Teksti suurus:

Vähi sõeluuringute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2015, 25

Vähi sõeluuringute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 09.01.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 147 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Määrusega asutatakse vähi sõeluuringute register (edaspidi register), mis on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Registrit peetakse vähi sõeluuringute korraldamiseks, uuringukutsete edastamiseks ning sõeluuringute käigus tehtud uuringute, saadud uuringuandmete ja raviandmete analüüsimiseks, et tagada sõeluuringute kvaliteet, tõhususe hindamine ja vähi varajane avastamine ning luua võimalus epidemioloogiliseks uurimistööks.

  (3) Registri ametlik nimetus on vähi sõeluuringute register.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Cancer Screening Registry.

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 3.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) arhiveeritud registriandmed.

§ 4.  Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust – andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust – andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust – andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K1T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine.

§ 5.  Sõeluuringule kutsutavatega seotud andmed

  Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed sõeluuringu kutsete edastamiseks:
  1) patsiendi isikukood;
  2) uuringu kood ja nimetus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu järgi;
  3) uuringu toimumise aeg;
  4) põhi- või kaasuva haiguse diagnoosi kood ja nimetus RHK-10 järgi;
  5) diagnoosi edastamise aluseks oleva dokumendi koostamise või haigusjuhtumi lõpetamise aeg;
  6) saatekirja number.

§ 6.  Põhiuuringu andmed

  (1) Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed rinnavähi sõeluuringu põhiuuringu kohta:
  1) patsiendi isikukood;
  2) meditsiinidokumendi number;
  3) meditsiinidokumendi nimetus;
  4) meditsiinidokumendi kinnitamise aeg;
  5) anamnees või märkused;
  6) radioloogilise uuringu kood ja nimetus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu järgi;
  7) radioloogilise uuringu toimumise aeg;
  8) radioloogilise uuringu teinud tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  9) radioloogilise uuringu teinud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number või isikukood;
  10) radioloogilist uuringut hindava tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  11) radioloogilist uuringut hindava tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
  12) radioloogilise uuringu hindamise aeg;
  13) radioloogilise uuringu tulemus, kirjeldus ja paige.

  (2) Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed emakakaelavähi sõeluuringu põhiuuringu kohta:
  1) patsiendi isikukood;
  2) meditsiinidokumendi number;
  3) meditsiinidokumendi nimetus;
  4) meditsiinidokumendi kinnitamise aeg;
  5) anamnees või märkused;
  6) patoloogia uuringu alternatiivkood ja nimetus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu järgi;
  7) patoloogia uuringu proovimaterjali võtmise aeg;
  8) patoloogia uuringu proovimaterjali uuringule saatnud tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  9) patoloogia uuringu proovimaterjali uuringule saatnud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
  10) patoloogia uuringut hindava tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  11) patoloogia uuringut hindava tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number või isikukood;
  12) patoloogia uuringu proovimaterjali adekvaatsus;
  13) patoloogia uuringu hindamise aeg;
  14) patoloogia uuringu tulemus, kirjeldus ja paige.

§ 7.  Lisauuringu andmed

  Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringu lisauuringu kohta:
  1) patsiendi isikukood;
  2) meditsiinidokumendi number;
  3) meditsiinidokumendi nimetus;
  4) meditsiinidokumendi kinnitamise aeg;
  5) uuringu kood ja nimetus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu järgi, analüüsi kood ja nimetus LOINC järgi, parameetri kood ja nimetus LOINC järgi;
  6) uuringu toimumise või proovimaterjali võtmise aeg;
  7) uuringu teinud või proovimaterjali uuringule saatnud tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  8) uuringu teinud või proovimaterjali uuringule saatnud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
  9) uuringut hindava tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  10) uuringut hindava tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number või isikukood;
  11) uuringu proovimaterjali adekvaatsus;
  12) uuringu hindamise aeg;
  13) uuringu tulemus, kirjeldus ja paige;
  14) lõpliku kliinilise diagnoosi kood ja nimetus RHK-10 järgi ning sõnaline (kliiniline) diagnoos;
  15) diagnoosi statistiline liik;
  16) pahaloomulise kasvaja paikme kood ja nimetus;
  17) kasvaja TNM-klassifikatsiooni kood ja nimetus;
  18) kasvaja kliiniline või patoloogiline staadium;
  19) histoloogiline diferentseerumise aste.

