Teksti suurus:

Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2015, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 25.05.2005 nr 42
RTL 2005, 60, 864
jõustumine 10.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.01.2015RT I, 13.01.2015, 216.01.2015

Määrus kehtestatakse «Keskkonnajärelevalve seaduse» § 13 lõike 2 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vormi ja tunnusmärgi kujunduse ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise korra.

§ 2.   Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm

  (1) Riigi keskkonnakaitseinspektori tõend on valmistatud plastikust mõõdus 86×54 mm, tekstiga mõlemal küljel heledal taustavärvil ja selle esikülje vasakul ülemises nurgas on väike värviline riigivapp.
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (2) Tõendi esikülje ülaservas riigivapist paremal on keskkonnajärelevalve asutuse või keskkonnajärelevalve ülesandega asutuse nimetus. Esikülje parempoolsel väljal on keskkonnakaitseinspektori 20×28 mm suurune foto.
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (3) Tõendi esikülje keskel on järgnevad andmed:
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]
  1) inspektori ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) [kehtetu - RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]
  4) inspektori ametinimetus;
  5) tekst „Tõend” ning blanketi seeria ja number.
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (4) Tõendi tagakülje vasakpoolsel väljal on järgnevad andmed:
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]
  1) tõendi väljaandmise kuupäev;
  2) tõendi kehtivuse tähtaeg;
  3) tõendi väljaandja nimi, ametinimetus ja allkiri;
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]
  4) märge teenistusrelva kandmise õiguse kohta.

  (5) Tõendi esi- ja tagakülje vorm on esitatud määruse lisas 1.

§ 3.   Riigi keskkonnakaitseinspektori tunnusmärgi kujundus

  (1) Riigi keskkonnakaitseinspektori tunnusmärk on 60 millimeetrise diameetriga oksüdeeritud vasest ring. Tunnusmärgi esiküljel on Keskkonnainspektsiooni logo, mille taustpind on kaetud sinise emailiga ja sellel on reljeefne valge emailiga vesiroos. Valge vesiroosi südamikus on väike, kuldne (kollane) poleeritud metallist riigivapi kujutis ja sinisest emailist lõvid. Logo ääristuseks oleva kuldse (kollase) metallpinnaga rõnga laius on 6 mm ja selle ülaosas on must 3 mm kõrgune reljeefne tekst: KESKKONNAKAITSEINSPEKTOR ning allosas on sama kõrge keskkonnakaitseinspektori number. Tunnusmärgi tagakülg on sile metallpind, millel on märgi kinnituskruvi (-klamber).

  (2) Riigi keskkonnakaitseinspektori tunnusmärgi kujundus on esitatud määruse lisas 2.

§ 4.   Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi ja tunnusmärgi valmistamine, väljaandmine ja tagastamine

  (1) Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi blankettide ja tunnusmärkide valmistamise ning jaotamise korraldab Keskkonnainspektsioon.

  (2) Keskkonnainspektsioon peab lõikes 1 nimetatud tegevuse arvestust.

  (3) Tõendi ja tunnusmärgi väljastab riigi keskkonnakaitseinspektorile teenistuskohajärgse asutuse juht. Asutuse juhile väljastab tõendi keskkonnaminister.

  (4) Tõendi kehtivusaja möödumisel, riigi keskkonnakaitseinspektorina tegutsemise volituste lõppemisel või vajaduse korral muuta tõendile kantud andmeid, tagastab keskkonnakaitseinspektor tõendi selle väljaandjale, kes hävitab tagastatud tõendi ning koostab selle kohta akti.

  (5) Riigi keskkonnakaitseinspektorina tegutsemise volituste lõppemisel tagastab keskkonnakaitseinspektor tunnusmärgi selle väljaandjale. Tunnusmärki võib kasutusse anda korduvalt.

  (6) Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi ja tunnusmärgi väljastanud asutused peavad arvestust tõendite ja tunnusmärkide väljaandmise ning tagastamise kohta.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (3) Enne käesoleva sätte jõustumist väljastatud riigi keskkonnakaitseinspektori tõend kehtib kuni selles märgitud tähtaja lõpuni või väljavahetamiseni, kuid mitte kauem kui 27. veebruarini 2015. a ning tõendite väljavahetamise ja hävitamise korraldab need väljastanud asutus.
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

Lisa 1  Tõendi vorm
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

Lisa 2 Tunnusmärgi kujundus

/otsingu_soovitused.json