Teksti suurus:

Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 33

Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

Vastu võetud 14.02.2013 nr 27
RT I, 19.02.2013, 1
jõustumine 22.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2014RT I, 10.07.2014, 101.08.2014
30.11.2015RT I, 02.12.2015, 1105.12.2015
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõigete 1 ja 2, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 6 ja keeleseaduse § 27 lõike 3 alusel.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega asutatakse lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu ametliku nimetusega „Eksamite infosüsteem” (edaspidi andmekogu) ja kinnitatakse andmekogu põhimäärus.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 2.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium või temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 3.  Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Määrus sätestab andmekogus lõpueksamite ülesannete loomise ja haldamise, eksamitööde koostamise ja kättesaadavaks tegemise, eksamite sooritamise ja standardiseeritud hindamise korraldamise ning arvestuse pidamise eesti keele tasemeeksamite ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite ja nimetatud eksamite tunnistuste üle.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Andmekogu võimaldab:
  1) üksikülesannete koostamist, eeltestimist, eeltesti analüüsimist ja ülesannete dokumenteerimist;
  2) ülesannete turvalist säilitamist;
  3) eksamite koostamist, dokumenteerimist ja arhiveerimist;
  4) eksamite tehnilist korraldamist, sh eksamile registreerimist, tunnistuste arvestust ja eksamite digitaliseerimist;
  5) hindamise tehnilist korraldamist, eksamite hindamist ja eksamitulemuste dokumenteerimist;
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]
  6) eksamite sooritamist e-keskkonnas;
  7) ülesandepangas olevate avalikustatud ülesannete ja nende hindamisjuhendite kasutamist;
  8) eksamitulemuste avalikustamist eksami sooritajale;
  9) arvestuse pidamist eksamite ja eksamite tunnistuste üle.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

2. peatükk Andmekogu ülesehitus, andmekogusse kantavad andmed ja nende õiguslik seisund 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse veebipõhise andmekoguna. Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, registriandmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

§ 5.  Andmekogu koosseis

  (1) Andmekogu koosneb digitaalsest andmebaasist ja veebipõhisest kasutajaliidesest.

  (2) Andmebaasi andmete koosseis, mille täpsem kirjeldus on lisas, on järgmine:
  1) isikuandmed;
  2) kontaktandmed;
  3) taotluse andmed;
  4) rolli andmed;
  5) testiandmed;
  6) korralduslikud andmed;
  7) tunnistuse andmed.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 6.  Andmete õiguslik seisund

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 7.  Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) volitatud töötleja;
  2) eksamisooritajad;
  3) õppeasutused;
  4) ülesannete töötlejad;
  5) hindajad;
  6) testitööde sisestajad;
  7) testide läbiviijad (välisvaatlejad, testijad, eksamikomisjon);
  8) [kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  9) vaidekomisjon ja apellatsioonikomisjon.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 8.  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Volitatud töötleja poolt andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) eksameid käsitlevad seadused ja vastutava töötleja kinnitatud eksameid käsitlevad määrused ja käskkirjad;
  2) volitatud töötleja kinnitatud eksameid käsitlevad käskkirjad;
  3) apellatsioonikomisjoni, vaidekomisjoni ja kohtu otsused;
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]
  4) õppeasutuste, testisooritajate ja muude isikute esitatud registreeringud;
  5) eksamite läbiviimisega seotud protokollid;
  6) hindajate ja hindamiskomisjonide protokollid;
  7) eksamitööd.

§ 9.  Andmete andmekogusse kandmise kord

  (1) Volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates § 8 punktides 2–7 nimetatud alusdokumentide jõustumisest või eksamitööde hindamisest.

  (2) Paragrahvi 7 punktides 2–9 nimetatud andmete esitajad esitavad lisas nimetatud andmed põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kodakondsuse seaduse ning keeleseaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tähtaegadel ja üldjuhul andmekogu kasutajat tuvastava kasutajaliidese kaudu.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 10.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel andmekogusse ja nende avastamisel on volitatud töötleja kohustatud tegema parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest teatamisest arvates.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses, ja tagama õigete andmete kandmise andmekogusse.

