Teksti suurus:

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 40

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.12.2017 nr 82

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 19 lõike 5 ja söödaseaduse § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrust nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „2,90 eurot” tekstiosaga „3 eurot”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „1 euro” tekstiosaga „1,5 eurot”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „2 eurot” tekstiosaga „3 eurot”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „1 euro” tekstiosaga „2 eurot”;

5) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1 euro” tekstiosaga „1,5 eurot”;

6) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „1,3 eurot” tekstiosaga „1,5 eurot”;

7) paragrahvi 4 lõike 1 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tasu määr auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta järelevalveobjektini ja tagasi on 0,4 eurot, millele lisandub käibemaks.”;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 kohaselt järelevalveobjekti valdajalt nõutava tasu ülemmäär järelevalveobjekti kohta on 20 eurot, millele lisandub käibemaks.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler