Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 „Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2014, 1

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 „Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.12.2014 nr 106

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 24 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. aasta määruses nr 125 „Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse 101.peatükiga järgmises sõnastuses:  

„101. peatükk

ÜLIKERGÕHUSÕIDUKI PILOODILUBA – ULTRA-LIGHT PILOT LICENCE – ULPL

§ 481. Ülikergõhusõidukite liigitus

Ülikergõhusõidukite liigitus on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a. määruses nr 119 „Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri“.

§ 482. Ülikergõhusõiduki piloodiloa väljaandmise üldnõuded

(1) Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.

(2) Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab olema läbinud Lennuameti heakskiidetud teooriakursuse ja lennuõppe ning sooritama teooriaeksami Lennuameti järelevalveametniku juuresolekul.

(3) Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab kuue kuu jooksul pärast lennuõppe läbimist sooritama kontroll-lennu koos kontrollpiloodiga. Kontroll-lennu ajal peab piloodiloa taotleja olema võimeline tegutsema õhusõiduki kaptenina ning sooritama ülikergõhusõidukil nõutavaid protseduure ja manöövreid.

(4) Lennuamet väljastab taotlejale tähtajatu piloodiloa, millele kantakse A klassi ülikergõhusõiduki, B klassi ülikerg-maalennuki, B klassi ülikerg-vesilennuki või ülikergõhusõiduki liigituse alla kuuluva kopteri pädevus. 

§ 483. Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlemisel nõutavad andmed ja dokumendid

Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:

1) taotleja isikuandmed – nimi, sünniaeg, sünnikoht, isikukood;

2) taotleja kontaktandmed – elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber;

3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;

4) üks taotleja värvifoto suurusega 3×4 cm, kui tegu on esmakordse taotlemisega;

5) andmed lennukogemuse kohta – õppe-, soolo-, marsruutlennutunnid, lendude arv, lendamiseks kasutatud ülikergõhusõiduki modifikatsioon;

6) kontrollpiloodiga sooritatud kontroll-lennu akt-järeldus;

7) tunnistus või tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;

8) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

§ 484. A klassi ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja koolitusnõuded

(1) A klassi ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab olema läbinud Lennuameti heakskiidetud 80-tunnilise teooriakoolituse, mille programm käsitleb ülikergõhusõidukite aerodünaamikat ning lennukite ja mootorite ehitust ning peab olema sooritanud eksamid järgmistes ainetes:

1) lennundusalased õigusaktid;

2) õhusõidukite üldehitus;

3) aerodünaamika;

4) lennu planeerimine ja teostamine;

5) navigatsioon;

6) meteoroloogia;

7) ülikergõhusõidukite käitamisprotseduurid.

(2) Taotleja peab läbima lennuõppe järgmises mahus:

1) 20 lennutundi A klassi ülikergõhusõidukil, millest vähemalt viis lennutundi on soololennud;

2) 90 maandumist, millest vähemalt 10 lähenemist ja maandumist on sooritatud mootori tühikäigul;

3) viis marsruutlendu enam kui 50 kilomeetrilisel marsruudil, millest vähemalt kaks tundi õppelennuna.

(3) Kui taotleja omab eelnevalt enam kui 35-tunnist deltaplaani lennukogemust, peab ta A klassi ülikergõhusõiduki piloodiloa saamiseks olema sooritanud teooriakoolituse täies mahus ja läbima A klassi ülikergõhusõiduki lennuõppe järgmises mahus:

1) 10 lennutundi, millest vähemalt viis tundi soololennuna;

2) 35 maandumist, millest vähemalt 10 lähenemist ja maandumist mootori tühikäigul;

3) viis tundi marsruutlendu, millest vähemalt kolm soololennuna;

4) vähemalt üks 50 kilomeetri pikkune soolomarsruutlend.

(4) Kui taotleja omab eelnevalt lennukogemust motopurilennukil, purilennukil, lennukil või kopteril, peab ta olema läbinud teooriakursuse A klassi ülikergõhusõidukite ehitusest, aerodünaamikast ja käitamisprotseduuridest ning sooritanud nendes ainetes eksamid. Lisaks peab ta olema läbinud A klassi ülikergõhusõiduki lennuõppe käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud mahus.

§ 485. A klassi ülikergõhusõiduki piloodiloa omaniku õigused

(1) Ülikergõhusõiduki A-klassi piloodiluba annab õiguse käitada A klassi ülikergõhusõidukit mittekontrollitavas õhuruumis. Lendamiseks kontrollitavas õhuruumis peab A klassi ülikergõhusõiduki piloot omama lennunduse raadioside luba.

