Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2018, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2018 otsus nr 341

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2018

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 93 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Konkurentsiametile elektrituruseadusest ja maagaasiseadusest tulenevate ülesannete täitmisel.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 10513 järgmises sõnastuses:

§ 10513. Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamise korraldamine

(1) Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet korraldatakse ümber ning ühendatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiks alates 2019. aasta 1. jaanuarist. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(2) Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametnikud ja töötajad, kelle ameti- või töökoht ning teenistus- või tööülesanded asutuste ühendamise tõttu ei muutu, jätkavad teenistust alates 2019. aasta 1. jaanuarist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 16 lõikega 5 ja § 98 lõike 1 punktiga 1 ning töölepingu seaduse § 112 lõikega 1.

(3) Kõigis õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki on esindanud Tarbijakaitseamet või Tehnilise Järelevalve Amet, on alates 2019. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

(4) Alates 2019. aasta 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse tegemiseni hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril sõnad „Tarbijakaitseamet” ja „Tehnilise Järelevalve Amet” asendatuks sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.”.

§ 2.  Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 3.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 4.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) Konkurentsiameti peadirektor – viieks aastaks.”;

2) paragrahvi 23 lõikes 5 asendatakse sõnad „punktis 5” sõnadega „punktides 5 ja 7”.

§ 5.  Biotsiidiseaduse muutmine

Biotsiidiseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 6.  Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmine

Eesti Rahvusringhäälingu seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 7.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikus asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 130 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kasutuses oleva ehitise või selle osa, kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust, puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele vastavuse kontrollimine.”.

§ 8.  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmine

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud järelevalveasutuse ülesandeid täidab Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi pädev asutus).”;

2) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või infoturbe pädev asutus”;

4) paragrahvist 4 jäetakse välja sõna „infoturbe”;

5) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) pädev asutus või Andmekaitse Inspektsioon;”;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) pädev asutus või Andmekaitse Inspektsioon;”;

7) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riiklikku järelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014, käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teeb pädev asutus.”.

§ 9.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 921 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametilt” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt”;

2) paragrahvi 93 lõikes 4 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 10.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 133 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „seaduses” sõnadega „ja tarbijakaitseseaduses”;

3) paragrahvi 133 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 139 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 149 lõikest 12 jäetakse välja sõnad „ning tarbijate kaebusi sideettevõtjate peale”;

6) paragrahvi 188 lõiget 3 täiendatakse pärast arvu „177,” arvuga „178,”;

7) paragrahvi 188 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Energiamajanduse korralduse seaduse muutmine

Energiamajanduse korralduse seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 12.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 13.  Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmine

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 14.  Geograafilise tähise kaitse seaduse muutmine

Geograafilise tähise kaitse seaduse § 49 punktis 1 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 15.  Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduse § 30 lõikes 2 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 16.  Infoühiskonna teenuse seaduse muutmine

Infoühiskonna teenuse seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 17.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 119 lõikes 5 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet, Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) paragrahvi 119 lõikes 7 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

3) paragrahvi 119 lõikes 8 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

4) paragrahvi 127 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva seaduse §-des 122, 1246 ja 12611 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.”;

5) paragrahvi 127 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 127 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse §-s 12611 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on ka Päästeamet.”.

§ 18.  Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmine

Kaubandusliku meresõidu seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 19.  Kaubandustegevuse seaduse muutmine

Kaubandustegevuse seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 20.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 38 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitamisloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete ning vastutuskindlustuse nõude täitmise üle;
6) ohtlikus ettevõttes ja suurõnnetuse ohuga ettevõttes ohtliku kemikaali arvestuse üle;
7) küttegaasi turule laskmise nõuete täitmise üle.”;

4) paragrahvi 38 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 50 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 55 lõikes 3 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 22.  Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduse § 60 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametit” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit”.

§ 23.  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 29 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 24.  Lastekaitseseaduse muutmine

Lastekaitseseaduse § 38 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 25.  Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 26.  Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 42 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) pürotehnilise toote jaekaubanduses võõrandamise nõuete üle;
5) pürotehnilisele tootele kehtestatud nõuete järgimise üle.”;

3) paragrahvi 42 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 43 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametil, Tarbijakaitseametil ja” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil ning”.

