Teksti suurus:

Kaubamärgimäärus

Kaubamärgimäärus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2015, 4

Kaubamärgimäärus

Vastu võetud 03.01.2012 nr 12
RT I, 10.01.2012, 12
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2014RT I, 19.08.2014, 201.12.2014
07.01.2015RT I, 13.01.2015, 116.01.2015

Määrus kehtestatakse „Kaubamärgiseaduse” § 1 lõike 2, § 34 lõike 4, § 40 lõike 2, § 491 lõike 5, § 511 lõike 6, § 67 lõike 2, § 712 lõike 3 ja § 713 lõike 4 alusel.

1. peatükk Kaubamärgi registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord 

1. jagu Üldnõuded 

§ 1.  Mõistete määratlemine

  Määruses kasutatavaid kaubamärgialaseid mõisteid, mis ei ole määratletud „Kaubamärgiseaduses” mõistetakse ja tõlgendatakse „Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis”, „Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis”, „Kaubamärgiõiguse lepingus” ja teistes Riigikogu poolt ratifitseeritud kaubamärgialastes välislepingutes ning nende kohaldamiseks antud õigusaktides toodud määratluste kohaselt.

§ 2.  Dokumentide esitamise üldnõuded

  (1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse Patendiametile originaaldokument või selle notariaalselt või Patendiameti poolt ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (2) Patendiamet võib lubada dokumendi faksikoopia esitamist, kui tal on võimalik kontrollida dokumendi õigsust teistest allikatest.

  (3) Dokumendid esitatakse otse või posti teel Patendiameti vastuvõtuosakonda. Dokumendi võib panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti.

§ 3.  Dokumentide eksemplaride arv

  Dokumendid esitatakse Patendiametile ühes eksemplaris. Värvilise kaubamärgi korral lisatakse kaubamärgi registreerimise taotlusele (edaspidi taotlus) viis värvilist kaubamärgi reproduktsiooni mõõtmetega 80×80 mm.

§ 4.  Dokumentide keele- ja tõlkenõuded

  (1) Dokumendid esitatakse Patendiametile üldjuhul eesti keeles.

  (2) Keelekasutus Patendiametile esitatavates dokumentides peab vastama eesti kirjakeele normile „Keeleseaduse” mõttes.

  (3) Kui dokument on esitatud võõrkeeles, esitatakse selle tõlge eesti keelde Patendiameti nõudel kahe kuu jooksul nõude esitamise kuupäevast arvates.

§ 5.  Tõlgetele esitatavad üldnõuded

  (1) Patendiametile esitatavate dokumentide tõlked peavad vastama originaaldokumentidele.

  (2) Tõlke õigsuse eest vastutab tõlk või patendivolinik. Tõlke õigsust kinnitatakse teksti lõppu lisatud deklareeringuga „Tõlke õigsust kinnitan” ja tõlgi või patendivoliniku allkirjaga. Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud.

  (3) Kui tõlke on teinud vannutatud tõlk, võib ta tõlke kinnitada vannutatud tõlgi poolt tehtud tõlgete kinnitamiseks kehtestatud korra kohaselt.

§ 6.  Tõlke õigsus ja tõlke parandamine

  (1) Tõlke õigsust eeldatakse, kuni ei tõestata vastupidist.

  (2) Kaubamärgi registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja), kaubamärgi omanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik võib taotleda paranduste tegemist tõlkesse ilmsete redaktsiooniliste ja kirjavigade parandamiseks, kui parandused vastavad võõrkeelsele tekstile.

§ 7.  Tekstidokumentide vormistamise üldnõuded

  (1) Kõik dokumendid vormistatakse ja esitatakse valgel tihedal matil vastupidaval ja painduval paberil formaadis A4 (210×297 mm).

  (2) Iga paberilehte kasutatakse püstformaadis.

  (3) Dokumendi lehe vasak veeris peab olema dokumendi köitmist võimaldava laiusega (minimaalselt 20 mm).

  (4) Dokumentide tekst esitatakse trükimasina- või arvutikirjas, trükimenetlusel või mõnda muud tehnilist meetodit kasutades.

  (5) Üksikud märgid ja sümbolid võivad olla kirjutatud käsitsi musta tindi, pasta või tušiga.

  (6) Dokumentide tekst trükitakse minimaalse reavahega 1,5 intervalli. Arvutikirja suurus peab olema vähemalt 12 punkti, trükimasinakirjal suurtähtede kõrgus vähemalt 2,1 mm.

  (7) Dokumendid peavad olema trükitud musta kustumatu ja säilimiskindla värviga ning sellise värvitumedusega, mis võimaldab dokumentidest kõigi üldkasutatavate paljundusseadmetega teha piiramatu arvu ärakirju.

  (8) Dokumentide ükski leht ei tohi olla määrdunud või kortsunud. Lehtedel ei tohi olla nähtavaid paberi defekte, murdejooni, trükkimisest või paljundamisest tekkinud värvilaike, täppe, jooni ega muid edasisel paljundamisel ilmsiks tulevaid defekte.

2. jagu Volikirja ja riigilõivu tasumist tõendavate andmete sisu- ja vorminõuded ja esitamise kord 

§ 8.  Volikiri

  (1) Volikiri antakse ühe või mitme taotluse esitamiseks või muu kaubamärgialase toimingu tegemiseks ühe või mitme patendivoliniku nimele, kellele on antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas (edaspidi patendivolinik).

  (2) „Kaubamärgiseaduse” § 13 lõikes 3 nimetatud ühisele esindajale antakse volikiri, kui:
  1) tema volituste ulatust soovitakse piirata;
  2) ühine esindaja on kaubamärgi registreerimise avaldusele esindajana alla kirjutanud;
  3) mõni taotlejatest ei ole kaubamärgi registreerimise avaldusele alla kirjutanud;
  4) ühine esindaja määratakse pärast taotluse esitamist.

  (3) Volikirjas peab sisalduma:
  1) esindatava ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi ja asukoha aadress;
  2) volitatava patendivoliniku ees- ja perekonnanimi;
  3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral tema nimi;
  4) volituse ulatus, välja arvatud ühise esindaja korral, kui tema volituse ulatust ei soovita piirata;
  5) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline;
  6) esindatava allkiri, juriidilise isiku korral tema seadusliku esindaja allkiri;
  7) volikirja väljaandmise koht ja kuupäev.

  (4) Esindatava allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui esindatav on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.

  (5) Volitust tõendavaks ja volikirja asendavaks dokumendiks asjaajamisel Patendiametiga loetakse ka kaubamärgi registreerimise avaldust, kui avaldusele on kantud § 18 lõikes 2 või 3 nõutud andmed ja avaldusele on alla kirjutanud taotlejad. Sel juhul loetakse ühise esindaja või patendivoliniku volituse ulatuseks kõigi kaubamärgialaste toimingute tegemine, välja arvatud taotluse võõrandamine ühise esindaja korral.

§ 9.  Kaubamärgialaste toimingute tegemiseks antud volikirja erisused

  (1) Kaubamärgialaste toimingute tegemiseks saab esindatav anda patendivolinikule volituse üksnes vahetult. Esindamisõigust ei saa vastu võtta ega üle anda edasivolitamise korras isegi juhul, kui volikirjas selline õigus sisaldub.

  (2) Mitme patendivoliniku nimele antud ühe volikirja korral loetakse kõik volikirjas nimetatud patendivolinikud võrdses ulatuses volitatuks, kui volikirjas ei nähta ette mõne patendivoliniku volituse piiramist. Patendiametil on õigus ajada asju ükskõik kellega volikirjas nimetatud patendivolinikest, arvestades konkreetse patendivoliniku volituse ulatust.

  (3) Kui volikirjas ei ole määratud volituse kehtivuse alguse kuupäeva, kehtib volitus volikirja allakirjutamise kuupäevast. Kui patendivolinik esitab volikirja pärast toimingu tegemist, loetakse „Patendivoliniku seaduse” § 3 lõike 1 alusel volituse andmise kuupäevaks toimingu tegemise kuupäev, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus volikirja enda sisuga.

  (4) Ühisele esindajale antud volikirjaga saab anda volitused ainult taotluse menetlusega seotud toimingute tegemiseks, välja arvatud taotluse võõrandamine. Registreeritud kaubamärgiga seotud toimingute tegemiseks ühisele esindajale antud volikiri on tühine.

  (5) Kui volikirjas ei ole volituse kehtivusaega märgitud, loetakse volikiri tähtajatuks.

  (6) Kui volikirjas nimetatud patendivolinikku ei ole riiklikku patendivolinike registrisse kantud või kui talle ei ole antud patendivoliniku kutset tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas, loetakse volikiri tühiseks.

  (7) Kui sama toimingu tegemiseks on antud mitu volikirja eri isikutele, edastab Patendiamet teated hiljem väljaantud volikirjaga volitatud isikule.

  (8) Kui avalduse kaubamärgialase toimingu tegemiseks esitab taotleja uus esindaja või kaubamärgiomaniku uus esindaja, siis loetakse ta pädevaks esindama volikirjaga antud volituse kogu ulatuses ning märgitakse esindajana kauba- ja teenindusmärkide registrisse, kui avalduses ei ole märgitud sõnaselgelt teisiti.

§ 10.  Volikirja esitamine

  (1) Kui taotlus esitatakse patendivoliniku kaudu ja kaubamärgi registreerimise avaldusele on alla kirjutanud patendivolinik, tuleb volikiri esitada taotluse esitamise päeval või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

  (2) Kui isik, kellel ei ole elukohta, asukohta ega tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, esitab taotluse ise, peab ta edasiseks kaubamärgialaste toimingute tegemiseks volitama patendivoliniku. Volikiri tuleb esitada kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

  (3) Kui taotlejaid on mitu ja kaubamärgi registreerimise avaldusele on alla kirjutanud ainult taotlejate ühine esindaja, tuleb volikiri esitada taotluse esitamise päeval või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

  (4) Muu kaubamärgialase toimingu tegemiseks tuleb volikiri esitada koos toimingu tegemise avaldusega või Patendiameti määratud tähtpäevaks.

  (5) Kui kaubamärgialase toimingu tegemiseks Patendiametile varem esitatud volikiri kehtib, tuleb Patendiametile teatada selle taotluse või kaubamärgi registreeringu number, mille juurde varasem volikiri esitati.

§ 11.  Andmed riigilõivu tasumise kohta

  (1) Riigilõiv tasutakse panka Rahandusministeeriumi riigilõivude kontole.

  (2) Kui riigilõiv tasutakse panka, tuleb Patendiametile esitada riigilõivu tasumise kohta järgmised andmed:
  1) maksedokumendi number;
  2) makse kuupäev;
  3) maksja nimi;
  4) tasutud summa suurus;
  5) toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse või „Riigilõivuseaduse” asjakohase paragrahvi number;
  6) taotluse number, kaubamärgi registreeringu number või nende puudumisel muud andmed, mis võimaldavad kaubamärki identifitseerida;
  7) maksja allkiri.

  (3) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.

§ 12.  Riigilõivu tasumise kohta andmete esitamine

  (1) Andmed riigilõivu tasumise kohta esitab Patendiametile taotleja, kaubamärgi omanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik, arvestades „Kaubamärgiseaduses” sätestatud tähtaegu.

  (2) Andmed riigilõivu tasumise kohta esitatakse iga taotluse või registreeringu kohta eraldi. Kui riigilõiv tasutakse korraga mitme taotluse või registreeringuga seotud toimingute tegemise eest, siis esitatakse ka loetelu tasutud summa toimingute vahel jaotumise kohta.

  (3) Riigilõiv loetakse õigeaegselt tasutuks, kui taotleja, kaubamärgi omanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik on Patendiametile tähtpäevaks esitanud andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (4) Kui taotleja, kaubamärgi omanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik on Patendiametile tähtpäevaks esitanud andmed riigilõivu tasumise kohta, kuid nõutavas summas tasutud riigilõiv ei laeku Rahandusministeeriumi riigilõivude kontole, võib Patendiamet riigilõivu tasumise kontrollimise eesmärgil nõuda andmed esitanud isikult pangaasutuse kinnitatud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

  (5) Kui lõikes 4 nimetatud kontrollimise tulemusena selgub, et andmed esitanud isik ei olnud tasunud riigilõivu, loetakse taotlus tagasivõetuks või Patendiamet jätab tegemata toimingu, mille tegemise eest riigilõivu oleks pidanud tasuma.

  (6) Riigilõivu maksjal on õigus saada tasutud riigilõiv tagasi, kui riigilõiv on makstud Rahandusministeeriumi riigilõivude kontole, kuid taotleja, kaubamärgi omanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik ei ole Patendiametile tähtpäevaks esitanud andmeid riigilõivu tasumise kohta ning selle tulemusena loetakse taotlus tagasivõetuks või Patendiamet ei saa teha toimingut, mille eest riigilõiv tasuti.

3. jagu Kaubamärgi registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord 

§ 13.  Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse otse, posti või faksi teel Patendiameti vastuvõtuosakonda. Taotluse võib panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti. Taotluse võib esitada ka elektrooniliselt Patendiameti veebilehe www.epa.ee kaudu.

  (2) Taotluse saabumise päevaks loetakse selle tegelik Patendiametisse saabumise päev. See kehtib ka taotluse edastamisel posti- või kulleriteenust kasutades.

  (3) Faksi teel esitatud taotluse originaaldokumendid esitatakse hiljemalt tähtpäevaks, mille määrab „Kaubamärgiseaduse” § 37 lõike 1 kohaselt Patendiamet, kui seadus või käesolev määrus ei näe ette nende esitamiseks varasemat tähtpäeva.

§ 14.  Kaubamärgi registreerimise taotluse dokumendid

  (1) Taotluses peavad sisalduma:
  1) kaubamärgi registreerimise avaldus;
  2) volikiri või viide varem esitatud volikirjale, kui taotlejal on esindaja;
  3) konventsiooniprioriteeti tõendavad dokumendid, kui „Kaubamärgiseaduse” § 29 lõigete 1 ja 2 kohaselt taotletakse konventsiooniprioriteeti;
  4) näituseprioriteeti tõendavad dokumendid, kui „Kaubamärgiseaduse” § 29 lõigete 3 ja 4 kohaselt taotletakse näituseprioriteeti;
  5) andmed riigilõivu tasumise kohta;
  6) kollektiivkaubamärgi põhikiri, kui taotlus esitatakse kollektiivkaubamärgi kohta;
  7) ühenduse liikmete nimekiri, kui taotlus esitatakse kollektiivkaubamärgi kohta;
  8) garantiimärgi põhikiri, kui taotlus esitatakse garantiimärgi kohta.

  (2) Taotleja võib lisada taotlusele muid dokumente, mida ta vajalikuks peab.

§ 15.  Kaubamärgi registreerimise avalduses esitatavad andmed

  (1) Kaubamärgi registreerimise avalduses peavad sisalduma:
  1) kaubamärgi registreerimise sooviavaldus;
  2) taotleja nimi, elukoha või asukoha aadress ning taotleja soovi korral muud kontaktandmed;
  3) taotlejat esindava patendivoliniku nimi, kui taotlus esitatakse esindaja kaudu;
  4) ühise esindaja nimi, kui taotlejatel on ühine esindaja;
  5) välisriigis elukohta või asukohta omava isiku Eestis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui seda isikut ei esinda patendivolinik;
  6) kaubamärgi reproduktsioon;
  7) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega;
  8) konventsiooniprioriteedi nõue, kui taotletakse konventsiooniprioriteeti;
  9) näituseprioriteedi nõue, kui taotletakse näituseprioriteeti;
  10) värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline;
  11) sellekohane märge, kui märk on ruumiline;
  12) sellekohane märge, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga;
  13) sellekohane märge, kui on tegemist garantiimärgiga;
  14) taotluse dokumentide loetelu;
  15) taotleja või tema esindaja allkiri.

  (2) Kaubamärgi registreerimise avalduses võivad sisalduda kaubamärgi iseloomustus, võõrkeelse sõnalise osa tõlge ja transliteratsioon, mittekaitstavate osade loetelu ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Kaubamärgi registreerimise avaldus on soovitatav esitada lisa 1 kohasel plangil.

  (4) Andmete esitamiseks, mis ei mahu ära kaubamärgi registreerimise avalduse andmeväljadele, võib kasutada ühte või mitut lisalehte, millele kirjutab alla sama isik (isikud), kes kirjutab alla kaubamärgi registreerimise avaldusele.

§ 16.  Taotleja andmed

  (1) Kaubamärgi registreerimise avaldusel peab olema märgitud, kas tegemist on kodumaise või välismaise taotlejaga ja kas taotleja on füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Füüsilise isiku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha täielik aadress või kui tal on ettevõte, siis elukoha või ettevõtte asukoha täielik aadress. Kui füüsilise isiku nimest ei selgu, milline nimeosa on ees- ja milline perekonnanimi, tuleb perekonnanimi alla kriipsutada või muul viisil ära märkida.

  (3) Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi ja asukoha täielik aadress.

  (4) Taotleja puhul, kelle elu- või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, märgitakse aadressile lisaks riigi kahetäheline kood vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta (edaspidi riigi kahetäheline kood).

  (5) Kui taotleja elu- või asukoht on liitriigis, tuleb aadressis lisaks riigile näidata ka osariik, kusjuures linn või muu asula tuleb alla kriipsutada või muul viisil ära märkida.

  (6) Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

  (7) Taotleja on kohustatud Patendiametile teatama oma andmete muutumisest. Sellise teate puudumise korral lähtutakse menetluses viimastest Patendiametile teatatud andmetest.

§ 17.  Taotleja muud kontaktandmed

  (1) Taotleja andmetele on soovitatav lisada telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, juriidilisest isikust taotleja korral registrikood.

  (2) Kui taotleja soovib, et Patendiamet saadaks talle teateid muul aadressil, kui tema elukoha või asukoha aadress, võib ta avaldusele lisada aadressi kirjavahetuse pidamiseks.

§ 18.  Taotleja esindaja andmed

  (1) Taotleja esindajaks võib olla kas patendivolinik või mitme taotleja korral nende hulgast määratud ühine esindaja.

  (2) Patendivoliniku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus Eesti patendivolinike registris.

  (3) Ühise esindaja andmeteks on tema nimi. Ühise esindaja nimi peab olema identne tema nimega taotlejana.

  (4) Kui üheaegselt on volitatud nii ühine esindaja kui ka patendivolinik ja taotlejad ei ole kirjalikult täpsustanud, kumb neist on volitatud Patendiametiga kirjavahetust pidama, edastab Patendiamet teated patendivolinikule.

§ 19.  Kaubamärgi reproduktsioon

  (1) Kaubamärgi graafiline reproduktsioon esitatakse mõõtmetega 80×80 mm.

  (2) Must-valge, kujunduseta sõnamärk on soovitatav esitada standardkirjas Univers Bold kirja suurusega 24. Kui sõnamärk on pikk ega mahu väljale 80×80 mm, vähendatakse kirja vajaliku suuruseni. Kui taotleja ei ole kaubamärgi reproduktsioonil kasutanud standardkirja Univers Bold, kuid on märkinud kaubamärgi kirjeldusse, et tegemist on sõnamärgiga, siis muudab Patendiamet kirjastiili ja kaubamärk registreeritakse standardkirjas Univers Bold.

  (3) Kujutis-, kombineeritud ja ruumilised märgid esitatakse taotleja soovitud kujul.

  (4) Kui kaubamärgile taotletakse õiguskaitset kindlas värvikombinatsioonis, peab kaubamärgi reproduktsioon olema värviline.

  (5) Patendiamet võib nõuda helilise kaubamärgi näidise esitamist.

§ 20.  Kaubamärgi kirjeldus

  (1) Kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga, tehakse kaubamärgi registreerimise avaldusele sellekohane märge.

  (2) Kui on tegemist garantiimärgiga tehakse kaubamärgi registreerimise avaldusele sellekohane märge.

  (3) Kaubamärgi registreerimise avaldusele märgitakse kaubamärgi liik, näiteks sõnamärk, kujutismärk või kombineeritud märk, ruumiline märk.

  (4) Kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline, siis esitatakse värvide loetelu. Värvide loetelu peab olema vastavuses reproduktsioonil kasutatud värvidega.

  (5) Võõrkeelsete sõnade või sõnaosade kasutamisel esitatakse nende tõlge eesti keelde ja vajadusel transliteratsioon.

  (6) Kui kaubamärk sisaldab elemente või osi, mis loetakse „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 3 kohaselt kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja taotleja soovib nende märkimist kaubamärgi registreerimise otsusesse, siis loetletakse need kaubamärgi registreerimise avalduses.

§ 21.  Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega

  (1) Kaubamärgi registreerimise avaldusele märgitakse need kaubad ja/või teenused, mille tähistamiseks tahetakse kaubamärki kasutada, koos vastavate Nizza klassifikatsiooni kauba- ja teenusklasside numbritega.

  (2) Kauba- ja teenusklassid määratakse kehtiva Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni järgi.

  (3) Kaupade ja teenuste loetelu esitamine on kohustuslik. Kaupade ja teenuste loetelu ei ole lubatud asendada väljendiga „kogu klassi ulatuses” vms.

  (4) Klassis 45 ei ole lubatud kasutada väljendit „kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused”, selle asemel tuleb loetleda konkreetsed teenused, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse registreerida.

  (5) Taotluse esitamise kuupäeval esitatud kaupade ja teenuste loetelu ei ole lubatud hiljem laiendada. Hilisem kaupade ja teenuste loetelu piiramine on lubatud.

§ 22.  Prioriteedinõue

  (1) Kui taotleja soovib kasutada „Kaubamärgiseaduse” §-s 29 sätestatud võimalusi prioriteedi määramiseks, tuleb esitada prioriteedinõue taotluse esitamise päeval või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

  (2) Prioriteedinõude võib esitada kõigi või osade kaupade ja teenuste loetelus märgitud kaupade või teenuste kohta.

  (3) Kui prioriteedinõue ei ole esitatud kõigi kaupade ja teenuste loetelus märgitud kaupade või teenuste kohta, esitatakse loetelu nendest kaupadest või teenustest, mille kohta esitatakse prioriteedinõue.

  (4) Konventsiooniprioriteedi taotlemisel esitatakse esmase taotluse number, prioriteedikuupäev ja riigi nimi või riigi kahetäheline kood.

  (5) Näituseprioriteedi taotlemisel esitatakse prioriteedikuupäev (kaubamärgiga tähistatud eksponaadi näitusel avaliku väljapaneku kuupäev), näituse nimi ja toimumisriigi nimi või kahetäheline kood.

§ 23.  Allkiri

  (1) Kaubamärgi registreerimise avaldusele kirjutab alla taotleja või volituse olemasolu korral patendivolinik. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad või patendivolinik või volikirja olemasolu korral taotlejate ühine esindaja.

  (2) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui taotleja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.

  (3) Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

  (4) Allkiri kaubamärgi registreerimise avalduse lisalehel peab vastama lõigetes 1–3 sätestatud nõuetele.

§ 24.  Kollektiivkaubamärgi põhikiri ja selle esitamine

  (1) Kollektiivkaubamärgi põhikiri peab sisaldama teovõimelise isikute ühenduse nime ja asukoha aadressi, ühenduse liikmeks astumise tingimusi ja korda ning kollektiivkaubamärgi kasutamise tingimusi ja korda.