(2) A klassi ülikergõhusõiduki piloodiloa omanik tohib lennule kaasa võtta reisija, kui ta on pärast lennuõppe läbimist lennanud ülikergõhusõidukil vähemalt 20 tundi soololendu ning lennule eelneva 90 päeva jooksul sooritanud vähemalt viis lendu antud tüüpi ülikergõhusõidukil. Lennule kaasavõetud ülikergõhusõiduki piloodiloa omanikku ei loeta reisijaks.

§ 486. Nõuded B klassi ülikerglennuki ja ülikergõhusõiduki liigituse alla kuuluva kopteri piloodile

(1) B klassi ülikerglennuki piloodile kohaldatakse Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1–193), lisa I punktides FCL.100, FCL.105, FCL.110, FCL.120, FCL.125, FCL.110.A ja FCL.135.A sätestatut.

(2) Ülikergõhusõiduki liigituse alla kuuluva kopteri piloodile kohaldatakse Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 lisa I punktides FCL.100, FCL.105, FCL.110, FCL.120, FCL.125, FCL.110.H ja FCL.135.H sätestatut.

§ 487. B klassi ülikerglennukisse ja ülikergõhusõiduki liigituse alla kuuluvasse kopterisse reisija kaasavõtmise õigus

B klassi ülikerglennuki ja ülikergõhusõiduki liigituse alla kuuluva kopteri piloodiloa omanik tohib lennule kaasa võtta reisija, kui ta on pärast lennuõppe läbimist lennanud ülikergõhusõidukil vähemalt 15 tundi soololendu ning lennule eelneva 90 päeva jooksul sooritanud vähemalt viis lendu antud tüüpi ülikergõhusõidukil. Lennule kaasavõetud ülikergõhusõiduki piloodiloa omanikku ei loeta reisijaks.

§ 488. Ülikergõhusõiduki piloodi hiljutise lennukogemuse nõuded

(1) Ülikergõhusõiduki piloodiloa omanik võib loast tulenevaid õigusi kasutada üksnes tingimusel, et ta on eelneva 24 kuu jooksul ülikergõhusõiduki piloodina teinud järgmist:

1) lennanud kaptenina vähemalt 12 lennutundi, mis muu hulgas hõlmab 12 starti ja maandumist;

2) läbinud täiendusõppe, mis hõlmab vähemalt üht lennutundi koos lennuõpetajaga.

(2) Ülikergõhusõiduki piloodiloa omanik, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 1 ja 2 nõuetele, peab tegema järgmist:

1) enne piloodiloast tulenevate õiguste kasutamise jätkamist sooritama lennuoskuse tasemekontrolli kontrollpiloodi osavõtul või

2) sooritama käesoleva paragrahvi lõike 1 nõuete täitmiseks koos lennuõpetajaga või soololennul lennuõpetaja järelevalve all täiendavaid lennutunde või starte ja maandumisi.

§ 489. Ülikergõhusõidukiga veekogudelt lendamise pädevus

(1) Ülikergõhusõidukiga veekogudelt lendamise pädevuse taotlemiseks peab taotlejal olema:

1) läbitud Lennuameti heakskiidetud asjakohane teooriakursus ja lennuõpe;

2) vähemalt 35 üldlennutundi ülikergõhusõidukil enne lennuõppe algust;

3) sooritatud ülikergõhusõidukil 50 starti ja maandumist veekogudel;

4) sooritatud kontroll-lend koos kontrollpiloodiga.

(2) Kui taotlejal on pädevus vesilennukil lendamiseks, tuleb tal sooritada vaid kontroll-lend koos kontrollpiloodiga.“;

2) määruse 11. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse 15. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 107 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja sõnad „eelneva 12 kuu jooksul“;

5) määruse 23. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„23. peatükk

ÜLIKERGÕHUSÕIDUKI LENNUÕPETAJA PÄDEVUS – ULTRA-LIGHT FLIGHT INSTRUCTOR RATING – FI UL

6) paragrahvi 114 pealkirjas, lõikes 2 ja lõike 4 punktis 1, § 115 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2, § 116 lõigetes 1 ja 3 asendatakse „ülikerglennuk“ sõnaga „ülikergõhusõiduk“ vastavas käändes;

7) paragrahvi 114 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ülikergõhusõiduki lennuõpetaja pädevuse taotleja peab olema läbinud koolituskursuse Lennuameti heakskiidetud koolitusprogrammi alusel, mille vähemalt 50 õppetunnist koosnev teoreetiline osa peab hõlmama järgnevaid teemasid:

1) õppimine ja õpetamise protsess;

2) koolitamise metoodika;

3) koolitusprogrammi koostamine;

4) õppetunni planeerimine ja metoodilised õppevahendid;

