Teksti suurus:

Lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemise, lootsi kutsetunnistuse väljaandmise ja lootsikandidaadi ja lootsi eksamineerimise kord ning lootsieriala õppekava

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2012, 2

Lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemise, lootsi kutsetunnistuse väljaandmise ja lootsikandidaadi ja lootsi eksamineerimise kord ning lootsieriala õppekava

Vastu võetud 11.01.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 581 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemise ja kutsetunnistuse väljaandmise, muutmise, kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise, kehtetuks tunnistamise ning lootsikandidaadi ja lootsi eksamineerimise kord, lootsieriala õppekava ning kutsetunnistuse vorm.

§ 2.  Lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemine ja kutsetunnistuse väljaandmine

  (1) Kutsetunnistuse taotlemiseks tuleb Veeteede Ametile esitada:
  1) lootsikandidaadi või lootsi allkirjastatud taotlus;
  2) kviitung riigilõivu tasumise kohta;
  3) määruse lisa 1 kohane praktilise lootsimise tõend;
  4) piirangutega raadioside operaatori (ROC) ning radari ja automaatradarmärkuri (ARPA) kasutamise kursuse tunnistused;
  5) meremehe tervisetõend;
  6) tõend inglise keele oskuse kohta mereõppeasutusest, kui komisjon peab seda vajalikuks.

  (2) Lõike 1 punktides 3–6 nimetatud dokumendid esitab Veeteede Ametile „Meresõiduohutuse seaduse” § 585 punkti 2 kohaselt lootsikandidaadi või lootsi tööandja.

  (3) Lõike 1 punktis 6 nimetatud tõendi esitamise vajadus tehakse kindlaks eksami käigus.

  (4) Lootsi kutsetunnistus antakse välja määruse lisa 2 kohase kvalifikatsioonieksami protokolli alusel kolme tööpäeva jooksul pärast lootsi kvalifikatsioonieksami sooritamist. Lootsi kutsetunnistuse vorm on toodud määruse lisas 3.

§ 3.  Kutsetunnistuse duplikaadi taotlemine ja väljaandmine

  (1) Kutsetunnistuse kaotuse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral peab kutsetunnistuse duplikaadi saamiseks dokumendi omaja esitama Veeteede Ametile kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb kirjeldada dokumendi kaotamise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise asjaolusid.

  (2) Kaotatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud dokumendi asemele väljastatakse duplikaat Veeteede Ameti arhiivis olevate dokumentide alusel ja sellele pannakse pitsati „Duplikaat” jäljend.

  (3) Kasutuskõlbmatuks muutunud lootsi kutsetunnistuse peab selle omaja tagastama Veeteede Ametile.

§ 4.  Kutsetunnistuse kehtivusaja pikendamine

  (1) Kutsetunnistuse kehtivusaja pikendamiseks peab loots esitama Veeteede Ametile allkirjastatud taotluse.

  (2) Kutsetunnistuse kehtivusaja pikendamisel väljastatakse uus kutsetunnistus.

  (3) Uus kutsetunnistus väljastatakse lootsi kvalifikatsioonieksami protokolli alusel kolme tööpäeva jooksul pärast lootsi kvalifikatsioonieksami sooritamist.

§ 5.  Kutsetunnistuse tingimuste muutmine

  (1) Lootsimispiirkonna või muu kutsetunnistuse tingimuse muutmiseks peab Veeteede Ametile esitama lootsi allkirjastatud taotluse ja määruse lisa 1 kohase praktilise lootsimise tõendi. Lisa 1 kohase praktilise lootsimise tõendi esitab Veeteede Ametile „Meresõiduohutuse seaduse” § 585 punkti 2 kohaselt lootsi tööandja.

  (2) Kutsetunnistuse tingimuste muutmisel väljastatakse uus kutsetunnistus.

  (3) Lootsimispiirkonna või lootsimispiirkonnas asuva sadama või sadamate muutumisel tuleb sooritada kvalifikatsioonieksam muudatuste osas.

§ 6.  Kutsetunnistuse kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kutsetunnistuse kehtivus peatatakse või tunnistatakse kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori käskkirjaga.