  (2) Kollektiivkaubamärgi põhikirjale lisatakse ühenduse liikmete loetelu, kelle kaupu ja teenuseid kollektiivkaubamärgiga tähistatakse.

  (3) Kollektiivkaubamärgi põhikiri võib sisaldada sätteid kaupade või teenuste kvaliteedi või muude omaduste, kaubamärgi kasutamise kontrollimise ja kasutamise tingimuste rikkumise eest kehtestatava vastutuse või teiste tingimuste kohta, milles ühenduse liikmed peavad vajalikuks kokku leppida.

  (4) Patendiametile tuleb esitada kollektiivkaubamärgi põhikirja originaal või selle notariaalselt või Patendiameti poolt ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (5) Kollektiivkaubamärgi põhikirja või ühenduse liikmete loetelu muutumisel tuleb Patendiametile esitada uus kollektiivkaubamärgi põhikiri või ühenduse liikmete loetelu.

§ 25.  Garantiimärgi põhikiri ja selle esitamine

  (1) Garantiimärgi põhikiri peab sisaldama garantiimärgi taotleja nime ja elukoha või asukoha aadressi ning garantiimärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste nõutavate ühiste tunnuste loetelu, mida saab kasutada kvaliteedikontrolli alusena.

  (2) Garantiimärgi põhikiri võib sisaldada sätteid kaupade või teenuste kvaliteedi või muude omaduste, kaubamärgi kasutamise kontrollimise ja kasutamise tingimuste rikkumise eest kehtestatava vastutuse või teiste tingimuste kohta, mida garantiimärgi taotleja peab vajalikuks nõuda.

  (3) Patendiametile tuleb esitada garantiimärgi põhikirja originaal või selle notariaalselt või Patendiameti poolt ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (4) Garantiimärgi põhikirja muutmisel tuleb Patendiametile esitada uus põhikiri.

§ 26.  Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid ja nende esitamine

  (1) Kui taotluses on esitatud prioriteedinõue, tuleb prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitada taotluse esitamise päeval või kolme kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

  (2) Konventsiooniprioriteedi nõuet tõendav dokument on esmase taotluse vastu võtnud asutuse poolt taotlejale välja antud tõend esmase taotluse andmetega.

  (3) Konventsiooniprioriteedi nõuet tõendaval dokumendil peavad sisalduma esmase taotluse number, esmase taotluse esitamise kuupäev, selle riigi nimi või kahetäheline kood, kus esmane taotlus esitati, kaubamärgi reproduktsioon, esmase taotluse esitanud isiku nimi ja elu- või asukoha aadress, esmases taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu.

  (4) Näituseprioriteedi nõuet tõendav dokument on näituse administratsiooni poolt välja antud dokument, mis tõendab näituse vastavust „Kaubamärgiseaduse” § 29 lõikega 4 sätestatud nõuetele ja kaubamärgi kasutamist näitusel ning sisaldab kaubamärgiga tähistatult kaupu või teenuseid eksponeerinud isiku nime, nende kaupade ja teenuste loetelu ning näitusel avaliku väljapaneku kuupäeva.

  (5) Patendiametile tuleb esitada esmase taotluse vastu võtnud ametiasutuse või näituse administratsiooni poolt taotlejale välja antud prioriteeti tõendav originaaldokument.

  (6) Prioriteeti tõendavate dokumentide ärakirju vastu ei võeta.

  (7) Kui prioriteedinõue on esitatud mitme esmase taotluse alusel, esitatakse kõigi nende taotluste kohta prioriteeti tõendavad originaaldokumendid.

4. jagu Teiste Patendiametile esitatavate dokumentidesisu- ja vorminõuded ja esitamise kord 

§ 27.  Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise taotlemine

  (1) Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse, millele lisatakse andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Kehtivusaja pikendamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kehtivusaja pikendamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) kaubamärgiomaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
  4) kaubamärgiomaniku volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui kaubamärgiomanikul on esindaja;
  5) kaubamärgiomaniku või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 28.  Kaubamärgi litsentsi registrisse kandmise taotlemine

  (1) Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse litsentsileping, selle Patendiameti poolt ametlikult kinnitatud ärakiri või kande tegemiseks vajalikke andmeid sisaldav Patendiameti poolt ametlikult kinnitatud väljavõte ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Kui avalduse esitab litsentsisaaja või litsentsiandja volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) litsentsi kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) litsentsiandja ja litsentsisaaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) litsentsi iseloom (liht-, ainu- või all-litsents vms), territoriaalne ulatus ja ulatus kaupade ja teenuste loetelu suhtes;
  5) litsentsi tähtaeg;
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

  (5) Avalduses võib esitada muid asjakohaseid andmeid, mille registrisse kandmist litsentsiandja ja litsentsisaaja vajalikuks peavad.

§ 29.  Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamise avaldus

  (1) Litsentsi kohta registrisse tehtud kande ennetähtaegseks kustutamiseks esitab litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduse esitanud isik avalduse.

  (2) Kui avalduse esitab litsentsi kohta tehtud kande kustutamist taotleva isiku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 30.  Kaubamärgi pantimise registrisse kandmise taotlemine

  (1) Pandi kohta registrisse kande tegemiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse notariaalselt tõestatud pandi seadmise kokkulepe ning andmed riigilõivu tasumise kohta vastavalt „Riigilõivuseaduses” registerpandi kohta sätestatule.

  (2) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku või pandipidaja volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Pandi kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) kaubamärgiomaniku ja pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) pandi rahalise väärtuse suurus (pandisumma);
  5) pandiga tagatud nõude suurus;
  6) täitmise tähtaeg;
  7) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  8) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

  (5) Avalduses võib esitada muid asjakohaseid andmeid, mille registrisse kandmist kaubamärgiomanik ja pandipidaja vajalikuks peavad.

§ 31.  Pandilepingu tingimuste muutmise avaldus

  (1) Pandilepingu tingimuste muutmiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kande muutmise avalduse, millele lisatakse notariaalselt tõestatud pandilepingu lisa, jõustunud kohtuotsus või muu muutmist tõendav dokument ja andmed riigilõivu tasumise kohta vastavalt „Riigilõivuseaduses” registerpandi kohta sätestatule.

  (2) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku või pandipidaja volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) muudetud lepingutingimused;
  4) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  5) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 32.  Pandipidaja isiku muutmise avaldus

  (1) Pandipidaja isiku muutmiseks esitab kaubamärgiomanik, pandipidaja või isik, kellele pant üle anti või üle läks (edaspidi uus pandipidaja) kande muutmise avalduse, millele lisatakse pandi üleandmist või üleminekut tõendav notariaalselt tõestatud dokument ja andmed riigilõivu tasumise kohta vastavalt „Riigilõivuseaduses” registerpandi kohta sätestatule.

  (2) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku, pandipidaja või uue pandipidaja volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) uue pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  5) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 33.  Registerpandi järjekoha muutmise avaldus

  (1) Registerpandi järjekoha muutmiseks esitab kaubamärgiomanik kande muutmise avalduse, millele lisatakse nende isikute notariaalselt tõestatud kokkulepe, kelle õiguste järjekoht muutub, ja andmed riigilõivu tasumise kohta vastavalt „Riigilõivuseaduses” registerpandi kohta sätestatule.

  (2) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) andmed järjekohtade muutmise kohta;
  4) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  5) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 34.  Registerpandi kohta tehtud kande kustutamise avaldus

  (1) Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks pandiga tagatud nõude lõppemisel esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kirjaliku avalduse. Kui avalduse esitab kaubamärgiomanik, lisatakse avaldusele pandipidaja notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (2) Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks pandist loobumise korral esitab pandipidaja avalduse koos notariaalselt kinnitatud pandist loobumise avaldusega.

  (3) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku või pandipidaja volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (4) Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 35.  Kaubamärgi võõrandamise registrisse kandmise taotlemine

  (1) Kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemiseks esitab taotleja, kaubamärgiomanik, uus taotleja või uus kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Kui avalduse esitab uus taotleja või uus kaubamärgiomanik, lisatakse avaldusele kaubamärgi võõrandamist tõendav dokument, millele on alla kirjutanud taotleja või kaubamärgiomanik.

  (3) Kui võõrandatav kaubamärk on koormatud registerpandiga, lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek.

  (4) Kui avalduse esitab taotleja, kaubamärgiomaniku, uue taotleja või uue kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (5) Kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) uue taotleja või uue kaubamärgiomaniku andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) loetelu esialgsesse registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) loetelu eraldatud registreeringu kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  6) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  7) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  8) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (6) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 36.  Kaubamärgi ülemineku registrisse kandmise taotlemine

  (1) Kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemiseks esitab isik, kellele kaubamärgiõigused üle lähevad (edaspidi uus taotleja või uus kaubamärgiomanik) kirjaliku avalduse ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Avaldusele lisatakse kaubamärgiõiguste üleminekut tõendav dokument.

  (3) Kui avalduse esitab uue taotleja või uue kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (4) Kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) uue taotleja või uue kaubamärgiomaniku õigusjärglase andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 37.  Taotluse või registreeringu jagamise taotlemine

  (1) Taotluse või registreeringu jagamiseks esitab taotleja või kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Kui avalduse esitab taotleja või kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Taotluse või registreeringu jagamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse või registreeringu jagamise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) loetelu esialgsesse taotlusesse või registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest;
  4) loetelu eraldatud taotluse või registreeringu kaupadest või teenustest;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 38.  Taotluse või registreeringu andmete muutmise registrisse kandmise taotlemine muudel juhtudel

  (1) Taotleja või kaubamärgi omanik esitab taotluse või registreeringu andmete muutmiseks kirjaliku avalduse oma nime, elu- või asukoha aadressi, muude kontaktandmete või esindaja muutumise korral või kaupade ja teenuste loetelu piiramiseks.

  (2) Kui avalduse esitab taotleja või kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Taotluse või registreeringu andmete muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse või registreeringu andmete muutmise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) andmed, mida soovitakse muuta;
  4) andmed muudetud kujul;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

  (5) Esindaja muutmiseks ei ole vaja esitada eraldi taotluse või registreeringu andmete muutmise avaldust, kui uue volitatud esindaja kaudu esitatakse muu kaubamärgialase toimingu tegemise avaldus.

§ 39.  Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise taotlemine

  (1) Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse. Avaldusele lisatakse vea olemasolu tõendav dokument või viide varem Patendiametile esitatud dokumendile. Tõendavaid dokumente ei ole vaja lisada, kui soovitakse ilmse kirjavea parandamist.

  (2) Kui avalduse esitab taotleja või kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) parandatavad andmed;
  4) andmed parandatud kujul;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 40.  Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Värvilise kaubamärgi korral lisatakse avaldusele kaubamärgi reproduktsioon mõõtmetega 80×80 mm.

  (3) Kui avalduse esitab taotleja või kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (4) Kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 41.  Taotluse tagasivõtmine ja kaubamärgist loobumine

  (1) Taotluse tagasivõtmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse.

  (2) Registreeritud kaubamärgist loobumiseks esitab kaubamärgi omanik kirjaliku avalduse.

  (3) Kui avalduse esitab taotleja või kaubamärgiomaniku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (4) Taotluse tagasivõtmise või registreeritud kaubamärgist loobumise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse tagasivõtmise või registreeritud kaubamärgist loobumise ja registreeringu kustutamise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) loetelu kustutatavatest kaupadest või teenustest, kui taotlus võetakse tagasi või registreeritud kaubamärgist loobutakse osa kaupade või teenuste suhtes;
  4) loetelu taotlusesse või registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui taotlus võetakse tagasi või registreeritud kaubamärgist loobutakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 42.  Kaubamärgi registrist kustutamise taotlemine muudel juhtudel

  (1) Kaubamärgi registrist kustutamiseks esitab kaubamärgiomanik või muu isik kirjaliku avalduse.

  (2) Kaubamärgi kohtuotsuse või tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse alusel registrist kustutamise taotlemisel lisatakse avaldusele sellekohane jõustunud kohtuotsus või tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsus.

  (3) Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku või muu isiku volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (4) Kaubamärgi registrist kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgi registrist kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) viide avalduse aluseks olevale seadusesättele, juriidilisele faktile või kohtuotsusele;
  4) loetelu kustutatavatest kaupadest või teenustest, kui taotletakse kaubamärgi registrist kustutamist ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) loetelu registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui taotletakse kaubamärgi registrist kustutamist ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  6) põhjendus asjast huvitatuse kohta, kui avalduse esitab asjast huvitatud isik;
  7) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  8) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  9) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 43.  Registrisse keelumärke tegemise taotlemine

  (1) Registrisse keelumärke tegemiseks esitab pankrotihaldur, kohtutäitur või muu isik kirjaliku avalduse ja sellekohase hagi tagamise määruse, kohtutäituri esildise või muu seaduses keelumärke tegemiseks sätestatud aluse olemasolu tõendava dokumendi.

  (2) Kui avalduse esitab volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Keelumärke tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) keelumärke tegemise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja nimi ja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

§ 44.  Muude teadete ja dokumentide Patendiametile esitamine

  (1) Registrisse muu märke või kande tegemiseks või registritoimikusse muude teadete või dokumentide lisamiseks esitatakse kirjalik avaldus, millele vajaduse korral lisatakse tõendavad dokumendid.

  (2) Kui avalduse esitab volitatud esindaja, lisatakse avaldusele volikiri või viide varem esitatud volikirjale.

  (3) Avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) selgitus teate või dokumendi esitamise eesmärgi kohta;
  2) asjakohase taotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise kuupäev.

2. peatükk Patendiameti ametliku väljaande „Eesti Kaubamärgileht” struktuur ja väljaandmise kord 

§ 45.  Eesti Kaubamärgilehe otstarve

  Patendiameti ametlik väljaanne „Eesti Kaubamärgileht” (edaspidi Kaubamärgileht) on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne, mida antakse välja:
  1) „Kaubamärgiseaduse” § 40 lõikes 1, §-s 49, § 507 lõikes 3 ja § 70 lõikes 6 sätestatu kohaselt avalikkuse teavitamiseks kaubamärgi registreerimise otsustest, registreeringu andmetest, registreeringu andmete muudatustest või parandustest, registrikannetest ja kaubamärgi rahvusvahelistest registreeringutest;
  2) „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 22 lõikes 3 ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 151 „Riiklik geograafiliste tähiste register” § 18 lõikes 6, § 19 lõikes 7 ning § 20 lõikes 4 sätestatu kohaselt avalikkuse teavitamiseks registreeringu andmetest, registreeringu andmete muudatustest ja registreeringu kustutamisest.

§ 46.  Rahvusvahelised standardid

  Kaubamärgilehes kasutatakse bibliograafiliste andmete tähistamiseks koode vastavalt WIPO standardile ST. 60 „Soovitused kaubamärke puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” ehk INID-koode.

§ 47.  Kaubamärgilehe väljaandmine
[Kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 48.  Kaubamärgilehe osad

  Kaubamärgilehe osad on:
  1) tiitelleht ja järgnev leht;
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  2) sisukord (eesti ja inglise keeles);
  3) INID-koodide loend eesti ja inglise keeles;
  4) riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodide loend;
  5) I osa „Kaubamärgi registreerimise otsuse teated”;
  6) II osa „Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teated”;
  7) III osa „Registreeritud kaubamärgid”;
  8) IV osa „Registreeringu andmete muudatused või parandused”;
  9) V osa „Riiklikud embleemid, ametlikud kontroll- ja garantiimärgid ning rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide embleemid, nimetuste lühendid ja nimetused, mida kaitstakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter alusel”;
  10) VI osa „Kaubamärgialased õigusaktid ja muu info”;
  11) VII osa „Registreeritud geograafilised tähised”;
  12) VIII osa „Muudatused riiklikus geograafiliste tähiste registris”;
  13) IX osa „Geograafilise tähise alased õigusaktid ja muu info”;
  14) X osa „Loendid”.

§ 49.  Kaubamärgilehe tiitelleht ja järgnev leht
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Tiitellehel on järgmised andmed:
  1) väljaande nimetus: „Eesti Kaubamärgileht”;
  2) märge: Patendiameti ametlik väljaanne;
  3) number, ilmumisaasta, ilmumiskuu(d), ilmumiskoht;
  4) aastakäigu number;
  5) märge selle kohta, millisest kuupäevast alates loetakse selles numbris esitatud andmed avaldatuks;
  6) ISSN-kood (rahvusvaheline perioodiliste väljaannete standardnumber);
  7) Eesti Vabariigi väike riigivapp koos riigi nimega EESTI VABARIIK.

  (2) Järgneval lehel on järgmised andmed:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) viide „Kaubamärgiseaduse” ja „Geograafilise tähise kaitse seaduse” sättele, mille alusel Kaubamärgilehte välja antakse (eesti ja inglise keeles);
  2) väljaande nimi ja väljaandja nimi (inglise keeles);
  3) märge selle kohta, millisest kuupäevast alates loetakse selles Kaubamärgilehe numbris esitatud andmed avaldatuks (inglise keeles);
  4) [kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  5) autorikaitsemärgis (©-märk, väljaandja nimi (Patendiamet) ja ilmumisaasta).

§ 50.  I osa „Kaubamärgi registreerimise otsuse teated”

  (1) I osas avaldatakse andmed kaubamärkide kohta, mille suhtes Patendiamet on teinud registreerimise otsuse ja mida võib vaidlustada vastavalt „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõikele 2.

  (2) I osa alguses avaldatakse järgmine teave:

  „Avaldatakse vastavalt „Kaubamärgiseaduse” §-le 40. Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.”

  (3) Kaubamärgi registreerimise otsuse teates avaldatakse:

 

INID-kood

1) taotluse number

(210);

2) taotluse esitamise kuupäev

(220);

3) konventsiooniprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

esmase taotluse number, esitamise kuupäev, riigi kood

(310), (320), (330);

4) näituseprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

väljapaneku kuupäev, näituse nimi ja toimumisriik

(230);

5) kaubamärgi reproduktsioon

(540);

6) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja/või teenuste loetelu koos klasside numbritega

(511);

7) värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline

(591);

8) märge „Ruumiline märk”, kui kaubamärk on ruumiline

(554);

9) kaubamärgi mittekaitstav osa, kui see on registreerimise otsuses märgitud

(526);

10) märge „Kollektiivkaubamärk”, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga

(551);

11) märge „Garantiimärk”, kui on tegemist garantiimärgiga

(551);

12) taotleja ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kood

(731);

13) taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja

(740);

14) välisriigi isiku Eestis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui sellel isikul ei ole esindajat;

 

15) märge „Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime”, kui kaubamärk on registreeritud „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 2 alusel

(521).

  (4) Numbrikoodile (511) lisatakse ülaindeks, mis näitab, mitmenda Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni järgi on kaupade ja teenuste loetelu klassifitseeritud.

  (5) I osa võib sisaldada alajaotust „Kaubamärgi registreerimise otsuse teadete muudatused ja parandused”, kus avaldatakse:
  1) Kaubamärgilehe number, kus on avaldatud kaubamärgi registreerimise otsuse teade;
  2) taotluse number;
  3) avaldatud andmed;
  4) andmed muudetud või parandatud kujul.

§ 51.  II osa „Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teated”

  (1) II osas avaldatakse andmed rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärkide kohta, mille suhtes Patendiamet on teinud registreerimise otsuse ja mida võib vaidlustada vastavalt „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõikele 2.

  (2) II osa alguses avaldatakse järgmine teave:

  „Avaldatakse vastavalt „Kaubamärgiseaduse” § 70 lõikele 6. Rahvusvahelise registreeringu omaniku õiguse kaubamärgile võib vaidlustada „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest. Kaupade ja/või teenuste loetelu avaldatakse juhul, kui seda on ekspertiisi käigus Eesti suhtes piiratud”.

  (3) Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teates avaldatakse:

 

INID-kood

1) rahvusvahelise registreeringu number

(111);

2) rahvusvahelise registreeringu järjekorranumber

(210);

3) rahvusvahelise registreeringu kuupäev

(151);

4) hilisema märkimise korral hilisema märkimise kuupäev

(891);

5) konventsiooniprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

esmase taotluse number, esitamise kuupäev, riigi kood

(310), (320), (330);

6) kaubamärgi reproduktsioon

(540);

7) kauba- ja/või teenusklasside numbrid ja vajaduse korral kaupade ja/või teenuste loetelu

(511);

8) värvilise märgi korral kaubamärgi värvide loetelu või märge „Värviline märk”

(591);

9) märge „Ruumiline märk”, kui kaubamärk on ruumiline

(554);

10) kaubamärgi mittekaitstav osa, kui see on registreerimise otsuses märgitud

(526);

11) märge „Kollektiivkaubamärk”, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga

(551);

12) märge „Garantiimärk”, kui on tegemist garantiimärgiga

(551);

13) rahvusvahelise registreeringu omaniku nimi ja aadress

(730);

14) WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletääni number, kus registreering on avaldatud;

 

15) märge „Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime”, kui kaubamärk on registreeritud „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 2 alusel

(521).

  (4) Numbrikoodile (511) lisatakse ülaindeks, mis näitab, mitmenda Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni järgi on kaupade ja teenuste loetelu klassifitseeritud.

  (5) II osa võib sisaldada alajaotust „Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teadete muudatused ja parandused”, kus avaldatakse:
  1) Kaubamärgilehe number, kus on avaldatud rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teade;
  2) rahvusvahelise registreeringu number;
  3) avaldatud andmed;
  4) andmed muudetud või parandatud kujul.

§ 52.  III osa „Registreeritud kaubamärgid”

  (1) III osas avaldatakse nende kaubamärkide andmed, mille kohta on tehtud registreering kauba- ja teenindusmärkide registrisse.

  (2) III osa alguses avaldatakse järgmine teave:

  „Avaldatakse vastavalt „Kaubamärgiseaduse” §-le 49. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks võib esitada hagi „Kaubamärgiseaduse” § 52 või 54 kohaselt. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks võib esitada hagi „Kaubamärgiseaduse” § 53 kohaselt.”

  (3) Registreeritud kaubamärgi kohta avaldatakse § 50 lõike 3 punktides 1–11 ja 14–15 nimetatud andmed ja järgmised andmed:

 

INID-kood

1) registreeringu number

(111);

2) registreeringu tegemise kuupäev

(151);

3) registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev

(181);

4) registreerimise otsuse teate avaldamise kuupäev

(442);

5) kaubamärgiomaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kood

(732);

6) kaubamärgiomaniku esindaja nimi, kui kaubamärgiomanikul on esindaja

(740).

  (4) Numbrikoodile (511) lisatakse ülaindeks, mis näitab, mitmenda Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni järgi on kaupade ja teenuste loetelu klassifitseeritud.

§ 53.  IV osa „Registreeringu andmete muudatused või parandused”

  IV osa „Registreeringu andmete muudatused või parandused” võib sisaldada järgmisi alajaotusi:
  1) kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine;
  2) kaubamärgi litsentsimine;
  3) kaubamärgi pantimine;
  4) kaubamärgi võõrandamine;
  5) kaubamärgi üleminek;
  6) registreeringu jagamine;
  7) muud registreeringu andmete muudatused;
  8) registreeringu andmete parandused;
  9) kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmine;
  10) kaubamärgi kustutamine registrist.

§ 54.  Alajaotus „Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine”

  Alajaotuses „Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu kehtivusaja lõppemise kuupäev.

