Teksti suurus:

Kiviaia taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2012, 5

Kiviaia taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 31.05.2010 nr 66
RT I 2010, 27, 142
jõustumine 11.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
11.01.2012RT I, 13.01.2012, 316.01.2012

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4, komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8-23), artikli 3 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1-40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013» (edaspidi arengukava).
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse olemasoleva kiviaia taastamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise kord ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord.

§ 2.   Toetuse määr

  Toetuse määr ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest on 16 eurot ja ühe meetri üle 90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 25 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

  (2) Taastamiseks loetakse olemasoleva kiviaia või selle osa (edaspidi kiviaed) lahtivõtmine ja uuesti ülesladumine või olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamine, mille käigus suurendatakse olemasoleva kiviaia mahtu poole võrra tema esialgsest mahust.

  (3) Toetust võib taotleda selles piirkonnas taastatava kiviaia kohta, kus kiviaed on traditsiooniliselt esinenud. Kiviaia võib taastada maal, kus kunagine kiviaia asukoht on visuaalselt tuvastatav.

  (4) Vähemalt 80% taastatavast kiviaiast asub põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80% ulatuses põllumajandusmaaga, kus kasvatatakse toetuse taotlemise aastal põllumajanduskultuuri või mida on hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks kasutusele võtta (edaspidi nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaa).

  (41) Lõikes 4 nimetatud kiviaia põllumajandusmaaga piirnemise korral asub kiviaed põllumajandusmaa piirist kuni viie meetri kaugusel ning kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vaheline ala on kaetud pinnase või taimkattega.
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]

  (5) Toetust võib taotleda sellise kiviaia kohta, mille kohta ei ole varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabivahenditest kiviaia rajamiseks, taastamiseks või hooldamiseks toetust saadud.

  (6) Toetust võib taotleda vähemalt viie meetri pikkuse kiviaia taastamiseks.

§ 4.   Nõuded kiviaia taastamise kohta

  (1) Taotleja taastab piirkonnale omase kujundusega kiviaia kuivlaona, kasutades piirkonnale omaseid kive ja asjaomast ladumisviisi.

  (2) Kiviaia kõrgus ja laius peavad olema piirkonnale omased. Kiviaia kõrgus peab olema vähemalt 60 cm ning alumise kivirea laius peab olema keskmiselt suurem kiviaia kõrgusest, välja arvatud juhul, kui piirkonnale omane alumise kivirea laius on väiksem kiviaia kõrgusest.

  (3) Kooskõlas «Muinsuskaitseseadusega», «Looduskaitseseadusega», «Veeseadusega» ja «Maapõueseadusega» on kiviaia taastamiseks keelatud kasutada kinnismälestise, veekogu, ranna ja kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi, väärtusliku ajaloolise asustusstruktuuri elemendi, sealhulgas kiviehitise ja puitehitise varemete ja taluaseme ning väärtusliku maastikuelemendi, sealhulgas kiviaia, kivikülvi, kivimurru ja tehisliku kivikangru kive. Kivikuhjatisest võib kive võtta üksnes kuni 1/3 ulatuses või juhul, kui kivikuhjatis on tekkinud vähem kui viis aastat tagasi.

  (4) Kiviaia taastamisel võib kasutada kive kooskõlas «Maapõueseaduse» §-dega 59 ja 60.

  (5) ) Enne § 7 lõike 2 teises lauses nimetatud kiviaia määrangu andmist võib kiviaeda taastada kuni viie meetri ulatuses.
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]

§ 5.   Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
  2) kaart, millel on märgitud selle kiviaia asukoht, mille kohta ta toetust taotleb.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

  (5) [Kehtetu - RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 7.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimisse kaasab PRIA eksperdi. Taotleja ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimisel määrab ekspert sealhulgas ka piirkonnale iseloomuliku kiviaia tüübi, visandab kiviaia läbilõike joonise ning otsustab kiviaias või kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vahelisel alal puude ja põõsaste olemasolu korral nende allesjätmise või eemaldamise (edaspidi koos kiviaia määrang).
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]

  (3) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud juhul kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

  (4) PRIA esitab Muinsuskaitseametile (edaspidi MKA) ja Keskkonnainspektsioonile (edaspidi KKI) nimekirja kõikide taotlejate kohta. MKA ja KKI teavitavad PRIAt nendest taotlejatest, kes on ajavahemikul taotluse esitamise tähtaja esimesest päevast kuni toetuse maksmise otsustamiseni rikkunud § 4 lõikes 3 nimetatud «Muinsuskaitseseaduses», «Looduskaitseseaduses», «Veeseaduses» või «Maapõueseaduses» sätestatud nõuet, ning kelle suhtes on tehtud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest.

  (5) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 8.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist hindamiskriteeriumide alusel.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 9.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) 4 hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80% ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80% ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, mille kohta on põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013» alusel kehtiv kohustus või mis asub «Muinsuskaitseseaduse» § 13 lõike 1 alusel asutatud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud mälestisel «Rebala muinsuskaitseala»;
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]
  2) 3 hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80% ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80% ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, mille kohta on põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 51 «Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» alusel mahepõllumajandusliku tootmise tegevuse eest kehtiv kohustus või põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 «Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» alusel kehtiv kohustus, juhul kui selle maa kohta ei ole punktis 1 nimetatud kohustust;
  3) 2 hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80% ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80% ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, mille kohta on põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruse nr 46 «Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» alusel kehtiv kohustus, juhul kui selle maa kohta ei ole punktis 1 või 2 nimetatud kohustust;
  4) 2 hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80% ulatuses asub «Looduskaitseseaduse» §-de 10 ja 11 alusel kaitse alla võetud kaitsealal või hoiualal, juhul kui selle maa kohta ei ole punktides 1-3 nimetatud kohustust;
  5) 1 hindepunkt, kui taotleja ei ole põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 51 «Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» alusel või arengukava raames saanud toetust kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest, välja arvatud see kiviaed, mille kohta ta toetust taotleb.

§ 10.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui § 8 lõike 1 alusel on taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestus, rahuldatakse parimad nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 11.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) kiviaia taastamisega seotud muudatusest;
  2) toetuse saamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

  (3) Taotleja kooskõlastab lisas 1 esitatud andmetes tehtud muudatused enne nendest PRIAle teavitamist MKAga.

4. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE, KOHAPEALNE KONTROLL JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 12.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja taastab § 4 lõigetes 1-4 sätestatud nõuetele vastava ning taotleja ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimisel eksperdi antud kiviaia määrangu kohase kiviaia taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevale järgnevast päevast alates kahe aasta jooksul.
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]

  (2) Toetuse saaja esitab pärast kiviaia taastamist kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIAle lisas 2 toodud vormi kohase aruande, mis sisaldab kiviaia taastamiseks tehtud tööde kirjeldust ning teavet tööde tegija ja kasutatud materjali päritolu kohta.

  (3) Toetuse saaja võib ühe kalendriaasta jooksul esitada ühe lõikes 2 nimetatud aruande.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama lõike 1 kohaselt taastatud kiviaia säilimise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 13.01.2012, 3 - jõust. 16.01.2012]
  2) säilitama selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirja;
  3) säilitama selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi;
  4) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;
  5) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma.

§ 13.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava aruande saamisest.

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 14.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Kiviaia taastamise toetuse taotlus

Lisa 2 Kiviaia taastamise aruanne

/otsingu_soovitused.json