Teksti suurus:

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 8

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine

Vastu võetud 24.09.1996 nr 233
RT I 1996, 72, 1268
jõustumine 09.10.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.1996RT I 1996, 77, 136812.11.1996
29.04.1997RT I 1997, 36, 54415.05.1997
25.11.2004RT I 2004, 82, 55005.12.2004
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 6 lõikele 5, paragrahvi 9 lõikele 8 ja paragrahvile 14 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) [Kehtetu – RT I 2004, 82, 550 – jõust. 05.12.2004]

2) [Kehtetu – RT I 2004, 82, 550 – jõust. 05.12.2004]

3) "Haldusüksuste piiride teedel ja tänavatel tähistamise kord" (juurde lisatud).
[RT I 2004, 82, 550 – jõust. 05.12.2004]

2. Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 71 lõikele 3 volitada Maa-ametit otsustama haldusüksuste piiride korrigeerimist maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustest lähtuvalt.

3. Paluda valla- ja linnavolikogudel erandkorras esitada maavanemale taotlus valla või linna asustusjaotuse muutmise kohta vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud "Asustusüksuste liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alustele ja korrale" 1. aprilliks 1997. a.

Kui valla või linna asustusjaotuse muutmist ei peeta vajalikuks, siis esitada maavanemale sellekohane volikogu otsus 1. aprilliks 1997. a.
[RT I 1996, 77, 1368 - jõust. 12.11.1996]

4. Maavanematel edastada kohalike omavalitsuste poolt käesoleva määruse punkti 3 alusel esitatud materjalid koos omapoolse arvamusega Siseministeeriumile 1. maiks 1997. a.
[RT I 1996, 77, 1368 - jõust. 12.11.1996]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996. a
määrusega nr 233

Asustusüksuste liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord
[Kehtetu – RT I 2004, 82, 550 – jõust. 05.12.2004]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996. a
määrusega nr 233

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 9 lõikes 7 nimetatud dokumentatsiooni vormistamise nõuded
[Kehtetu – RT I 2004, 82, 550 – jõust. 05.12.2004]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996. a
määrusega nr 233


[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Haldusüksuste piiride teedel ja tänavatel tähistamise kord

1. Käesolev kord sätestab haldusüksuste piiride tähistamiseks teedel ja tänavatel kasutatavate nimetahvlite kujundamise põhimõtted ja nende ülespaneku korralduse.

2. Maakonna, linna ja valla halduspiiri tähistamiseks kasutatakse ühtse kujundusega nimetahvleid.

3. Nimetahvli suuruse, kirja ja vapi kujundamisel juhindutakse Eesti Standardis (EV ST 613-93 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine") tekstiga liiklusmärkide suhtes kehtivatest nõuetest.

Haldusüksuste nimetahvli tausta värv on sinine.

4. Nimetahvlile kantakse:
1) haldusüksuse kohanimi suurtähtedega;
2) haldusüksuse liigisõna (maakond, vald või linn, välja arvatud Tallinna nime järel) väiketähtedega.
3) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

5. Valla staatuses olevate alevite nimetahvlile kantakse nende asjaajamises ja sümbolitel kasutatav liiginimi, mille otsustamine on reguleeritud Vabariigi Valitsuse 25. augusti 1993. a. määrusega nr. 264 (RT I 1993, 59, 831).

6. Nimetahvel paigutatakse riigi- ja vallateede ning linnatänavate äärde kohta, kus algab maakonna, linna või valla haldusterritoorium. Tahvli ülespanekul lähtutakse liiklusmärgi ülespaneku nõuetest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json