Teksti suurus:

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2012, 4

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.01.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kalandusturu korraldamise seaduse” § 194 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heakskiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” (edaspidi rakenduskava) meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” (edaspidi meede 3.3) raames toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, kalasadamate investeeringutoetuse (edaspidi toetuse) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, toetuse maksimaalne määr, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja kord, taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2.  Toetatavad tegevused

  (1) Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi lisas 1 nimetatud kala lossimiseks kasutatavas sadamas (edaspidi kalasadam), mis on suunatud:
  1) kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamisele;
  2) kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamisele;
  3) kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamisele;
  4) kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamisele.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
  1) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö;
  2) „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses” sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  3) toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

  (3) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei või olla väljastatud varem kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotluse esitamise päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul.

  (4) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2015. aastal.

  (5) Ettevalmistava töö kohta on isik, kellelt taotleja tellis töö või teenuse, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2010. aastal ning selle eest on makstud enne taotluse esitamist.

§ 3.  Toetuse ja omafinantseeringu määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus ühe kalasadama kohta on 30% meetme 3.3 sama taotlusvooru rahastamise eelarvest.

2. peatükk Kulude abikõlblikkus 

§ 4.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik on kulu, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 55 sätestatud nõuetega.

  (2) Tegevuse kulud peavad olema mõistlikud ja vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eelkõige ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

  (3) Meetme 3.3 raames on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) kalasadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajaliku ehitise ehitamise kulu;
  2) sadama tehnosüsteemi ehitamise kulu;
  3) sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud üks kord programmiperioodi jooksul;
  4) tolmuvaba teekatte paigaldamise või uuendamise kulu;
  5) lossimiseks vajaliku seadme, sealhulgas kraana, kalapumba, linttransportööri ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  6) statsionaarse kastipesuliini ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
  7) statsionaarse jäämasina ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
  8) lastijäätmete ja laevaheitmete (sealhulgas pilsivee, reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  9) kalalaeva hooldamis- ja remondiseadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  10) elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise kulu;
  11) kütusetankla ehitamise ning tankimisseadmete ostmise, kapitalirendi kulu;
  12) kalurite olmehoone või -ruumi (sealhulgas riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) ehitamise kulu;
  13) sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
  14) maaostu kulu, mis moodustab kuni 10% elluviidava projekti abikõlbliku kulu kogumaksumusest;
  15) ettevalmistava töö kulud, mis moodustavad kuni 12% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

  (4) Lõike 3 punktis 13 nimetatud navigatsioonimärgistuse ostmist ja paigaldamist toetatakse ka siis, kui projektiga seotud kalasadamasse sissesõiduks, sadamast väljasõiduks ja sadamasiseseks laevaliikluseks vajalik navigatsioonimärgistus paigaldatakse väljapoole kalasadama territooriumi.

§ 5.  Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblike kulude loetelus nimetatud kulu ei ole abikõlblik osas, mille moodustab:
  1) külmhoonete ehitamise ja rekonstrueerimise kulu;
  2) sularahas tehtud kulutus, tasu sularahamakse tegemise eest;
  3) teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
  4) taotleja enda, tema liikme või töötaja tehtud töö kulu ja tellitud töö või teenuse kulu, kui töö tegi või teenuse osutas taotleja juhatuse liige;
  5) erisoodustusmaks, riigilõiv ja kulutused eluasemele;
  6) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist;
  7) juriidilise konsultatsiooni (välja arvatud § 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud ettevalmistav töö), raamatupidamisteenuse, patendi ja litsentsi ostmise ning teostatavusuuringu kulu;
  8) seadme paigaldamise kulu ilma ostmiseta või kapitalirendi kuluta ja kasutatud seadme ostmise ja kapitalirendi kuluta;
  9) projekti kulude hulka arvatud taotleja enda, tema liikme või töötaja palga- ja koolituskulud, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud ning muud üldkulud;
  10) amortisatsioonikulu;
  11) kulu, mis on tehtud enne Ametile taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
  12) ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2010;
  13) ettevalmistava töö kulu, mis ületab 12% projekti abikõlblikest kogukulutustest;
  14) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud kulu, mis ületab 2000 eurot;
  15) kapitalirendi kulu, kui lepingus ei ole sätestatud vara omandiõiguse üleminekut taotlejale;
  16) mootorsõiduki, sealhulgas veoauto ja külmikveoki ostmise või liisimise kulu;
  17) kindlustusandja teenusega kaasnev kulu;
  18) „Tulumaksuseaduse” §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  19) trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning kohtukulu.