§ 55.  Alajaotus „Kaubamärgi litsentsimine”

  (1) Alajaotuses „Kaubamärgi litsentsimine” avaldatakse litsentsi kohta kande tegemise korral:
  1) registreeringu number;
  2) litsentsisaaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) litsentsi iseloom ja ulatus;
  4) litsentsi tähtaeg;
  5) muud andmed, mille registrisse kandmist litsentsiandja ja litsentsisaaja vajalikuks peavad;
  6) registrikande jõustumise kuupäev.

  (2) Alajaotuses „Kaubamärgi litsentsimine” avaldatakse litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise korral:
  1) registreeringu number;
  2) litsentsisaaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 56.  Alajaotus „Kaubamärgi pantimine”

  (1) Alajaotuses „Kaubamärgi pantimine” avaldatakse pandi kohta kande tegemise korral:
  1) registreeringu number;
  2) pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) pandi rahalise väärtuse suurus;
  4) pandiga tagatud nõude suurus;
  5) täitmise tähtaeg;
  6) pandi järjekoha number;
  7) muud andmed, mille registrisse kandmist pandilepingu pooled vajalikuks peavad;
  8) registrikande jõustumise kuupäev.

  (2) Alajaotuses „Kaubamärgi pantimine” avaldatakse pandi kohta tehtud kande muutmise või kustutamise korral:
  1) registreeringu number;
  2) pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) muudetud andmed, kui kannet muudeti;
  4) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 57.  Alajaotus „Kaubamärgi võõrandamine”

  Alajaotuses „Kaubamärgi võõrandamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) uue kaubamärgiomaniku andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) eraldatud registreeringu number, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  4) loetelu esialgsesse registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) loetelu eraldatud registreeringu kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  6) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 58.  Alajaotus „Kaubamärgi üleminek”

  Alajaotuses „Kaubamärgi õiguste üleminek” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) uue kaubamärgiomaniku andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 59.  Alajaotus „Registreeringu jagamine”

  Alajaotuses „Registreeringu jagamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) loetelu esialgsesse registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest;
  3) eraldatud registreeringu number;
  4) loetelu eraldatud registreeringu kaupadest või teenustest;
  5) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 60.  Alajaotus „Muud registreeringu andmete muudatused”

  Alajaotuses „Muud registreeringu andmete muudatused” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) muudetud andmed;
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 61.  Alajaotus „Registreeringu andmete parandused”

  Alajaotuses „Registreeringu andmete parandused” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) parandatavad andmed;
  3) parandatud andmed.

§ 62.  Alajaotus „Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmine”

  Alajaotuses „Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmise kuupäev.

§ 63.  Alajaotus „Kaubamärgi kustutamine registrist”

  Alajaotuses „Kaubamärgi kustutamine registrist” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) loetelu kustutatavatest kaupadest või teenustest, kui kaubamärk kustutatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  3) viide kustutamise aluseks olevale seadusesättele, juriidilisele faktile ja/või kohtuotsusele;
  4) kustutamise jõustumise kuupäev.

§ 64.  V osa „Riiklikud embleemid, ametlikud kontroll- ja garantiimärgid ning rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide embleemid, nimetuste lühendid ja nimetused, mida kaitstakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter alusel”

  V. osas avaldatakse andmed nende riiklike embleemide, ametlike kontroll- ja garantiimärkide ning rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide embleemide, nimetuste lühendite ja nimetuste kohta, millele antakse kaitse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter alusel.

§ 65.  VI osa „Kaubamärgialased õigusaktid ning muu info”

  VI. osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
  1) kaubamärgialaseid õigusakte;
  2) riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekirju;
  3) muud kaubamärgialast infot.

§ 66.  VII osa „Registreeritud geograafilised tähised”

  (1) VII osas avaldatakse andmed riiklikku geograafiliste tähiste registrisse kantud geograafiliste tähiste kohta.

  (2) VII osa alguses avaldatakse järgmine teave: „Avaldatakse vastavalt „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 22 lõikele 3. Registreeritud geograafilisi tähiseid võib vaidlustada vastavalt „Geograafilise tähise kaitse seaduse” §-dele 43–44.”

  (3) Registreeritud geograafilise tähise kohta avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu andmete kande tegemise kuupäev;
  3) geograafilise tähise reproduktsioon;
  4) kaupade ja teenuste loetelu, mille tähistamiseks geograafilist tähist kasutatakse;
  5) geograafilise ala määratlus;
  6) kirjelduse lühikokkuvõte;
  7) andmed geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga, ning andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud taotleja õigust taotleda geograafilise tähise registreerimist „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  8) geograafilise tähise registreerimise taotleja nimi, tema elu- või asukoha aadress;
  9) geograafilise tähise registreerimise taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja;
  10) geograafilise tähise registreerimise taotluse number;
  11) geograafilise tähise registreerimise taotluse esitamise kuupäev.

§ 67.  VIII osa „Muudatused riiklikus geograafiliste tähiste registris”

  (1) VIII osa „Muudatused riiklikus geograafiliste tähiste registris” võib sisaldada järgmisi alajaotusi:
  1) muudatused registreeringu andmetes;
  2) registreeringu kustutamine.

  (2) Alajaotuses „Muudatused registreeringu andmetes” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) viide registreeringu andmete muutmise aluseks olevale kohtuotsusele, kui muudatus tehakse kohtuotsuse alusel;
  3) registrikande jõustumise kuupäev;
  4) muudetud andmed.

  (3) Alajaotuses „Registreeringu kustutamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) viide kustutamise aluseks olevale kohtuotsusele;
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 68.  IX osa „Geograafilise tähise alased õigusaktid ja muu info”

  IX. osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
  1) geograafilise tähise alaseid õigusakte;
  2) muud geograafilise tähise alast infot.

§ 69.  X osa „Loendid”

  Lehe X osas avaldatakse järgmised loendid:
  1) „Avaldatud Kaubamärgi registreerimise otsuse teadete numbriline loend” – taotluste numbrid kasvavas järjekorras;
  2) „Avaldatud rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teadete numbriline loend” – rahvusvaheliste registreeringute numbrid kasvavas järjekorras;
  3) „Registreeritud kaubamärkide registreerimise taotluste numbriline loend” – taotluste numbrid kasvavas järjekorras ja registreeringu numbrid;
  4) „Registreeritud kaubamärkide numbriline loend aasta kohta” – kord aastas ilmuv loend eelmise kalendriaasta jooksul avaldatud registreeritud kaubamärkide kohta; kaubamärkide registreeringute numbrid väljaannete kaupa;
  5) „Registreeritud geograafiliste tähiste numbriline loend aasta kohta” – kord aastas ilmuv loend eelmise kalendriaasta jooksul avaldatud registreeritud geograafiliste tähiste kohta; geograafiliste tähiste registreeringute numbrid väljaannete kaupa.

§ 70.  Kaubamärgilehe vormindamisnõuded ja väljaandmine
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Kaubamärgileht ilmub iga kuu esimesel tööpäeval.

  (2) Kaubamärgileht avaldatakse PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

3. peatükk Kaubamärgitunnistuse vorminõuded ja selle plangi vormistamise kord 

§ 71.  Kaubamärgitunnistuse mõiste

  Kaubamärgitunnistus (edaspidi tunnistus) on dokument, mis tõendab registreeringu tegemist registris.

§ 72.  Rahvusvahelised standardid

  Tunnistusel kasutatakse bibliograafiliste andmete tähistamiseks koode vastavalt WIPO standardile ST. 60 „Soovitused kaubamärke puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” ehk INID-koode.

§ 73.  Tunnistuse koosseis

  Tunnistus koosneb kaantest ja andmelehest.

§ 74.  Tunnistuse kaane esikülje andmed ja rekvisiidid

  Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
  1) riigi nimi – Eesti Vabariik;
  2) riigi vapp – Eesti Vabariigi väike riigivapp;
  3) tunnistuse nimetus – kaubamärgitunnistus;
  4) tunnistuse number – registreeringu number;
  5) tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
  6) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus – peadirektor;
  7) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;
  8) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
  9) tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend – Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
  10) tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;
  11) tunnistuse väljaandmise kuupäev – tunnistuse allakirjutamise kuupäev;
  12) tunnistuse väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend – Patendiameti reljeefpitsati jäljend;
  13) tunnistuse väljaandmise õiguslik alus – tunnistus on välja antud „Kaubamärgiseaduse” § 491 järgi;
  14) tunnistusega tõendatavad õigussuhted – tunnistus tõendab kaubamärgi registreeringu tegemist kauba- ja teenindusmärkide registris;
  15) kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaeg – kaubamärgi õiguskaitse kehtib kümme aastat kauba- ja teenindusmärkide registrisse registreeringu tegemise kuupäevast arvates. Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega võib pikendada kaubamärgiomaniku nõudel kümne aasta kaupa. Kehtivusaja pikendamiseks peab kaubamärgiomanik esitama sellekohase avalduse ja tasuma riigilõivu.

§ 75.  Tunnistuse andmelehele kantavad andmed ja rekvisiidid

  (1) Tunnistuse andmelehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid koos INID-koodidega:

 

INID-kood

1) registreeringu number

(111);

2) registreeringu tegemise kuupäev

(151);

3) registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev

(181);

4) registreerimise otsuse teate avaldamise kuupäev

(442);

5) kaubamärgiomaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kood

(732);

6) taotluse number

(210);

7) taotluse esitamise kuupäev

(220);

8) konventsiooniprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

esmase taotluse number, esitamise kuupäev, riigi kood

(310), (320), (330);

9) näituseprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

väljapaneku kuupäev, näituse nimi ja toimumisriik

(230);

10) kaubamärgi reproduktsioon

(540);

11) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega

(511);

12) värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline

(591);

13) märge „Ruumiline märk”, kui märk on ruumiline

(554);

14) kaubamärgi mittekaitstav osa, kui see on registreerimise otsuses märgitud

(526);

15) märge „Kollektiivkaubamärk”, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga

(551);

16) märge „Garantiimärk”, kui on tegemist garantiimärgiga

(551);

17) kaubamärgiomaniku esindaja nimi, kui kaubamärgiomanikul on esindaja

(740);

18) välisriigi isiku Eestis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui sellel isikul ei ole esindajat;

 

19) märge „Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime”, kui kaubamärk on registreeritud „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 2 alusel

(521).

  (2) Tunnistuse andmelehele lisatakse vajaduse korral lisaleht, kus jätkatakse lõike 1 punktis 11 nimetatud kaupade ja teenuste loetelu.

§ 76.  Tunnistuse kaante vorminõuded

  (1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud §-s 74 nimetatud andmed ja rekvisiidid.

  (2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

  (3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

  (4) Paragrahvis 74 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

  (5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

  (6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri jaoks.

  (7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

  (8) Tunnistuse kaante esikülg vormistatakse lisas 2 toodud näidise kohaselt.

§ 77.  Tunnistuse andmelehe vorminõuded

  (1) Tunnistuse andmelehe plank on A4 formaadis leht, millel olevatele andmeväljadele kantakse § 75 lõikes 1 nimetatud andmed ja rekvisiidid.

  (2) Andmelehe lisaleht on A4 formaadis, andmeväljaga „(511) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega (järg)”.

§ 78.  Tunnistuse köitmine

  (1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.

  (2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse andmeleht (vajaduse korral koos lisalehega), mis kinnitatakse omavahel kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

  (3) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad tunnistuse esikaane plangi vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

  (4) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega tunnistuse plangi esikülje vasakpoolsesse alaossa.

  (5) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides ja 6 mm laiune.

  (6) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

  (7) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

§ 79.  Tunnistuse väljaandmine

  (1) Tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht. Allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsatiga.

  (2) Tunnistus antakse kaubamärgiomanikule või tema esindajale kätte Patendiametis või väljastatakse tähitud postiga.

