Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi võimalused, lubatud aastasaagid ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2024. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2023, 5

Kutselise kalapüügi võimalused, lubatud aastasaagid ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2024. aastal
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

Vastu võetud 20.10.2023 nr 95
RT I, 21.10.2023, 5
jõustumine 24.10.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2023RT I, 12.12.2023, 215.12.2023

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 45 lõike 1, § 46 lõike 1, § 47 lõigete 1 ja 2 ning keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2024. aastaks kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad:
  1) püügiks kaluri kalapüügiloa alusel;
  2) püügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel Läänemerel;
  3) püügiks väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, mida Euroopa Liit ei reguleeri.

  (2) Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigile Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel määratud lubatud aastasaak ning aastasaak püügivahendi kohta Eesti Vabariigi Valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

  (3) Määrusega kehtestatakse kaluri kalapüügiloa alusel püüda lubatud räime aastasaak Läänemerel ja Liivi lahel veealade, maakondade ja püsiasustusega väikesaarte püsielanikele püsiasustusega väikesaarte kaupa ning Pärnu maakonnas kastmõrdade kaupa.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

  (4) Määrusega kehtestatakse kaluri kalapüügiloa alusel püüda lubatud kilu ja tursa aastasaak Läänemerel.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

§ 2.   Kalapüük Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel maakondade ja veealade kaupa on sätestatud lisas 1.

  (2) Lisas 1 sätestatud veeala püügiruudud vastavad Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud Eesti Vabariigi territoriaalvee väikestele püügiruutudele.

  (3) Räime, kilu ja tursa lubatud aastasaagid Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 11.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

§ 3.   Kalapüük Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

  (1) Kutselise kalapüügi puhul Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel on kalapüügiõiguse tasumäär kala tonni kohta sätestatud lisas 2.

  (2) Räime, kilu ja tursa lubatud püügivõimalused kalalaeva kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 21.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

§ 4.   Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 3.

  (2) Eesti Vabariigi Valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile määratud lubatud aastasaagid ning §-s 41 kehtestatud metoodika alusel arvutatud püügivahendi lubatud aastasaak kalaliikide kaupa sätestatud lisas 31.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

§ 41.   Püügivahendi lubatud aastasaagi arvutamine kalaliikide kaupa Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

  (1) Püügivahendi lubatud aastasaagi arvutamise korral Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel võetakse aluseks aastate 2009–2018 andmed.

  (2) Püügivahendi osakaal kalaliigi lubatud aastasaagist Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on püügivahendiga võrdlusperioodil seal püütud kalaliigi summaarse koguse ning samal võrdlusperioodil seal püütud kalaliigi kogupüügi jagatis. Tulemus ümardatakse neljanda komakohani.

  (3) Püügivahendi summaarne aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kalaliigi seal püüda lubatud aastasaagi ning lõikes 2 sätestatud püügivahendi osakaalu korrutis.

  (4) Aastasaak ühe püügivahendi kohta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on lõikes 3 sätestatud püügivahendi summaarse aastasaagi ning kasutada lubatud püügivahendite arvu jagatis. Tulemus ümardatakse allapoole täisarvuni.

  (5) Ümardamise tulemusena vabanenud püügivahendite lubatud aastasaagid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel moodustavad püügivahendite vahel välja jagamata aastasaagi, millele liidetakse võimaluse korral eelmisest aastast ülekantud lubatud aastasaagid.
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

§ 5.   Kalapüük teistel siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel

  Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 4.

§ 6.   Kalapüügivõimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad väljaspool Läänemerd asuval merealal kalalaeva kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügiõiguse tasumäärad lõikes 2 nimetatud püügivõimaluste korral ning Teravmägede püügipiirkonna ja Edela-Atlandi avamere püügipiirkonna kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügipäeva või kala tonni kohta kalalaeva kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 5.

  (2) Püügivõimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) ja Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi NEAFC) reguleeritavatel veealadel on:
  1) Euroopa Liidu kehtestatud püügivõimalused, mida Eestil on võimalik kasutada;
  2) reguleerimata liikide püügivõimalused.

  (3) Edela-Atlandi avamere püügipiirkond on väljapoole rannikuriikide majandusvööndit jääv mereala, mis määratakse järgmiste koordinaatide alusel: Lõuna-Ameerika rannikul piki 10º00′S kuni 20º00′W ja sealt piki 20º meridiaani lõunasse 50º00′S, seejärel mööda 50º paralleeli läände kuni 50º00′W, siis piki 50º meridiaani lõunasse 60º00′S, sealt mööda 60º paralleeli läände 67º16′W, seejärel põhja suunas punktini, mille koordinaadid on 56º22′S ja 67º16′W, edasi itta mööda 56º22′S punktini 65º43′W, seejärel mööda joont, mis ühendab punkte 55º22′S ja 65º43′W, 55º11′S ja 66º04′W, 55º07′S ja 66º25′W, ning siis piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

  (4) Reguleerimata kalaliigid selle paragrahvi mõistes on sellised liigid, mille püügimahtu ei piira NAFO, NEAFC ega Euroopa Liit ega piirata Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas.

Lisa 1 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

Lisa 1¹ Lubatud aastasaagid Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

Lisa 2 Püügiõiguse tasumäärad Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

Lisa 2¹ Lubatud püügivõimalused Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

Lisa 3 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

Lisa 3¹ Lubatud aastasaagid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 12.12.2023, 2 - jõust. 15.12.2023]

Lisa 4 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad teistel siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel

Lisa 5 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad väljaspool Läänemerd asuval merealal kalalaeva kalapüügiloa alusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json