3. peatükk Toetuse taotlejale esitatavad nõuded 

§ 6.  Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle liikmeks on vähemalt kolm „Kalandusturu korraldamise seaduse” alusel kilu ja räime osas tunnustatud kalandustoodete tootjate ühendust.

§ 7.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muu hulgas kinnitab taotleja vastavus järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

  (2) Taotleja on kinnisasja, millel asuva kalasadama parendamiseks ta toetust taotleb, omanik või on tema kasuks seatud hoonestusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt 15 aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Taotleja peab olema sadama pidaja või sadamaoperaator „Sadamaseaduse” mõistes nendes kalasadamates, mille arendamiseks toetust taotletakse.

  (4) Taotleja suhtes ei ole taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 12 kuu jooksul jõustunud süüdimõistvat otsust keskkonnavastase süüteo toimepanemise eest ning taotleja on nimetatud ajavahemiku jooksul täitnud keskkonnanõuete rikkumise eest tehtud puuduste kõrvaldamise ettekirjutuse.

§ 8.  Hinnapakkumuste küsimise kohustus

  (1) Toetatava tegevuse ja selle osaks oleva ettevalmistava töö elluviimiseks teeb taotleja ettepaneku esitada hinnapakkumus vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale.

  (2) Toetatava tegevuse hinnapakkumuse küsimiseks esitatav dokumentatsioon peab sisaldama tehnilist spetsifikatsiooni, milles on toodud hoone põhiprojekt või rajatise ehitusprojekt, sealhulgas joonised, põhiliste ehitusmaterjalide ja tööde mahud, paigaldatava või kasutatava seadme ja masina tootlikkuse, võimsuse ja muud olulised tehnilised andmed.

  (3) Taotleja võib teha vähem kui kolm hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui asjakohast teenust osutab vähem kui kolm ettevõtjat või kui toetatava tegevuse ja ettevalmistava töö maksumus ei ületa 10 000 eurot.

  (4) Taotleja valitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes sarnase töö või teenuse või vara keskmise maksumusega. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

§ 9.  Projektis osaleva isikuga seonduvad taotleja kohustused

  Taotleja sõlmib projektis osaleva isikuga kirjaliku kokkuleppe, mille kohaselt eristab projektis osalev isik selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

4. peatükk Toetuse taotlemine ja nõuded taotluse kohta 

§ 10.  Taotluse esitamine

  Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile taotluse selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 päeva.

§ 11.  Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 2 toodud vormi kohane avaldus;
  2) lisas 3 toodud vormi kohane tegevuskava;
  3) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  4) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõla ajatamise ja maksude ajakava kohaselt tasumise kohta;
  5) väljavõte põhiprojekti põhijoonistest ja projekti seletuskirjast koos nõutavate kooskõlastustega. Joonistel peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused;
  6) paragrahvis 8 nimetatud hinnapakkumuse esitamise ettepanekud ja hinnapakkumuste koopiad;
  7) tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust;
  8) keskkonnamõju hindamise aruande koopia „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” kohaselt, kui keskkonnamõju hindamise kohta taotletakse toetust ettevalmistava tööna;
  9) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  10) ärakiri dokumendist, millega tõendatakse maa ja hoone kasutamise õiguse olemasolu ja selle kestust;
  11) koopia kalasadama plaanist, millel on selgelt piiritletud see maa-ala, kus tegevus on kavandatud;
  12) paragrahvis 4 lõikes 3 punktis 14 nimetatud tegevuse korral kinnisasja turuväärtuse kohta sõltumatu kvalifitseeritud hindaja eksperthinnangu, mis on väljastatud kuni 90 kalendripäeva enne ostutehingut.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (3) Kui taotleja taotleb projekti või projekti üksiku tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

§ 12.  Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab Ametit viivitamata kirjalikult §-s 11 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

5. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 13.  Taotluse kontrollimine ja nõuetekohaseks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust „Kalandusturu korraldamise seaduse” § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet tunnistab taotluse nõuetekohaseks, kui taotleja ja taotlus vastavad kõikidele ettenähtud nõuetele. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele ettenähtud nõudele, teeb Amet „Kalandusturu korraldamise seaduse” § 195 lõike 4 või § 196 lõike 3 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 14.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastavate taotluste kohta teeb Amet taotluse rahuldamise otsuse.