§ 80.  Tunnistuse duplikaadi vormistamine ja väljaandmine

  (1) Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust ja värvilise reproduktsiooni korral esitatud reproduktsioonide õigsust.

  (2) Patendiamet vormistab tunnistuse vastavalt tunnistuse kohta sätestatule ning kannab templiga tunnistuse paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.

4. peatükk Registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord 

§ 81.  Andmete avaldamine Patendiameti veebilehel

  (1) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist avaldab Patendiamet oma veebilehel järgmised esitatud taotluse andmed:
  1) kaubamärgi reproduktsioon;
  2) taotluse number;
  3) taotluse esitamise kuupäev;
  4) prioriteediandmed;
  5) taotleja nimi;
  6) taotleja esindaja nimi;
  7) kaupade ja teenuste loetelu ning Nizza klassifikatsiooni klasside numbrid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed avaldatakse taotleja esitatud kujul.

  (3) Pärast kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist avaldab Patendiamet oma veebilehel § 50 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (4) Pärast registreeringu tegemist registrisse avaldab Patendiamet oma veebilehel § 52 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (5) Lõikeid 1–4 kohaldatakse kaubamärgi rahvusvahelistele registreeringutele, arvestades Madridi protokollist, selle juhendist ja „Kaubamärgiseadusest” tulenevaid erisusi ja ning juhindudes § 51 lõikes 3 sisalduvast andmete loetelust.

  (6) Patendiamet uuendab andmeid oma veebilehel perioodiliselt.

  (7) Patendiameti veebilehel avaldatud teave on informatiivne ja ei oma õiguslikku tähendust.

§ 82.  Registrist kirjaliku teabe väljastamine

  (1) Kirjalikku teavet väljastatakse registrist kinnitatud teabena paberkandjal.

  (2) Kirjalik teave väljastatakse taotluse või registreeringu numbrite loeteluna või teatena, et päringuobjektile vastav kirje registris puudub.

  (3) Kui teabe soovija ei ole avaldanud vastupidist soovi, väljastatakse kirjaliku teabe taotlemisel lisaks registris sisalduvale teabele ka teave asjakohaste kaubamärgi rahvusvaheliste registreeringute kohta.

  (4) Teabe väljastab Patendiameti vastuvõtuosakond hiljemalt viiendal tööpäeval avalduse esitamise kuupäevale järgnevast päevast vastavalt teabe soovija soovile kas kohapeal või posti teel.

  (5) Väljastatud kirjaliku teabe üle peetakse arvestust.

  (6) Registrist väljastatud kirjalik teave on informatiivne ja ei oma õiguslikku tähendust.

§ 83.  Registrist kirjaliku teabe väljastamise taotlemine

  (1) Kirjalikku teavet väljastatakse avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale otse, posti, faksi või e-posti teel.

  (2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, päringuobjekt ning andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 13.01.2015, 1 - jõust. 16.01.2015]

  (3) Päringuobjektiks võib olla kas kaubamärgi reproduktsioon, taotluse esitamise kuupäev, prioriteediandmed, taotleja nimi, Nizza klassifikatsiooni klassi number või eelnimetatud andmete kombinatsioon.

  (4) Patendiametil on õigus keelduda kirjaliku teabe väljastamisest ja nõuda päringuobjekti täpsustamist, kui päringuobjektile vastava teabe loetelu sisaldab üle 100 taotluse või registreeringu numbri.

§ 84.  Registritoimikuga või kirje andmetega tutvumine

  (1) Registritoimikuga tutvumine toimub Patendiameti vastuvõtuosakonnas.

  (2) Tutvumiseks annab loa Patendiameti pädev ametnik pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut tõendavat dokumenti ja vajadusel registritoimikuga tutvumise õigust.

  (3) Tutvumiseks võib ühele isikule korraga anda ainult ühe registritoimiku.

  (4) Tutvumise juures peab pidevalt viibima Patendiameti pädev ametnik, kes jälgib ja vastutab, et tutvuja ei rikuks registritoimikut.

  (5) Registritoimikuga või kirje andmetega tutvumine toimub tutvuja ja Patendiameti pädeva ametniku poolt kokku lepitud ajal hiljemalt viiendal tööpäeval avalduse esitamise kuupäevale järgnevast päevast.

  (6) Registritoimikuga tutvumise üle peetakse arvestust. Tutvumise avaldus lisatakse registritoimikusse ja sellele tehakse märge tutvumise kuupäeva kohta.

  (7) Kirje andmetega on lubatud tutvuda pärast vastava kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist.

  (8) Patendiameti pädev ametnik tutvustab soovijat kirje andmetega Patendiametis arvutiekraanilt.

§ 85.  Registritoimikuga või kirje andmetega tutvumise taotlemine

  (1) Registritoimikuga tutvumine toimub avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale otse, posti, faksi või e-posti teel.

  (2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed, taotluse või registreeringu number ning andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 13.01.2015, 1 - jõust. 16.01.2015]

  (3) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist registritoimikuga tutvuda sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast kaubamärgi registreerimist süüdistada teda kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumises.

  (4) Kirje andmetega saab tutvuda avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale otse, posti, faksi või e-posti teel. Avalduse võib esitada ka suuliselt kohapeal.

  (5) Avalduses peab sisalduma taotluse või registreeringu number, mille kirje andmetega soovitakse tutvuda, ning kirjaliku avalduse korral ka tutvuja nimi ja kontaktandmed.

§ 86.  Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine

  (1) Registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk väljastatakse registrist kinnitatud dokumendina paberkandjal.

  (2) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist väljastataval kirje väljatrükil võivad sisalduda ainult kaubamärgi reproduktsioon, taotluse number, taotluse esitamise kuupäev, prioriteediandmed, taotleja nimi, taotleja esindaja nimi ja kaupade ja teenuste loetelu ning Nizza klassifikatsiooni klasside numbrid.

  (3) Isiku nõudel väljastab Patendiamet dokumendi selle kohta, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet registris ei ole.

  (4) Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastab Patendiameti vastuvõtuosakond hiljemalt viiendal tööpäeval avalduse esitamise kuupäevale järgnevast päevast vastavalt teabe soovija soovile kas kohapeal või posti teel.

  (5) Väljastatud dokumendi ärakirjade ja kirje väljatrükkide üle peetakse arvestust. Registritoimikusse tehakse märge ärakirjade väljastamise kohta.

§ 87.  Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamise taotlemine

  (1) Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine toimub avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale otse, posti, faksi või e-posti teel.

  (2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, taotluse või registreeringu number ning andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 13.01.2015, 1 - jõust. 16.01.2015]

  (3) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist registritoimiku dokumendi ärakirja sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast kaubamärgi registreerimist süüdistada teda kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumises.

5. peatükk Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse Patendiametile esitamise kord 

§ 88.  Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamine

  (1) Rahvusvaheline taotlus esitatakse Patendiametisse otse või posti teel.

  (2) Posti teel esitatud rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevaks loetakse selle Patendiametisse saabumise kuupäev.

  (3) Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotlus (edaspidi rahvusvaheline taotlus) esitatakse Patendiametile edastamiseks Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole (edaspidi Rahvusvaheline Büroo).

  (4) Rahvusvaheline taotlus esitatakse kaubamärgile õiguskaitse saamiseks ühes või mitmes märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli (edaspidi Madridi protokoll) osalises riigis.

  (5) Rahvusvahelise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv. Rahvusvahelist taotlust ei edastata Rahvusvahelisele Büroole seni, kuni rahvusvahelise taotluse esitaja ei ole esitanud Patendiametile andmeid riigilõivu nõutavas summas tasumise kohta.

  (6) Madridi protokolli artikli 8 kohased rahvusvaheline põhilõiv, lisalõiv, täiendav lõiv ja märgitud lepinguosaliste poolt nõutavad rahvusvahelised individuaallõivud tasutakse ja sellekohased andmed esitatakse otse Rahvusvahelisele Büroole.

§ 89.  Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamise piirangud

  (1) Rahvusvahelise taotluse esitaja peab olema sama isik, kes on põhiregistreeringu omanik või põhitaotluses nimetatud taotleja.

  (2) Rahvusvahelises taotluses esitatud kaubamärgi reproduktsioon peab olema identne põhiregistreeringus või põhitaotluses esitatud kaubamärgi reproduktsiooniga.

  (3) Kui rahvusvahelises taotluses esineb märge, et märk on kolmemõõtmeline märk või kollektiivmärk, või märgi sõnaline kirjeldus või värvi kui märki eristava tunnuse nõudlus, siis peavad need olema samad, mis põhiregistreeringus või põhitaotluses.

  (4) Rahvusvahelises taotluses loetletud kaubad ja teenused peavad sisalduma põhiregistreeringu või põhitaotluse kaupade ja teenuste loetelus.

§ 90.  Rahvusvahelise taotluse dokumentide eksemplaride arv

  (1) Rahvusvahelise registreerimise avaldus ning kauba- ja teenindusmärgi kavatsetava kasutamise avaldus esitatakse kahes eksemplaris.

  (2) Ülejäänud rahvusvahelise taotluse dokumendid esitatakse ühes eksemplaris.

§ 91.  Rahvusvahelise taotluse dokumentide keele- ja tõlkenõuded

  (1) Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus esitatakse inglise keeles ja sellele võib lisada kaupade ja teenuste loetelu ning värvinõudluse tõlke prantsuse keelde.

  (2) Kauba- ja teenindusmärgi kavatsetava kasutamise avaldus esitatakse keeles, mida nõuab märgitud lepinguosaline.

  (3) Muud rahvusvahelise taotluse dokumendid esitatakse eesti keeles.

§ 92.  Rahvusvahelise registreerimise avalduse vorm

  (1) Rahvusvahelise registreerimise avaldus esitatakse Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil MM2.

  (2) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vormi asemel kasutada ise koostatud avalduse vormi, mille vorm ja sisu on identsed ametliku vormiga.

§ 93.  Rahvusvahelise taotluse dokumendid

  (1) Patendiametile esitatavas rahvusvahelises taotluses peavad sisalduma:
  1) kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus;
  2) kaubamärgi kavatsetava kasutamise avaldus eraldi ametlikul vormil, kui mõni märgitud lepinguosalistest seda nõuab;
  3) andmed kaubamärgi rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise eest riigilõivu tasumise kohta;
  4) volikiri või viide varem esitatud volikirjale, kui rahvusvahelise taotluse esitajat esindab Patendiametis esindaja.

  (2) Volikirja ei ole vaja esitada, kui esindaja on määratud ainult suhtlemiseks Rahvusvahelise Bürooga.

  (3) Patendiamet võib nõuda tõendusmaterjali esitamist selle kohta, et rahvusvahelise taotluse esitaja on Eesti Vabariigi kodanik või tal on Eesti Vabariigis alaline elukoht või tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte. Tegutsevaks ettevõtteks loetakse ettevõte, kus toimub tegelik tootmis- või äritegevus.

§ 94.  Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avalduses esitatavad andmed

  Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avalduses peavad sisalduma:
  1) andmed lepinguosalise kohta, kelle amet on päritoluamet;
  2) rahvusvahelise taotluse esitaja andmed;
  3) andmed rahvusvahelise taotluse esitamise õiguse kohta;
  4) esindaja andmed;
  5) andmed põhiregistreeringu või põhitaotluse kohta;
  6) prioriteedinõue, kui taotletakse prioriteeti;
  7) kaubamärgi reproduktsioon;
  8) värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline;
  9) muud kaubamärki kirjeldavad andmed;
  10) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega;
  11) märgitud lepinguosaliste loetelu;
  12) rahvusvahelise taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 95.  Andmeväli 1. Lepinguosaline, kelle amet on päritoluamet

  Andmeväljale 1 märgitakse „Estonia”.

