Teksti suurus:

Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 31

Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine

Vastu võetud 22.03.2012 nr 27
RT I, 23.03.2012, 8
jõustumine 01.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2015RT I, 22.12.2015, 1301.01.2016
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 411 lõigete 3 ja 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse:
  1) avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord;
  2) elukohateateid kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste täiendav loetelu.

  (2) Elukohateade edastatakse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele ja sideandmed kantakse rahvastikuregistrisse käesolevas määruses ettenähtud korra kohaselt rahvastikuregistri seaduse § 411 lõikes 1 sätestatud juhul.

§ 2.  Avalikku ülesannet täitev asutus ja isik

  Käesolevas määruses nimetatud avalikku ülesannet täitvad asutused ja isikud on rahvastikuregistri seaduse § 411 lõikes 4 nimetatud asutused ja isikud ning käesoleva määruse §-s 5 nimetatud asutused.

§ 3.  Elukohateate edastamine

  (1) Avalikku ülesannet täitev asutus ja isik edastavad rahvastikuregistrisse kandmiseks elukohateate selle kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele, mille territooriumil elukohateates märgitud elukoha aadress asub, andmesidevõrgu kaudu ühel järgmistest viisidest:
  1) riigiportaalis eesti.ee ametnikule mõeldud e-teenust kasutades;
  2) rahvastikuregistri menetlustarkvara vahendusel;
  3) avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt enda ülesannete täitmiseks kasutatava andmekogu vahendusel.

  (2) Elukohateate edastamisel edastatakse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateates märgitud andmed ja skaneeritud elukohateade ning olemasolul selle lisad.

  (3) Elukohateade edastatakse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele hiljemalt elukohateate esitamisele järgneval tööpäeval.

  (4) Isik esitab elukohateate avalikku ülesannet täitvale asutusele või isikule rahvastikuregistri seaduse § 40 lõike 7 alusel kehtestatud elukohateate vormil ning isik tuvastatakse elukohateate esitamisel isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 4.  Elukohateate säilitamine

  (1) Avalikku ülesannet täitev asutus või isik säilitab vastu võetud paberkandjal elukohateadet kümme aastat.

  (2) Rahvastikuregistri vastutav töötleja (edaspidi vastutav töötleja) võib avalikku ülesannet täitvalt asutuselt või isikult nõuda elukohateadete säilitamiseks nende üleandmist vastutava töötleja või kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse arhiivi. Avalikku ülesannet täitev asutus või isik võib ka ise pöörduda vastutava töötleja poole eelneval kalendriaastal esitatud elukohateadete üleandmiseks.

§ 5.  Elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste täiendav loetelu

  (1) Elukohateateid edastavad asutused on:
  1) Maanteeamet;
  2) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  3) Maksu- ja Tolliamet;
  4) Sotsiaalkindlustusamet;
  5) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 22.12.2015, 13 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvad asutused on:
  1) Kaitseressursside Amet;
  2) Maanteeamet;
  3) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  4) Maksu- ja Tolliamet;
  5) Politsei- ja Piirivalveamet;
  6) Riigi Infosüsteemi Amet.
[RT I, 22.12.2015, 13 - jõust. 01.01.2016]

§ 6.  Elukohateate edastamine kuni 1. jaanuarini 2013. a

  (1) Avalikku ülesannet täitev asutus või isik võib kuni 1. jaanuarini 2013. a edastada neile esitatud elukohateate selle kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele, mille territooriumil elukohateates märgitud elukoha aadress asub, posti teel või elektrooniliselt.

  (2) Posti teel või elektrooniliselt edastatakse elukohateade koos selle lisadega kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele hiljemalt elukohateate esitamisele järgneva tööpäeva jooksul.

  (3) Elukohateate elektroonilise edastamise korral säilitab avalikku ülesannet täitev asutus või isik paberkandjal vastu võetud elukohateadet vastavalt käesoleva määruse §-le 4.

§ 7.  Sideandmete edastamine kuni 1. jaanuarini 2013. a

  (1) Avalikku ülesannet täitev asutus või isik võib kuni 1. jaanuarini 2013. a edastada sideandmed rahvastikuregistri volitatud töötlejale (edaspidi volitatud töötleja) posti teel või elektrooniliselt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul edastatakse sideandmed volitatud töötlejale vastavalt rahvastikuregistri seaduse §-le 30.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json