  (2) Amet võib teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, kui toetust taotletakse mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks. Taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemise korral võib muuta taotletud summat või projekti tegevusi tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning saavutatakse projekti eesmärgid.

  (3) Amet teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemisega, teeb Amet taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (5) Amet teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

6. peatükk Toetuse väljamaksete tegemine ja toetuse saaja kohustused 

§ 15.  Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse välja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki „Kalandusturu korraldamise seaduses”, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse väljamakse tegemist, peavad olema lõpetatud ja toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ning võlaõigusliku lepingu alusel kolmanda isiku käest tellitud töö ja teenuse puhul nende eest ka tasunud.

  (4) Toetuse saaja peab olema vara, mille soetamise kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse väljamakse tegemist, vastu võtnud ning selle eest tasunud.

  (5) Kapitalirendi puhul on kapitalirendile andja „Krediidiasutuste seaduse” alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (6) Toetuse esimese osa väljamaksmise taotlemisel peab toetuse saajale olema väljastatud ehitise ehitusluba või valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek „Ehitusseaduses” sätestatud juhtudel või Tehnilise Järelevalve Ameti kooskõlastus „Veeseaduses” sätestatud juhtudel.

  (7) Toetuse väljamaksmise taotlemisel paragrahvi 4 lõike 3 punktis 3 nimetatud kulude hüvitamiseks peab olema väljastatud vee-erikasutusluba „Veeseaduses” sätestatud juhtudel.

  (8) Toetuse viimase osa väljamaksmise taotlemisel pärast toetatava tegevuse täielikku või lõplikku elluviimist peab ehitise kohta olema väljastatud ehitise kasutusluba „Ehitusseaduses” sätestatud juhtudel.

§ 16.  Toetuse väljamakse tegemise kord

  (1) Toetuse saaja võib esitada toetatava tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid koos lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta.

  (2) Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks pärast projekti täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, Ametile lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine.

  (3) Kapitalirendi puhul esitab taotleja Ametile pärast toetatava tegevuse täielikku või osalist elluviimist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, toetuse väljamaksmiseks lisas 4 toodud kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia.

  (4) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 17.  Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse väljamakse tegemise või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates §-s 16 nimetatud väljamaksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide ja kuludeklaratsiooni saamisest.

  (2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-s 15 toodud toetuse väljamakse tegemise tingimusi või ei ole esitanud § 16 lõike 2 punktides 1–3 ja lõike 3 punktides 1–3 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alus.

  (3) Amet teeb toetuse väljamakse tegemise või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (4) Amet maksab toetusraha toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamakse tegemise otsuse tegemisest.

§ 18.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel „Kalandusturu korraldamise seaduses” ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab vähemalt 15 aasta jooksul arvates viimase toetuse osa väljamaksmisest:
  1) kasutama sadamat sihtotstarbeliselt kalalaevade teenindamiseks;
  2) tagama võrdsetel alustel sadamateenuste pakkumise kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide kalalaevadele;
  3) avalikustama sadamateenuste hinnakirja nii kalasadamas kui ka sadama veebilehel;
  4) tagama, et sadamateenuse hind ei ületa keskmist hinda, millega osutatakse sama teenust sadamates, mille pidajaks on riigi äriühingud.

  (3) Paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud seadmeid võib kasutada üksnes sama projektiga seotud kalasadama territooriumil, välja arvatud § 4 lõike 3 punktis 5 nimetatud seadmed, mida võib kasutada iga kalasadama territooriumil, mille arendamiseks on meetme 3.3 raames toetust antud.

  (4) Kuni Ameti poolt viimase toetuseosa väljamaksmiseni teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest „Käibemaksuseaduse” § 19 alusel.

  (5) Kuni 15 aasta möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

§ 19.  Dokumentide säilitamine

  Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 31. detsembrini 2025. a. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Sadamate nimekiri, mille parendamiseks on võimalik toetust taotleda

Lisa 2 Kalasadamate investeeringutoetuse taotluse vorm

Lisa 3 Kalasadamate investeeringutoetuse tegevuskava vorm

Lisa 4 Kuludeklaratsiooni vorm investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

/otsingu_soovitused.json