§ 96.  Andmeväli 2. Rahvusvahelise taotluse esitaja

  (1) Kui Rahvusvaheline Büroo on varem määranud rahvusvahelise taotluse esitajale identifitseerimiskoodi, tuleb see märkida vastavale andmeväljale, muul juhul tuleb see andmeväli jätta tühjaks.

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on füüsiline isik, tuleb andmeväljale 2(a) märkida perekonnanimi (põhinimi) ja eesnimi (eesnimed) või teine nimi (teised nimed) sellisel kujul ja sellises järjekorras, nagu asjaomane isik neid tavaliselt kasutab. Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida tema täielik ametlik nimi.

  (3) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja nime ei kirjutata ladina tähestikus, peab nimele järgnema foneetiline transkriptsioon rahvusvahelise taotluse keelde ja seejärel transliteratsioon ladina tähestikku. Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on juriidiline isik, võib transliteratsiooni asendada nime tõlkega rahvusvahelise taotluse keelde.

  (4) Rahvusvahelise taotluse esitaja aadress märgitakse andmeväljale 2(b).

  (5) Kirjavahetuse aadress märgitakse andmeväljale 2(c), kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib, et talle saadetaks teateid muul aadressil, kui andmeväljal 2(b) märgitud aadress. Andmeväljal 2(b) ei korrata andmeväljale 4 märgitavat esindaja aadressi.

  (6) Andmeväljale 2(d) märgitakse selle isiku telefoni ja faksi numbrid ja e-posti aadress, kelle kaudu Rahvusvaheline Büroo saab rahvusvahelise taotluse esitajaga ühendust võtta.

  (7) Kui rahvusvahelise taotluse esitajaid on enam kui üks ja ei kasutata omakoostatud vormi, märgitakse andmeväljale 2 ühe rahvusvahelise taotluse esitaja nimi ja aadress ning teis(t)e rahvusvahelise taotluse esitaja(te) nime(d) ja aadressi(d) märgitakse lisalehele.

  (8) Kui rahvusvahelise taotluse esitab ühiselt kaks või enam taotlejat, kellel on erinevad aadressid, ja kirjavahetuse aadressi lahtrisse ei ole aadressi märgitud, siis loetakse kirjavahetuse aadressiks rahvusvahelises taotluses esimesena märgitud rahvusvahelise taotluse esitaja aadress.

  (9) Andmeväljal 2(e) võib rahvusvahelise taotluse esitaja märkida, kas ta soovib Rahvusvahelise Büroo teated saada inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui märge puudub, saadetakse teated keeles, milles rahvusvaheline taotlus on esitatud.

  (10) Andmeväljal 2(f) võib füüsilisest isikust rahvusvahelise taotluse esitaja märkida riigi, mille kodanik ta on. Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on juriidiline isik, siis võib märkida juriidilise isiku vormi koos riigi (ja vajaduse korral selle riigi territoriaalüksuse) nimetusega, kus juriidiline isik on registreeritud.

§ 97.  Andmeväli 3. Õigus esitada taotlus

  (1) Andmeväljal 3 märgistatakse üks või mitu ruutu, mis näitavad seost päritoluametiga kodakondsuse, alalise elukoha või ettevõtte kaudu.

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja vastavat ruutu või ruute märgistades näitab, et tal on ettevõte või alaline elukoht Eesti Vabariigis, aga andmeväljal 2 märgitud aadress ei ole Eesti territooriumil, siis peab rahvusvahelise taotluse esitaja andmeväljal 3(b) ära märkima oma ettevõtte või alalise elukoha aadressi, mis asub Eesti territooriumil.

  (3) Kui rahvusvahelise taotluse esitavad ühiselt kaks või enam taotlejat, siis peavad rahvusvahelise taotluse esitamise õigust puudutavad nõuded olema täidetud iga rahvusvahelise taotluse esitaja puhul.

§ 98.  Andmeväli 4. Esindaja

  (1) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib, et tal oleks suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga esindaja, tuleb andmeväljale 4 märkida esindaja nimi ja aadress. Teave peab olema piisav võimaldamaks saata esindajale teateid posti teel ning see peab sisaldama telefoni- ja faksinumbrit ning e-posti aadressi. Kui Rahvusvaheline Büroo on juba määranud esindajale identifitseerimiskoodi, tuleb kood märkida selleks ettenähtud andmeväljale, muul juhul tuleb nimetatud andmeväli jätta tühjaks.

  (2) Kui esindaja nime ei kirjutata ladina tähestikus, peab nimele järgnema foneetiline transkriptsioon rahvusvahelise taotluse keelde ja seejärel transliteratsioon ladina tähestikku. Kui esindaja on juriidiline isik, võib transliteratsiooni asendada nime tõlkega rahvusvahelise taotluse keelde.

§ 99.  Andmeväli 5. Põhiregistreering või põhitaotlus

  (1) Kauba- ja teenindusmärkide registris oleva põhiregistreeringu puhul märgitakse registreeringu number ja registreerimise kuupäev. Registreeringu olemasolu korral põhitaotluse numbrit ja esitamise kuupäeva ei märgita.

  (2) Päritoluametisse esitatud põhitaotluse puhul märgitakse taotluse number ja esitamise kuupäev.

§ 100.  Andmeväli 6. Prioriteedinõue

  (1) Prioriteedinõude puhul peab olema märgitud siseriikliku või regionaalse ameti nimetus, kuhu varasem taotlus oli esitatud, samuti esitamise kuupäev ja taotluse number.

  (2) Kui prioriteedinõue ei hõlma kõiki rahvusvahelise avalduse andmeväljal 10 loetletud kaupu ja teenuseid, tuleb andmeväljal 6 märkida need kaubad ja teenused, mille puhul prioriteeti nõutakse.

  (3) Prioriteedinõudes (kooskõlas Pariisi konventsiooni artikliga 4) võib taotleda põhitaotluse prioriteeti või selle taotluse prioriteeti, millest tuleneb põhiregistreering, kui rahvusvaheline taotlus esitatakse enne kuue kuu möödumist prioriteedinõude aluseks oleva taotluse esitamise kuupäevast.

  (4) Samuti võib taotleda sellise taotluse prioriteeti, mis on esitatud teise ametisse peale päritoluameti (näiteks varasema taotluse prioriteeti, mille prioriteeti taotleb omakorda põhitaotlus), kui rahvusvaheline taotlus esitatakse enne kuue kuu möödumist prioriteedinõude aluseks oleva taotluse esitamise kuupäevast.

  (5) Kui nõutav prioriteedikuupäev on, arvestades Pariisi konventsiooni artiklis 4C(3) toodut, varasem kui kuus kuud prioriteedinõude aluseks oleva taotluse esitamise kuupäevast, siis kustutab Patendiamet prioriteedinõude ja teatab sellest rahvusvahelise taotluse esitajale.

§ 101.  Andmeväli 7. Kaubamärgi reproduktsioon

  (1) Kaubamärgi reproduktsioon esitatakse andmeväljal 7 olevas ruudus a.

  (2) Andmevälja 7 ruut b jäetakse tühjaks.

  (3) Kui põhiregistreeringus või põhitaotluses on kaubamärk mustvalge, siis peab reproduktsioon ruudus a olema mustvalge; kui põhimärk on värviline, siis peab ka märk ruudus a olema värviline.

  (4) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib registreerida kaubamärgi standardtähtedega, mida kasutab märgitud lepinguosalise amet, kujutatud märgina (st sõnamärgina), siis tuleb märgistada andmeväljal 7(c) asuv ruut.

  (5) Kui kaubamärgiks on ainult värvikombinatsioon, siis tuleb märgistada andmeväljal 7(d) asuv ruut.

  (6) Kaubamärk võib olla reprodutseeritud trükimasina või arvuti abil või muul viisil.

  (7) Kaubamärgi reproduktsioon peab olema piisavalt selge, võimaldamaks registrisse kandmist, avaldamist ja teadete saatmist.

§ 102.  Andmeväli 8. Värvide loetelu

  Kui esitatakse värvinõue, näidatakse see ära vastavat ruutu märgistades, kusjuures värv või värvikombinatsioon märgitakse sõnadega. Lisaks sellele võib sõnadega ära märkida märgi põhiosad, kus värvid esinevad.

§ 103.  Andmeväli 9. Mitmesugused andmed

  (1) Kui märk koosneb osaliselt või täielikult elementidest, mis ei ole ladina tähestiku tähed või araabia või rooma numbrid, lisatakse transliteratsioon ladina tähtedes või araabia numbrites. Transliteratsioon ladina tähtedes peab järgnema foneetilisele transkriptsioonile rahvusvahelise taotluse keeles.

  (2) Kui märk koosneb osaliselt või täielikult sõnadest, mida saab tõlkida, võib lisada tõlke kas inglise või prantsuse või hispaania keelde või kõigisse nendesse keeltesse, olenemata rahvusvahelise taotluse keelest.

  (3) Kui põhitaotlus või põhiregistreering sisaldab lisaks märgi reproduktsioonile märgi kirjeldust, siis võib rahvusvahelises taotluses esitada sama kirjelduse.

  (4) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja ei soovi kaubamärgi registreerimist standardtähtedega, võib ta loetleda kaubamärgi olulisemad sõnalised osad, mille Rahvusvaheline Büroo märgib ROMARINi andmebaasi ja märgib ära teadetes märgi identifitseerimiseks. Sõnalise osa märkimisel ei ole juriidilist tähendust.

  (5) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkida rahvusvahelisse taotlusesse kaubamärgi mittekaitstavad osad, millele ta õiguskaitset ei taotle. Mittekaitstava osa võib märkida sõltumata sellest, kas see esineb põhiregistreeringus või põhitaotluses või mitte.

§ 104.  Andmeväli 10. Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega

  (1) Kaubad ja teenused tuleb grupeerida Nizza klassifikatsiooni vastavatesse klassidesse, märkides iga grupi ette klassi numbri ja reastades grupid nimetatud klassifikatsiooni klasside järjekorras.

  (2) Andmeväljal 10 loetletud kaubad ja teenused peavad sisalduma põhiregistreeringu või põhitaotluse kaupade ja teenuste loetelus või peavad mahtuma nimetatud loetelus sisalduva laiema mõiste alla. Rahvusvahelises taotluses esinev kaupade ja teenuste loetelu võib olla ulatuselt kitsam, kui põhitaotluses või põhiregistreeringus sisalduv loetelu.

  (3) Rahvusvahelises taotluses võivad olla kaupade ja teenuste loetelu piirangud ühe või mitme märgitud lepinguosalise suhtes. Eri lepinguosaliste puhul võivad piirangud olla erinevad.

§ 105.  Andmeväli 11. Märgitud lepinguosalised

  (1) Riigid või organisatsioonid, kus rahvusvahelise taotluse esitaja soovib kaubamärki kaitsta, märgitakse ära ruutudes andmeväljal 11. Juurde võib märkida need lepinguosalised, kelle jaoks vastav ruut puudub, kuna nad on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud pärast vormi trükkimist.

  (2) Märkida võib lepinguosalisi, kes on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud ja kelle ratifitseerimine või ühinemine on jõustunud.

§ 106.  Andmeväli 12. Rahvusvahelise taotluse esitaja või esindaja allkiri

  (1) Andmeväljale 12 märgib rahvusvahelise taotluse esitaja või tema esindaja oma allkirja ja allakirjutamise kuupäeva.

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitajaid on mitu, kirjutavad alla kõik rahvusvahelise taotluse esitajad või nende esindaja.

§ 107.  Andmeväli 13. Tõendamine ja allakirjutamine päritoluameti poolt

  Andmevälja 13 täidab Patendiamet.

§ 108.  Lõivude arvestuse leht

  (1) Lõivude arvestuse lehel peab olema märgitud luba kanda vajalik summa üle Rahvusvahelisele Büroole avatud kontokorrentkontolt ja vastava korralduse andnud pool või makstavate lõivude summa, tasumisviis ja lõive tasuv pool.