§ 27.  Maagaasiseadus

Maagaasiseaduse § 37 lõike 3 punktis 17 asendatakse sõna „Tarbijakaitseametiga” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga”.

§ 28.  Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 29.  Mahepõllumajanduse seaduse muutmine

Mahepõllumajanduse seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 30.  Meediateenuste seaduse muutmine

Meediateenuste seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 31.  Muinsuskaitseseaduse muutmine

Muinsuskaitseseaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 32.  Mõõteseaduse muutmine

Mõõteseaduses (RT I, 25.05.2018, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 22 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 29 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 33.  Pakendiseaduse muutmine

Pakendiseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 34.  Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 35.  Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnaga „Maanteeamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 71 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 36.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 37.  Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 38.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) seaduse 8. peatüki 6. jao 7. jaotist täiendatakse §-dega 2154–21511 järgmises sõnastuses:

§ 2154. Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata maakondadevahelise või riigipiire ületava sideehitise projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata sideehitise projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

§ 2155. Ehitise, mille ehitusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise, mille ehitusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

§ 2156. Ehitise, mille kasutusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise, mille kasutusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

§ 2157. Ehitise, mille ehitusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise, mille ehitusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

§ 2158. Ehitise, mille kasutusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise, mille kasutusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

§ 2159. Raudteerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

§ 21510. Raudteerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

§ 21511. Riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.”.

§ 39.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 40.  Seadme ohutuse seaduse muutmine

Seadme ohutuse seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 41.  Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmine

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 130 punktis 3 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 42.  Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pädevuses on:
1) teostada järelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning teistes seadustes tarbija õiguste kaitseks sätestatud nõuete täitmise üle;
2) teha ettepanekuid ameti pädevusvaldkondi puudutavate õigusaktide muutmiseks;
3) lahendada või edastada asjaomastele institutsioonidele lahendamiseks tarbija õiguste tagamiseks kehtestatud nõuete rikkumise kohta ametile esitatud kaebusi;
4) nõustada tarbijaid, tarbijaühendusi ja kauplejaid ning aidata kaasa nende tarbijakaitsealaste teadmiste täiendamisele;
5) sõlmida koostöökokkuleppeid teiste järelevalveasutustega ning kohaliku omavalitsuse üksustega;
6) nõuda maakohtu kaudu tarbijate kollektiivseid huve ebamõistlikult kahjustavate tüüptingimuste ja ebaausate kauplemisvõtete kasutamise keelamist ning tarbija õigusi rikkuva muu tegevuse lõpetamist.”.

§ 43.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 44.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

3) paragrahvi 50 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet,” ja „, Tööinspektsioon”;

4) paragrahvi 50 lõiked 2 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 50 lõiget 5 täiendatakse punktidega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

„121) tarbijale mõeldud tooted;
122) isikukaitsevahendid;”;

6) paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 62. Menetlus

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on oma pädevuse piires Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Veeteede Amet, Põllumajandusamet ning Keskkonnainspektsioon.”.

§ 45.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) paragrahvi 32 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra, nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgimise ja elektroonilise sigareti seadmele kehtestatud nõuete täitmise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja müügiedenduse keelu järgimise üle;”;

3) paragrahvi 32 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 46.  Tuleohutuse seaduse muutmine

Tuleohutuse seaduse § 38 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 47.  Turismiseaduse muutmine

Turismiseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 48.  Tööstusheite seaduse muutmine

Tööstusheite seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 49.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 25 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 50.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 64 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 51.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 52.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 53.  Väetiseseaduse muutmine

Väetiseseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 54.  Väärismetalltoodete seaduse muutmine

Väärismetalltoodete seaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 55.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõikes 4 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) paragrahvi 52 lõikes 12 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 56.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduses asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 57.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 4 ning § 4 jõustuvad üldises korras.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json