Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2019, 6

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.12.2019 nr 101

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruses nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) äriregistri kood või muu identifitseerimisteave, kui tootja on asutatud kolmandas riigis, postiaadress (tänava nimi, majanumber, sihtnumber, asula) ning veebiaadress (kui on olemas);”;

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kui volitatud esindaja esindab tootjat, kelle tegevuskoht on muus liikmesriigis, esitatakse tootja kontaktandmetes andmed ka riigi kohta;”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 3–5 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tootjate ühendusele kohustused üle andnud tootja kohta punktides 1 ja 2 sätestatud andmed, tootjate ühendusega ühinemise aeg ning tootjate ühendusest lahkumise aeg;
4) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, postiaadress (tänava nimi, majanumber, sihtnumber, asula), e-posti aadress ning telefoninumber;
5) volitatud esindaja nimi, äriregistri kood, postiaadress (tänava nimi, majanumber, sihtnumber, asula), veebiaadress (kui on olemas) ning esindamise alguse ja lõpu aeg;”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) teave, kas elektri- ja elektroonikaseadme tootja müüb sidevahendi abil elektri- ja elektroonikaseadmeid otse kodumajapidamistele või muudele kasutajatele kui kodumajapidamistele muus Euroopa Liidu liikmesriigis;”;

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„71) Euroopa Liidu liikmesriik, kus elektri- ja elektroonikaseadme tootja müüb sidevahendi abil elektri- ja elektroonikaseadmeid;
72) volitatud esindaja nimi Euroopa Liidu liikmesriigis, kus elektri- ja elektroonikaseadme tootja müüb sidevahendi abil elektri- ja elektroonikaseadmeid;”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) andmed rahastamisvastutuse kohta – teave selle kohta, millisel kujul annab iga elektri- ja elektroonikaseadme tootja või iga esindatud elektri- ja elektroonikaseadme tootja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71) artikli 12 kohase tagatise, kui ta laseb toote turule;”;

7) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) kui tootja tegutseb liikmesriigis volitatud esindaja kaudu, volitatud esindaja kinnitus, et esindatud tootja on määranud volitatud esindaja kirjaliku volitusega, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL artikli 17 lõike 3 kohaselt;”;

9) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) tootja, tootjate ühenduse või volitatud esindaja kinnitus, et esitatud andmed on õiged ning annavad täpse teabe eespool nimetatud tootja ja tema poolt turule lastavate probleemtoodete koguse kohta, elektri- ja elektroonikaseadmete puhul nende liigi ja koguse kohta;”;

10) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tootjate ühendus esitab lõike 1 punktides 6–72, 13 ja 131 loetletud andmed iga temale kohustused üle andnud tootja kohta eraldi.”;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetena tuleb elektri- ja elektroonikaseadme tootjal esitada andmed:
1) selle kohta, kas tootjal või tema nimel tegutseval volitatud esindajal on ringlussevõtu kindlustus;
2) selle kohta, kas tootjal või tema nimel tegutseval volitatud esindajal on kinnine pangakonto;
3) muu tagatise kohta, kui rahaline tagatis ei ole punktis 1 või 2 nimetatud kujul.”;

12) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lõike 1 punktides 6, 13 ja 14–27 sätestatud andmed esitatakse määruse lisas nimetatud kategooriates, kusjuures päikesepaneelide mass märgitakse eraldi.”;

13) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Täpsustavad nõuded lõike 1 punktides 1–131 sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete andmete kohta on esitatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/290, millega kehtestatakse elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate registreerimise ja nende poolt registrile esitatava aruandluse vorm (ELT L 48, 20.02.2019, lk 6–16).”;

14) määruse normitehnilise märkuse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.20.2000, lk 34–43)” sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43)”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json