Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 10. novembri 2016. a määruse nr 62 „Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2019, 15

Haridus- ja teadusministri 10. novembri 2016. a määruse nr 62 „Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks” muutmine

Vastu võetud 06.12.2019 nr 52

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Haridus- ja teadusministri 10. novembri 2016. a määruses nr 62 „Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ettevõtlusõpe on ettevõtluspädevuse arengut toetav õpe, mis toetab teadmiste, oskuste ja hoiakute arengut, mida inimene vajab uute ideede loomisel ja elluviimisel oma isiklikus ja tööelus või kogukonnas ja mis käsitleb kompleksselt ettevõtte loomise ja selle arendamise protsessi. Õpet viiakse läbi vastavalt kooli õppekavale, kas (valik)õppeaine või lõiminguna;”;

2) paragrahvi 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) partner on osapool, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) koostööpartner on projekti osapool, kes panustab projekti elluviimisse, kuid kellel projekti raames kulusid ei teki;
11) kooliväline osapool on eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, mis ei ole kool.”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.”;

5) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Projekti tegevuste tulemusena peab olema sisse viidud muudatus kooli õppekavas või ainekavas, mis fikseerib ettevõtlusmooduli kasutuselevõtu või täiendamise.”;

6) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetatav tegevus on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil läbiviidav projekt, mille käigus kool ja kooliväline osapool ühiselt panustavad ettevõtlusõppe läbiviimisesse, muudetakse ettevõtlusõpet praktilisemaks ja/või viiakse ettevõtlusõpet läbi väljaspool kooli.”;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õpet läbiviivate spetsialistide täienduskoolituse kulud, kui vastavat koolitust pakutakse sihtrühmale riigieelarveliste või muude vahendite toel, sealhulgas ühikuhinna põhiselt;”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Abikõlblikud on järgmised kululiigid:
1) ettevõtlusõppe praktilisemaks läbiviimiseks vajalike väikevahendite soetamise kulud, maksimaalselt 10% projekti eelarvest;
2) ettevõtlusõppe läbiviimiseks vajalike materjalide väljatöötamise ja soetamise kulud;
3) personalikulud vastavalt ühendmääruse §-s 3 sätestatud tingimustele;
4) ürituste kulud;
5) õppekäikude kulud;
6) koolituskulud;
7) teavituskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”;
8) muud projekti edukaks elluviimiseks vajalikud kulud.”;

9) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „31. detsember 2020” tekstiosaga „31. august 2023”;

10) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool.”;

11) paragrahvi 13 lõike 1 teises lauses jäetakse välja sõnad „ning teavet, kui voor on välja kuulutatud eraldi kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil elluviidavate tegevuste toetamiseks”;

12) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kindlasummalise maksena toetuse andmisel võib taotluse rahuldamise otsust muuta taotluste menetlemise määruse § 10 lõike 2 punktis 5 nimetatud projekti abikõlblikkuse perioodi tingimuste osas. Muuta ei ole lubatud projekti toetatavat tegevust, väljundit, tulemusnäitajat ja selle sihttaset, väljundnäitajat ja selle sihttaset ning kindlasummaliste maksete arvu ja suurusi.

(2) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel taotluste menetlemise määruse §-s 10 sätestatud tingimustel ja korras.

(3) Kui muutuvad taotluse rahuldamise otsuses märgitud taotluste menetlemise määruse § 10 lõikes 2 nimetamata asjaolud, tuleb muudatus rakendusüksusega kooskõlastada enne muudetud kujul tegevuste elluviimist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4) Rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsuse tunnistada kas osaliselt või täielikult kehtetuks vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikele 3 või teha finantskorrektsiooni otsuse § 45 lõike 1 alusel.”;

13) paragrahvi 23 lõikes 2 jäetakse välja sõnad „või registri väliselt rakendusüksuse kinnitatud vormil”;

14) paragrahvi 24 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja esitab vahearuandeid ja lõpparuande struktuuritoetuse registri kaudu.”;

15) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Aruande vormi ja aruandes esitatava teabe kehtestab rakendusüksus ja avalikustab selle struktuuritoetuse registri kaudu või oma veebilehel.”;

16) paragrahvi 27 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json