  (4) Paranduse tegemisel registreeritakse paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aeg ning paranduse tegemise aluseks olnud dokument. Volitatud töötleja säilitab õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle kinnitatud koopia.

  (5) Käesoleva paragrahvi regulatsiooni ei kohaldata testide, sealhulgas lõpueksamite lahendamisel tekkinud andmetele.

§ 11.  Andmete töötlemine

  (1) Andmete töötlemisel järgitakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 alusel kehtestatud andmekogu turvameetmete süsteemi nõudeid.

  (2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 12.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks. Juurdepääsuõigusi haldab volitatud töötleja.

  (2) Avalikuks kasutamiseks mõeldud andmete kohta (avalikustatud ülesanded) ei kehti lõikes 1 sätestatud juurdepääsupiirang.

  (3) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja töötajatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmekogude andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (5) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on:
  1) isikul teda puudutavate andmete suhtes;
  2) kõikidel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 13.  Andmete ristkasutus

  (1) Volitatud töötlejal on lubatud ristkasutuse teel saada andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist, Eesti rahvastikuregistrist ja riiklikust pensionikindlustuse registrist ning teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]

  (2) Eesti rahvastikuregistrist saadakse ristkasutuse teel alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.1.1–1.1.4;
  11) 1.1.7–1.1.8 (1.1.8 andmed, kui on vabatahtlikult esitatud);
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]
  2) 1.3.3–1.3.4;
  3) 1.3.7.

  (3) Eesti Hariduse Infosüsteemist saadakse ristkasutusega alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.1.5–1.1.6;
  2) 1.2.1–1.2.6;
  3) 1.2.11;
  4) 1.2.13–1.2.15;
  5) 2.1.1–2.1.2;
  6) 2.1.5;
  7) 2.1.7–2.1.11;
  8) 2.2.3;
  9) 4.1.1–4.1.2;
  10) 4.2.1.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (4) Aadressiandmete süsteemist saadakse ristkasutuse teel alljärgnevaid lisas nimetatud andmeid:
  1) 1.7.3;
  2) 11.1.1–11.1.8;
  3) 11.1.10;
  4) 11.2.1–11.2.7;
  5) 11.3.1.

  (5) Riikliku pensionikindlustuse registrist saadakse ristkasutuse teel lisa punktides 1.6.2–1.6.4 nimetatud andmeid.
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]

§ 14.  Andmete väljastamine

  (1) Volitatud töötleja peab digitaalselt arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

  (2) Andmete andmekogust väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete väljastamise aeg ja viis;
  2) andmed saanud isiku nimi ja isiku- või registrikood.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 15.  Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse vastutava ja volitatud töötleja asjaajamises kehtestatud säilitustähtaegade vältel, mille lõppemise järel need hävitatakse arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (2) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

§ 16.  Turvameetmed andmekogu pidamiseks

  (1) Volitatud töötleja rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta andmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada andmekogus olevate andmete terviklus ja käideldavusnõuete täitmine.

  (2) Andmekogu töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ja turvaseadmetega varustatud ruumides, kuhu on sissepääs ainult selleks volitatud isikutel.

  (3) Andmeid selle kohta, kes ja millal andmekogu kasutas, säilitatakse andmebaasi logifailidena üks aasta.

  (4) Andmekogu ISKE turvaklass on K1T1S2.

4. peatükk Järelevalve, andmekogu pidamise finantseerimine ning andmekogu likvideerimine 

§ 17.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab andmekogu vastutav töötleja.

  (2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima andmekogu pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 18.  Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest andmekogu volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 19.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Määruse rakendamine

  (1) Volitatud töötleja kannab enda poolt enne käesoleva määruse jõustumist lõpueksamite kohta kogutud ja säilitatud andmed andmekogusse hiljemalt 1. aprilliks 2013. a.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Volitatud töötleja kannab eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite kohta kogutud ja säilitatud andmed andmekogusse hiljemalt 1. septembriks 2014. a.
[RT I, 10.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

Lisa Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis
[RT I, 02.12.2015, 11 - jõust. 05.12.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json