Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2018 otsus nr 340

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2018

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 753 lõigetes 3–5 ja 8–11 asendatakse läbivalt sõna „minister” sõnadega „minister või tema volitatud ametnik” vastavas käändes.

§ 2.  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmine

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 7, § 13 lõikes 7, § 17 lõikes 9 ja § 18 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad „valdkonna eest vastutav minister” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 17 lõikes 10 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutav minister leiab” sõnadega „Rahandusministeerium tuvastab”.

§ 3.  Eluruumide erastamise seaduse muutmine

Eluruumide erastamise seaduse § 215 lõikes 7 ja § 218 lõikes 3 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Rahandusministeeriumi valitsusasutus” vastavas käändes.

§ 4.  Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmine

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 ning § 10 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutav minister” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 5.  Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse § 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 31 nimetatud haldusleping;”.

§ 6.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Regionaalarengu valdkonna eest vastutav minister võib volitada ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel kehtestatud riigisisese regionaalarengu toetusprogrammi elluviimisega seotud haldusülesannet täitma käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 kohaselt määratud koostööorgani, kohaldamata halduskoostöö seaduse § 5 lõikeid 2 ja 3 ning § 6 lõikeid 1 ja 2. Niisuguse halduslepingu sõlmimisele, millega volitatakse kohaliku omavalitsuse üksuste koostööorganit riigi haldusülesannet täitma, ei kohaldata halduskoostöö seaduse § 13 lõiget 1.”;

2) paragrahvi 704 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käesoleva seaduse § 61 lõigete 2 ja 3 kohaselt määratud koostööorgan ei täida enam sama paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõudeid või on nimetatud uus koostööorgan, peavad valla- ja linnavalitsused koostööorgani tegevuse lõppemise ja koostööorgani muutmise otsustest andma Rahandusministeeriumile teada ning edastama ühiselt teatise koos kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude vastavate otsustega jooksva aasta 1. augustiks. Uue koostööorgani kaudu saab käesoleva seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud ülesandeid täitma hakata järgmise kalendriaasta algusest.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul täidab kalendriaasta lõpuni käesoleva seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud ülesandeid senine koostööorgan.

(13) Kui valla- või linnavalitsused ei ole koostööorgani muutmise otsusest jooksva aasta 1. augustiks teada andnud, siis täidab käesoleva seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud ülesandeid senine koostööorgan järgneva kalendriaasta lõpuni.”.

§ 7.  Maareformi seaduse muutmine

Maareformi seaduse § 21 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vabariigi Valitsus kehtestab nende riigipiiri, piiriveekogu või mererannikuga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste või maa-alade, samuti muude riigi julgeolekule tähtsate maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga.

(6) Erastamise korraldaja küsib käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse ja Siseministeeriumi seisukohta. Valdkonna eest vastutav minister võib volitada Siseministeeriumi seisukohta andma Siseministeeriumi valitsusasutuse. Kui maa erastamine on vastuolus kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvidega, otsustab erastamise lubatavuse Vabariigi Valitsus.”.

§ 8.  Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõikes 3, § 90 lõigetes 2–5, § 91 lõigetes 1 ja 6, § 103 lõikes 3, § 121 lõigetes 2–5, § 122 lõigetes 1 ja 10, § 138 lõigetes 3–6 ning § 142 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõna „minister” sõnadega „minister või tema volitatud ametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 90 lõikes 1, § 91 lõikes 3, § 121 lõikes 1 ja § 138 lõikes 1 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutavale ministrile” sõnaga „Rahandusministeeriumile”.

§ 9.  Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmine

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 15 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad „valdkonna eest vastutav minister” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json