimisvajaduse.

  (2) Karavani arvatakse laevad, mis on tunnistatud klassifikatsiooniühingu või lipuriigi mereadministratsiooni poolt merekõlblikuks ning millel on vähemalt kehtestatud piirangutele vastav jääklass ja peamasina võimsus.

  (3) Laev, mis vajab jääst läbiminekul jäämurdja abi, peab ootama jäämurdja saabumist jäämurdja kapteni poolt määratud asukohas ega tohi ilma jäämurdja kapteni loata jäässe minna.

  (4) Laevade kogunemispunktide koordinaadid edastatakse laevadele laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori poolt raadiotelefoni teel Soome lahe laevaettekannete süsteemi töökanalitel.
[RT I, 11.01.2013, 5 - jõust. 14.01.2013]

  (5) Veeteede Amet on kohustatud esitama laevaagendile või laevaagendi puudumisel reederile nende nõudmisel järgmised andmed:
[RTL 2007, 91, 1509 - jõust. 03.12.2007]
  1) karavani moodustamise koht;
  2) karavani moodustamise aeg (UTC);
  3) muu vajalik informatsioon ja täpsustused;
  4) täiendav informatsioon, kui laeva teenindamine jäämurdja poolt viibib.

  (6) Laevade karavanis liikumiseks ja sidepidamiseks annab juhiseid ja korraldusi jäämurdja kapten.

  (7) Karavanis liikuvate laevade kaptenid on kohustatud täitma jäämurdja kapteni juhiseid ja olema valmis viivitamatult andma tagasikäiku või sooritama muud manöövrit.

  (8) Karavanis liikuvatel laevadel on keelatud üksteisest mööduda ilma jäämurdja kapteni loata, välja arvatud otsese kokkupõrke vältimiseks.

  (9) Laeval, mis on kinnitatud jäämurdja ahtrisse või mis asub jäämurdja puksiiris, on keelatud ilma jäämurdja kapteni loata anda käiku. Jäämurdja puksiiris olev laev peab olema valmis viivitamatuks puksiiri äraandmiseks ja täiskäigul tagasi töötamiseks.

  (10) Lekke või muu vigastuse korral on karavanis liikuva laeva kapten kohustatud sellest viivitamatult teatama jäämurdja kaptenile.

  (11) Jäämurdja kaptenil on õigus keelduda jäämurdeteenuse osutamisest laevale, mille kapten eirab tema korraldusi, teavitades sellest kohe laeva kaptenit, pärast mida on jäämurdja kaptenil õigus jätta selline laev maha ohutusse kohta.

§ 7.   Jäässe kinni jäänud laevad

  (1) Laevadele, mis on jäässe kinni jäänud katsel seda iseseisvalt läbida ilma jäämurdja kapteni loata, osutatakse teenust vastavalt võimalustele.

  (2) Avariiolukorra tekkimisel sellisel laeval osutatakse inimelude päästmiseks igakülgset abi. Laeva või kauba päästmist käsitletakse kui varapäästeoperatsiooni.

§ 8.   Jäämurde teenuse osutamine väljaspool jäämurdjate teeninduspiirkondi

  Väljaspool jäämurdjate teeninduspiirkondi (väljakuulutatud laevade kogunemispunkti ja jäämurdja poolt teenindatava sihtsadama vaheline veeala) osutatakse laevale teenuseid eritasu eest vastavalt Veeteede Ameti ja reederi vahel sõlmitud lepingule.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json