Teksti suurus:

Ametiasutuste pädevus «Geograafilise tähise kaitse seaduse» rakendamisel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 18

Ametiasutuste pädevus «Geograafilise tähise kaitse seaduse» rakendamisel

Vastu võetud 06.06.2000 nr 182
RT I 2000, 45, 282
jõustumine 11.06.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018

Määrus kehtestatakse «Geograafilise tähise kaitse seaduse» § 9 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määrusega antakse ametiasutustele õigus:
  1) taotleda geograafilise tähise registreerimist;
  2) väljastada tõendit geograafilise tähise kaitstuse kohta Eestis;
  3) väljastada tõendit kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse (edaspidi iseloomulik tunnus) seose kohta tema geograafilise päritoluga;
  4) väljastada tõendit Eesti geograafilise tähise registreerimise taotleja (edaspidi taotleja) õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist.

2. peatükk PÄDEVAD AMETIASUTUSED 

§ 2.  Geograafilise tähise registreerimise taotlemine

  Eesti geograafilise tähise registreerimise taotlemiseks on pädevad:
  1) Maaeluministeerium mis tahes Eesti geograafilise tähise registreerimisel;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium mis tahes Eesti geograafilise tähise registreerimisel;
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  4) linna- ja vallavalitsus ainult sellise geograafilise tähise registreerimisel, millele vastav geograafiline ala asub tema haldusüksuse piirides.

§ 3.  Tõend geograafilise tähise kaitstuse kohta Eestis

  Paragrahvi 1 punktis 2 nimetatud tõendi väljastab Patendiamet.

§ 4.  Tõend Eesti kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga ja tõend taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist

  (1) Paragrahvi 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tõendeid väljastavad:
  1) Maaeluministeerium toidutoorme ja toidu osas;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alkoholi ning muude kaupade ja teenuste osas.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Tõendit taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist ei väljastata, kui taotleja ja tõendi väljastaja on üks ja sama ametiasutus.

3. peatükk TÕENDI VÄLJASTAMISE KORD 

§ 5.  Avaldus tõendi saamiseks

  (1) Paragrahvi 1 punktis 2 nimetatud tõend väljastatakse väljavõttena «Riiklikust geograafiliste tähiste registrist» vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruses nr 151 «Riiklik geograafiliste tähiste register» (RT I 2000, 38, 236) sätestatule.

  (2) Paragrahvi 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tõendi saamiseks peab avaldusse märkima:
  1) avalduse esitaja nime ja kontaktandmed;
  2) soovitava tõendi liigi.

  (3) Paragrahvi 1 punktis 3 nimetatud tõendi saamiseks peab avaldusele lisama iga geograafilise tähisega tähistatava kauba ja teenuse kirjelduse.

  (4) Paragrahvi 1 punktis 4 nimetatud tõendi saamiseks peab avaldusele lisama:
  1) paragrahvi 1 punktis 3 nimetatud tõendi, kui see on väljastatud;
  2) kauba tootmise, töötlemise või müügiks ettevalmistamise või teenuse osutamise kehtiva loa, millest nähtub, et isik tegutseb vastaval geograafilisel alal – kui avalduse esitab geograafilise tähisega tähistatava kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistaja või teenuse osutaja või nende isikute ühendus;
  3) põhikirja või ühise tegutsemise lepingu – kui avalduse esitab «Geograafilise tähise kaitse seaduse» § 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikute ühendus.

  (5) Pädeval ametiasutusel on õigus nõuda tootenäidise esitamist ja täiendavaid tõendeid.

§ 6.  Tõendi väljastamine

  (1) Pädev ametiasutus väljastab § 1 punktis 2 nimetatud tõendi, kui geograafilise tähise kohta on tehtud registreering «Riiklikus geograafiliste tähiste registris».

  (2) Pädev ametiasutus väljastab § 1 punktis 3 nimetatud tõendi, kui geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse ja kauba tootmise, töötlemise või müügiks ettevalmistamise koha vahel on olemas omaduslik seos. Omadusliku seose teeb kindlaks:
  1) volitatud või referentlaboratoorium «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608) §-de 52 ja 53 tähenduses – toidutoorme ja toidu osas;
  2) akrediteeritud labor «Alkoholiseaduse» (RT I 1999, 24, 359; 58, 610; 92, 827; 102, 907) § 7 tähenduses – alkoholi osas;
  3) akrediteeritud labor «Mõõteseaduse» (RT I 1994, 71, 1224; 1999, 14, 212) tähenduses – muude kaupade ja teenuste osas.

  (3) Pädev ametiasutus väljastab § 1 punktis 4 nimetatud tõendi, kui avalduse esitanud isik tegutseb geograafilise tähisega tähistatava kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana geograafilises tähises näidatud geograafilisel alal või kui avalduse esitaja on «Geograafilise tähise kaitse seaduse» § 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikute ühendus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json