§ 8.  Uuringujärgse ravi andmed

  Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed uuringujärgse ravi kohta:
  1) patsiendi isikukood;
  2) uuringu või protseduuri kood Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu järgi, nimetus ja toimumise kuupäev;
  3) operatsiooni kood, nimetus ja toimumise kuupäev;
  4) operatsiooni teinud tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood.

§ 9.  Sõeluuringu episoodiga seotud andmed

  (1) Register genereerib tervise infosüsteemi andmete põhjal järgmised andmed:
  1) uuringu toimumise fakt;
  2) uuringu eesmärk;
  3) uuringumaterjali hindamiseks kasutatav meetod;
  4) tuumori suurus mm-tes;
  5) lümfisõlmede haaratus;
  6) hormoonretseptorite staatus;
  7) ravi toimumise fakt;
  8) episoodi lõpptulemus.

  (2) Registrisse kogutakse kutsete edastamise ja uuringu tulemusest teavitamise kohta järgmised andmed:
  1) kutse saatmise kuupäev;
  2) kutse edastamise viis;
  3) tulemusest teavitamise kuupäev;
  4) tulemusest teavitamise viis;
  5) randomiseerimisrühm.

§ 10.  Andmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmete edastamine registrile 

§ 11.  Andmete esitaja ja edastaja

  (1) Tervise infosüsteemi vahendusel esitavad registrile andmed kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes teevad vastaval aastal sõeluuringu sihtrühma kuuluvale patsiendile esmased analüüsid või uuringud ning avastatud patoloogia korral lisauuringud ja ravi.

  (2) Registrile edastab §-des 5–8 nimetatud asjakohased andmed tervise infosüsteem.

§ 12.  Muud isikud andmeandjana

  (1) Eesti rahvastikuregister edastab registrile järgmised andmed isiku kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu ja isikukood;
  2) kodakondsus;
  3) elukoha ja sideaadress;
  4) kontakttelefon ja e-posti aadress;
  5) Eestist alaliselt lahkumise aeg;
  6) surma aeg.

  (2) Surma põhjuste register edastab registrile järgmised andmed:
  1) surma aeg;
  2) surma algpõhjus;
  3) muud surma põhjused.

  (3) Vähiregister edastab registrile järgmised andmed:
  1) pahaloomulise kasvaja diagnoos;
  2) pahaloomulise kasvaja diagnoosimise aeg;
  3) diagnoosi kinnitanud uurimismeetod;
  4) kasvaja morfoloogiline diagnoos ja pahaloomulisuse aste;
  5) kasvaja diferentseerumise aste;
  6) kasvaja levik.

  (4) Eesti Haigekassa edastab registrile järgmised andmed:
  1) ravikindlustuse olemasolu;
  2) osutatud tervishoiuteenuse nimetus ja kood Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu järgi, tervishoiuteenust osutanud tervishoiuteenuse osutaja nimi ja registrikood;
  3) diagnoosi kood RHK-10 järgi;
  4) ravi teostava tervishoiuteenuse osutaja poolt raviarvele kantud raviarve alustamise kuupäev.

§ 13.  Registrile andmete edastamise kord

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja peab andmed tervise infosüsteemi esitama tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 ja § 592 lõike 2 kohaselt.

  (2) Tervise infosüsteem edastab registrile andmeid digitaalselt.

§ 14.  Registriandmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrile edastatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registrist väljastatavate andmete vastavuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (3) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus teha andmete edastajale täpsustavaid päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Registri volitatud töötleja säilitab teabe registrisse andmete lisamise ja nende parandamise kohta digitaalses andmebaasis.

4. peatükk Juurdepääs registrisse kantud andmetele 

§ 15.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele võimaldatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registrisse kantud andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

  (3) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise üle peetav arvestus on digitaalne ning sisaldab muu hulgas toimingu tegija nime ja toimingu tegemise aega.

§ 16.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

5. peatükk Registrisse kantud andmete säilitamine 

§ 17.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Volitatud töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

6. peatükk Registri järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 18.  Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 19.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 20.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json