  (2) Ettepaneku kutsetunnistuse kehtivuse peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks teeb Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse juhataja ameti struktuuriüksuste juhatajate, lootsi tööandja või sadamakapteni ettekannete või lootsi kvalifikatsioonikomisjoni seisukoha alusel.

  (3) Kutsetunnistuse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse koheselt lootsi ja lootsiteenust osutavat äriühingut või sadama pidajat ning sadamakaptenit.

  (4) Kutsetunnistuse kehtivuse peatamisel peab kutsetunnistuse kehtivuse taastamiseks esitama sellekohase kirjaliku taotluse ning sooritama kvalifikatsioonieksami.

  (5) Lootsi kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel võib taotleda uut lootsi kutsetunnistust 12 kuu möödumisel. Lootsi kutsetunnistuse kehtivus taastatakse § 2 kohaselt.

§ 7.  Lootsi kvalifikatsioonikomisjon

  (1) Lootsi kvalifikatsioonieksami võtab vastu lootsi kvalifikatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab Veeteede Ameti peadirektor oma käskkirjaga. Komisjon moodustatakse laevajuhi kvalifikatsiooni omavatest Veeteede Ameti teenistujatest, lootsiteenust osutava äriühingu esindajatest ja lootsimispiirkonnas asuvate sadamate kaptenitest.

  (2) Komisjoni esimees ja aseesimees peavad olema Veeteede Ameti teenistujad ning omama 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplomit.

  (3) Komisjoni sekretäriks peab olema Veeteede Ameti teenistuja, kes kontrollib eksamineeritava kohta esitatud dokumentide nõuetele vastavust, vormistab eksamiprotokolli ja teostab komisjoni asjaajamist.

  (4) Sekretäri puudumisel võib komisjoni esimees ajutiselt panna sekretäri kohustused komisjoni liikmele, kes on Veeteede Ameti teenistuja.

§ 8.  Lootsi kvalifikatsioonieksam

  (1) Kvalifikatsioonieksamil kontrollitakse teadmisi lisas 4 toodud lootsieriala õppekava kohaselt.

  (2) Lootsi kvalifikatsioonieksam koosneb kolmest osast:
  1) rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni (COLREG) ja IALA ujuvnavigatsioonimärgistuse arvuti test, mille õigete vastuste osakaal peab olema vähemalt 90%;
  2) merendusalased rahvusvahelised konventsioonid, asjakohased Eesti Vabariigi õigusaktid, lootsimispiirkonnas asuvate sadamate eeskirjad ja lootsimisega seotud meresõidupraktika – toimub suulises vormis;
  3) planšetitöö navigatsioonilise olukorra kohta lootsimispiirkonnas.

  (3) Kvalifikatsioonieksamiks ettevalmistumiseks on eksamineeritaval aega kuni 60 minutit.

  (4) Lootsi kvalifikatsioonieksami mittesooritanu võib sooritada korduseksami.

  (5) Kvalifikatsioonieksami tulemusega mittenõustumisel võib eksamineeritav selle vaidlustada, esitades Veeteede Ameti peadirektorile vaide 30 päeva jooksul arvates eksami toimumise päevast.

§ 9.  Lihtsustatud korras tehtava lootsi kvalifikatsioonieksami sisu

  „Meresõiduohutuse seaduse” § 582 lõikes 2 ja § 583 lõikes 2 sätestatud lootsi kvalifikatsioonieksam lihtsustatud korras hõlmab:
  1) navigatsioonilise olukorra ja selle muudatuste tundmist lootsimispiirkonnas;
  2) merendusalaste rahvusvaheliste konventsioonide, asjakohaste Eesti Vabariigi õigusaktide ja lootsimispiirkonnas asuvate sadamate eeskirjade tundmist.

§ 10.  Varem väljaantud kutsetunnistuse kehtivus

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 38 „Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm ning väljastamise tingimused” alusel välja antud lootsi kutsetunnistus kehtib kuni selle kehtivusaja lõpuni.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Praktilise lootsimise tõend

Lisa 2 Lootsi kvalifikatsioonieksami protokolli vorm

Lisa 3 Lootsi kutsetunnistuse vorm

Lisa 4 Lootsieriala õppekava

Lisa 5 Avamerelootsi kutsetunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json