  (2) Lõivude arvestuse lehele märgitakse järgmiste rahvusvaheliste lõivude arvestus:
  1) põhilõiv;
  2) individuaallõiv, kui rahvusvahelises taotluses märgitud lepinguosaline kuulub nende hulka, kelle puhul peab tasuma individuaallõivu;
  3) täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kelle puhul ei ole vaja tasuda individuaallõivu;
  4) alates neljandast klassist lisalõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest; kui aga kõigi näidatud lepinguosaliste puhul kuulub tasumisele individuaallõiv, siis ei ole lisalõivu vaja tasuda.

  (3) Kui tasumine ei toimu ülekandega Rahvusvahelisele Büroole avatud kontokorrentkontolt, tuleb märkida lõive tasuv pool. Kui lõivud tasub rahvusvahelise taotluse esitaja või esindaja isiklikult, tuleb märkida lõivud tasunud isiku nimi; see peab ühtima vormil andmeväljal 2 või 4 märgitud nimega.

§ 109.  Kauba- ja teenindusmärgi kavatsetava kasutamise avaldus

  (1) Kui vastavalt protokollile märgitud lepinguosaline on kooskõlas märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokolli ühise juhendi reegli 7 lõikega 2 teatanud, et ta nõuab märgi kavatsetava kasutamise kohta eraldi vormil rahvusvahelise taotluse esitaja poolt allakirjutatud avalduse esitamist, tuleb see avaldus lisada rahvusvahelisele taotlusele.

  (2) Eraldi dokumenti ei pea esitama lepinguosalise puhul, kes nõuab märgi kavatsetava kasutamise avalduse esitamist, aga ei nõua seda eraldi vormil ega allkirjastatuna.

§ 110.  Esindaja määramise erisused

  (1) Kui rahvusvahelise taotluse andmeväljale 4 on märgitud patendivoliniku nimi ja aadress, kuid rahvusvahelisele avaldusele ei ole alla kirjutanud rahvusvahelise taotluse esitaja ise ja Patendiametile ei ole esitatud volitusi tõendavat volikirja, loeb Patendiamet patendivoliniku määratuks ainult suhtlemiseks Rahvusvahelise Bürooga ja edastab oma teated rahvusvahelise taotluse esitajale rahvusvahelise registreerimise avalduses märgitud Eestis asuval aadressil.

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse andmeväljale 4 on märgitud esindajaks isik, kes ei ole patendivolinik, loeb Patendiamet esindaja määratuks ainult suhtlemiseks Rahvusvahelise Bürooga ja edastab oma teated rahvusvahelise taotluse esitajale rahvusvahelise registreerimise avalduses märgitud Eestis asuval aadressil.

§ 111.  Rahvusvahelise registreerimise taotluse tekstidokumentide vormistamise erisused

  (1) Rahvusvahelise taotluse dokumendile märgitud kuupäev peab koosnema kahekohalisest päeva tähisest, millele järgneb kahekohaline kuu tähis ja sellele omakorda neljakohaline aasta tähis. Kõik tähised on märgitud araabia numbritega ning päev, kuu ja aasta on eraldatud kaldjoontega (/).

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja kasutab omakoostatud rahvusvahelise avalduse vormi, tuleb järgida järgmisi nõudeid:
  1) vorm peab olema A4 formaadis ja kirjutada võib ainult lehe ühele küljele;
  2) vormi tekstiosa peab olema identne Rahvusvahelise Büroo poolt kehtestatud vormi omaga, kaasa arvatud nummerdamine ja pealkirjad;
  3) kui ametlikul vormil on märgistamisele kuuluv andmeväli, tuleb omakoostatud vormil korrata andmevälja juurde kuuluvat teksti;
  4) kui vormi mõnda punkti ei kasutata või see ei ole rakendatav, ei tohi seda omakoostatud vormil välja jätta, vaid tähistada vastava märkusega, nagu „ei taotleta” või „ei täideta”;
  5) rahvusvahelise taotluse puhul peab märgi reproduktsioon mahtuma samade mõõtmetega ruutu, nagu on ette nähtud ametlikul vormil.

§ 112.  Rahvusvahelise registreerimise taotluse vead ja nende parandamine

  (1) Patendiamet ei võta rahvusvahelist taotlust vastu, kui Eesti Vabariik ei ole rahvusvahelise taotluse esitaja suhtes päritoluriik või kui rahvusvahelise taotluse esitajal ei ole Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärki või esitatud kaubamärgi registreerimise taotlust.

  (2) Patendiamet ei edasta rahvusvahelist taotlust Rahvusvahelisele Büroole, kui rahvusvahelises taotluses esitatud andmed ei võimalda Patendiametil tõendada, et:
  1) rahvusvahelise taotluse esitaja on sama isik, kes on põhiregistreeringu omanik või põhitaotluses nimetatud taotleja;
  2) rahvusvahelise avalduse andmeväljal 7 toodud kaubamärgi reproduktsioon on identne põhiregistreeringus või põhitaotluses esineva kaubamärgi reproduktsiooniga;
  3) kui rahvusvahelises taotluses esineb märge, et märk on kolmemõõtmeline märk või kollektiivmärk, või märgi sõnaline kirjeldus või värvi kui märki eristava tunnuse nõudlus, siis esinevad samad andmed ka põhiregistreeringus või põhitaotluses;
  4) rahvusvahelises taotluses loetletud kaubad ja teenused sisalduvad kaupade ja teenuste loetelus, mis rahvusvahelise taotluse ametipoolse tõendamise ajal oli põhiregistreeringus või põhitaotluses.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul edastab Patendiamet rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole pärast seda, kui rahvusvahelise taotluse esitaja on esitanud parandatud andmed, mis võimaldavad Patendiametil rahvusvahelisele taotlusele alla kirjutada.

  (4) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on märkinud riigi või organisatsiooni, kes on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud, aga ratifitseerimine või ühinemine ei ole veel jõustunud, siis teatab Patendiamet sellest rahvusvahelise taotluse esitajale. Rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkimise kustutada või taotluse esialgu ootama jätta ja taotlus loetakse sel juhul esitatuks vastava ratifitseerimise või ühinemise jõustumise kuupäeval.

  (5) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja ei ole tasunud riigilõivu rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise eest, edastab Patendiamet rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole pärast seda, kui rahvusvahelise taotluse esitaja on esitanud andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (6) Kui rahvusvahelises taotluses esinevad vead, mida ei ole nimetatud lõigetes 1, 2, 4 või 5, edastab Patendiamet rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole ja vigade parandamine toimub Rahvusvahelise Büroo nõudel.

§ 113.  Hilisema märkimise esitamine

  (1) Pärast rahvusvahelist registreerimist võib Patendiametile esitada taotluse lepinguosalise hilisemaks märkimiseks.

  (2) Hilisema märkimise taotluse võib esitada Rahvusvahelisele Büroole ka otse või mõne teise riigi nõuetekohase ameti vahendusel, kui omanik seda soovib ja kui nimetatud amet sellega nõustub.

  (3) Hilisema märkimise taotlus esitatakse Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil MM4.

  (4) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vormi asemel kasutada ise koostatud avalduse vormi, mille vorm ja sisu on identsed ametliku vormiga.

6. peatükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi taotluse Patendiametile esitamise kord 

§ 114.  Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine Patendiameti kaudu

  (1) Euroopa Ühenduse kaubamärgi (edaspidi Ühenduse kaubamärk) taotlus esitatakse otse või posti teel Patendiameti vastuvõtuosakonda. Taotluse võib panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti.

  (2) Taotlusele lisatakse andmed Ühenduse kaubamärgi taotluse edastamise eest tasutud riigilõivu kohta.

  (3) Taotluse saabumise päevaks loetakse selle tegelik Patendiametisse saabumise päev. See kehtib ka taotluse edastamisel posti- või kulleriteenust kasutades.

§ 115.  Patendiameti toimingud Ühenduse kaubamärgi taotluse edastamisel Siseturu Ühtlustamise Ametile

  (1) Patendiamet märgib Ühenduse kaubamärgi taotluse dokumentidele nende saabumise päeva ja lehekülgede arvu.

  (2) Patendiamet edastab Ühenduse kaubamärgi taotluse Siseturu Ühtlustamise Ametile tähitud postiga ning teatab taotluse esitajale Ühenduse kaubamärgi taotluse Patendiametisse saabumise päeva, selle Siseturu Ühtlustamise Ametile edastamise päeva ja lehekülgede arvu.

  (3) Patendiamet ei kontrolli Ühenduse kaubamärgi taotluse vastavust „Euroopa Liidu Nõukogu määruses 40/1994/EÜ Ühenduse kaubamärgi kohta” (Euroopa Liidu Teataja L 011, 14.01.1994, lk 1–36) (edaspidi Ühenduse kaubamärgi määrus) ja „Euroopa Ühenduste Komisjoni määruses 2868/1995/EÜ Nõukogu määruse Ühenduse kaubamärgi kohta rakendamiseks” (Euroopa Liidu Teataja L 303, 15.12.1995, lk 1–32) sätestatud sisu- ja vorminõuetele.

  (4) Patendiamet ei kontrolli ega vahenda Ühenduse kaubamärgi määruse artikli 26 lõike 2 kohase tasu maksmist Siseturu Ühtlustamise Ametile.

7. peatükk Patendiameti toimingud Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi siseriiklikuks taotluseks muutmise taotluse menetlemisel 

§ 116.  Kirje avamine ja andmete kandmine registrisse

  (1) Kirje avatakse pärast Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi siseriiklikuks taotluseks muutmise taotluse (edaspidi muutmistaotlus) Patendiametisse saabumist.

  (2) Kirje avamisel tehakse andmebaasi järgmised kanded:
  1) taotluse numbri kanne;
  2) taotluse esitamise kuupäeva kanne;
  3) muutmistaotluses sisalduvate andmete kanne;
  4) kanne esitatud dokumentide kohta.

  (3) Kirje avamisel avatakse registritoimik.

§ 117.  Muutmistaotluse esitaja teavitamine

  (1) Patendiamet teatab viivitamatult pärast muutmistaotluse saabumist Patendiametisse taotlejale muutmistaotluse saabumise kuupäeva ja „Kaubamärgiseaduse” § 713 lõikes 3 nimetatud andmete ja dokumentide Patendiametile esitamise tähtpäeva.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teade edastatakse muutmistaotluses märgitud patendivolinikule või, kui patendivolinikku ei ole märgitud, saadetakse taotlejale tähitud kirjaga muutmistaotluses nimetatud aadressile.

  (3) Lõikes 2 nimetatud teate mittesaamine ei vabasta taotlejat „Kaubamärgiseaduse” § 713 lõikes 3 nimetatud andmete ja dokumentide Patendiametile esitamise tähtpäevast kinnipidamise kohustusest.

§ 118.  Muutmistaotluse tagasivõetuks lugemine

  (1) Patendiamet loeb muutmistaotluse tagasivõetuks, kui taotleja ei esita tähtpäevaks Patendiametile „Kaubamärgiseaduse” § 713 lõikes 3 nimetatud andmeid ja dokumente.

  (2) Tagasivõetuks loetud muutmistaotluse menetlus lõpetatakse.

§ 119.  Erandid

  Selle Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi, mille esitamise või prioriteedikuupäev on varasem kui 1. mai 2004, muutmisel siseriiklikuks taotluseks loetakse siseriikliku taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks 1. mai 2004.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 120.  Rakendussäte

  Patendiamet viib veebilehel avaldatava teabe vastavusse § 81 lõigetes 3–5 sätestatuga hiljemalt 1. märtsiks 2005.

Lisa 1 Kaubamärgi registreerimise avaldus

Lisa 2 Tunnistuse esikaane vorm

/otsingu_soovitused.json