5) õpilase tegevuse hindamine ja lennuoskustaseme testimine;

6) inimvõimed ja nendest tulenevate piirangute arvestamine lennukoolitusel;

7) lennutegevuse juhendmaterjalid;

8) eriolukordades tegutsemise õpetamise metoodika;

9) koolituse administratiivne korraldus.“;

8) paragrahvi 114 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule peab ülikergõhusõiduki lennuõpetaja pädevuse taotleja läbima vähemalt 10-tunnise lennuõpetamise praktilise koolituse, mis peab sisaldama harjutusi järgmistel teemadel:

1) lennuettevalmistus, lennutingimuste analüüs, lennujärgne tegevus;

2) juhiste töö ja toime, ruleerimine, ohuolukorrad;

3) lennuelemendid – tõus, horisontaallend, pöörangud, laskumine, varisemise ja pööriste ennetamine;

4) ilmastikutingimuste nagu tuul, temperatuur, õhurõhk, mõju;

5) mootoririkke simuleerimine, maandumiskoha valik;

6) õpilase soololennuks valmisoleku hindamine;

7) marsruutlend ja navigatsioon.“;

9) paragrahvi 114 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 114 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) sooritatud vähemalt 30 tundi lende ülikergõhusõiduki kaptenina;“;

11)  paragrahvi 114 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3:

„3) läbitud vähemalt 5-tunnine lennuõpetamise praktiline koolitus.“;

12) paragrahvi 114 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Mootorlennuõpetaja pädevusega taotlejal peab olema ülikergõhusõiduki piloodiluba ja lennatud vähemalt 15 lennutundi ülikergõhusõiduki kaptenina.

(6) Pärast ülikergõhusõiduki lennuõpetaja kursuse läbimist peab taotleja sooritama kontroll-lennu Lennuameti määratud kontrollpiloodiga.“;

13)  paragrahvi 116 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) tõendi viimase 12 kuu lennuõpetuskogemuste kohta või kontroll-lennu akti.“;

14) määrust täiendatakse 261. peatükiga järgmises sõnastuses:

„261. peatükk

ÜLIKERGÕHUSÕIDUKI KONTROLLPILOOT – FLIGHT EXAMINER (ULTRA-LIGHT)

§ 1291. Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistus ja selle taotlemine

(1) Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodina tegutsemisteks peab isikul olema ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistus.

(2) Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistuse annab Lennuamet. Tunnistus kehtib kolm aastat.

(3) Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistuse taotlemiseks tuleb Lennuametile esitada taotlus, milles isik tõendab enda vastavust käesoleva määruse § 1292 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.

§ 1292. Nõuded ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistuse taotlejale

(1) Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistuse taotleja peab:

1) omama ülikergõhusõiduki piloodiluba;

2) omama vähemalt kaheaastast ülikergõhusõiduki lennuõpetaja pädevust;

3) olema lennanud vähemalt 200 lennutundi ülikergõhusõidukil;

4) olema läbinud kontrollpiloodi koolituse;

5) olema sooritanud kontroll-lennu Lennuameti määratud kontrollpiloodiga.

(2) Taotleja peab kontroll-lennul näitama oma teadmisi ning oskust õpetada õpilast vastavalt nõutavale tasemele nii tava- kui eriolukordades.

§ 1293. Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi õigused

Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodil on õigus sooritada oma lennundusloale märgitud lennundusloaga antud õigustele vastavat kontroll-lendu piloodiloa taotlejale pädevuse andmiseks või selle uuendamiseks.

§ 1294. Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistuse kehtivusaja pikendamine

Ülikergõhusõiduki kontrollpiloodi tunnistuse pikendamiseks peab kontrollpiloot:

1) tunnistuse kehtivuse ajal olema viinud läbi vähemalt viis kontroll-lendu;

2) vähemalt ühe kontroll-lennu nimetatud lendudest sooritanud Lennuameti inspektori või vanemkontrollpiloodiga.“;

15) paragrahvi 133 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolitaja (lennuklubi, -kool), kes pakub ainult erapiloodi, ülikergõhusõidukite,  purilennuki või motopurilennuki pilootide koolitust, peab ennast Lennuametis vaid registreerima. Koolitus loetakse registreerituks seni, kuni koolitaja pole informeerinud Lennuametit koolituse lõpetamisest või seni, kuni Lennuamet teeb kindlaks, et koolitust ei viida läbi ohutult või see ei vasta lennuohutusnõuetele. Mõlemal viimatimainitud juhul tühistatakse registreeritud koolitusõigus. Lennuametile tuleb teatada kõikidest muudatustest koolituse registreerimistaotlusel esitatud andmetes.“.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json