Teksti suurus:

Siseministri ja riigihalduse ministri perioodi 2014‒2020 toetuse andmise tingimuste määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2016, 1

Siseministri ja riigihalduse ministri perioodi 2014‒2020 toetuse andmise tingimuste määruste muutmine

Vastu võetud 30.12.2015 nr 51

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ehituslik projekteerimine – ehitusprojekti koostamine ehitusseadustiku § 14 tähenduses;
2) ehitustöö – ehitamine ehitusseadustiku § 4 lõike 1 tähenduses;”;

2) paragrahvi 2 punktist 18 jäetakse välja viimane lause;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on vastavalt perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjale Rahandusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).”;

4) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seaduse)” sõnadega „struktuuritoetuse seaduse”;

5) paragrahvi 7 lõike 5 punktis 1, lõike 7 punktis 1 ja lõike 8 punktis 1 asendatakse tekstiosa „teeseaduse § 4” tekstiga „ehitusseadustiku § 92 lõike 5”;

6) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse tekst „§-s 7” tekstiga „§-s 15”;

7) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluses nimetatud investeeringu tulemusena valmiv objekt peab olema kasutatav kõigile selle objekti kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele.”;

8) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 5 asendatakse tekstiosa „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis hoonete puhul vastab vähemalt standardis EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt” ning rajatiste puhul vastab vähemalt standardis EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” sätestatud eelprojekti staadiumile.” tekstiga „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud eelprojekti staadiumile.”;

9) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 5 ja lõike 9 punktis 5 asendatakse tekstiosa „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, mis hoonete puhul vastab vähemalt standardis EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt” ning rajatiste puhul vastab vähemalt standardis EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” sätestatud eelprojekti staadiumile.” tekstiga „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud eelprojekti staadiumile.”;

10) paragrahvi 13 lõike 7 punktis 5 asendatakse tekstiosa „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, mis hoonete puhul vastab vähemalt standardis EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt” ning rajatiste puhul vastab vähemalt standardis EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” sätestatud eelprojekti staadiumile. sätestatud eelprojekti staadiumile” tekstiga „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud eelprojekti staadiumile.”;

11) paragrahvi 13 lõike 8 punktis 5 asendatakse tekstiosa „paberpaberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, mis hoonete puhul vastab vähemalt standardis EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt” ning rajatiste puhul vastab vähemalt standardis EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” sätestatud eelprojekti staadiumile. sätestatud eelprojekti staadiumile.” tekstiga „paberil ja elektrooniliselt ehitusprojekt, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud eelprojekti staadiumile.”;

12) paragrahvi 15 lõike 10 esimeses lauses asendatakse sõna „aritmeetilise” sõnaga „kaalutud”;

13) paragrahvi 16 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotleja ei esita koos taotlusega hoonete või rajatiste ehitusprojekti, mis vastab majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud nõuetele, sealhulgas kui hoone ehitusprojekt ei vasta põhiprojekti staadiumile esitatavatele nõuetele:
1) teeb rakendusüksus kõrvaltingimustega rahuldamise otsuse, milles sätestatakse tähtaeg ehitusseadustikuga kooskõlas oleva ehitusprojekti esitamiseks. Ehitusprojekt esitatakse rakendusüksusele paberil ja elektrooniliselt;
2) saadab rakendusüksus taotluse uuesti hindamisele vastavalt käesoleva määruse §-s 15 sätestatule, kui projekti eesmärgid, tegevused, objekti maksumus või käesoleva määruse § 13 lõike 5 punktis 9, lõike 6 punktis 8, lõike 7 punktis 9, lõike 8 punktis 10, lõike 9 punktis 10 nimetatud finantsanalüüsi tulemused muutuvad oluliselt pärast majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud nõuetele vastava ehitusprojekti, sealhulgas hoonete puhul põhiprojekti staadiumile vastava ehitusprojekti, esitamist. Juhul kui hindamistulemus ei ületa käesoleva määruse § 15 lõikes 9 nimetatud lävendit, tehakse kõrvaltingimustega rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus.”.

§ 2.  Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruses nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ehitustöö – ehitamine ehitusseadustiku § 4 lõike 1 tähenduses;”;

2) paragrahvi 2 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kergliiklustee – jalgtee ja jalgrattatee liiklusseaduse § 2 punktide 15, 17 ja 18 tähenduses;
5) keskuslinn – Kohtla-Järve/Jõhvi linnapiirkonna puhul Kohtla-Järve linn ja Jõhvi vallasisene linn, Narva linnapiirkonna puhul Narva linn. Kohtla-Järve/Jõhvi linnapiirkonna keskuslinna ülesandeid täidab Jõhvi vald;”;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjale Rahandusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).”;

4) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) mööbli ja sisseseade soetamine;”;

5) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui toetus on käsitletav riigiabina või vähese tähtsusega abina, järgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 3–7 sätestatud tingimusi.”;

6) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) tegevuskavas sätestatakse reservprojektid kõige rohkem 40 protsendi ulatuses rakendusasutuse juhi käskkirjaga linnapiirkonnale määratud vahendite kogumahust.”;

8) paragrahvi 15 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lisaks struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 2 sätestatule on taotleja kohustatud:”;

9) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) ehitiste puhul ehituslik projektidokumentatsioon, mis vastab majandus- ja taristuministri 21. juuli 2015. aasta määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud põhiprojekti staadiumile esitatud nõuetele;”;

11) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnapiirkonna tegevuskava reservnimekirjas nimetatud projektidele kehtivad toetuse taotlemisel samad menetlusreeglid nagu põhinimekirjas olevatele projektidele.”.

§ 3.  Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruses nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ehitustöö – ehitamine ehitusseadustiku § 4 lõike 1 tähenduses;”;

2) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kergliiklustee – jalgtee ja jalgrattatee liiklusseaduse § 2 punktide 15, 17 ja 18 tähenduses;”;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjale Rahandusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).”;

4) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) mööbli ja sisseseade soetamine;”;

5) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, järgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimusi.”;

6) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) tegevuskavas sätestatakse reservprojektid kõige rohkem 40 protsendi ulatuses rakendusasutuse juhi käskkirjaga linnapiirkonnale määratud vahendite kogumahust.”;

8) paragrahvi 15 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lisaks struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 2 sätestatule on taotleja kohustatud:”;

9) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) ehitiste puhul ehituslik projektidokumentatsioon, mis vastab majandus- ja taristuministri 21. juuli 2015. aasta määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud põhiprojekti staadiumile esitatud nõuetele;”;

11) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnapiirkonna tegevuskava reservnimekirjas nimetatud projektidele kehtivad toetuse taotlemisel samad menetlusreeglid nagu põhinimekirjas olevatele projektidele.”.

§ 4.  Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruses nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Projekt peab panustama perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel kinnitatud meetmete nimekirjas (edaspidi meetmete nimekiri) sätestatud meetme tegevuse väljundinäitaja „Kohalikku ja regionaalset arendusvõimekust ning kohaliku/regionaalse administratsiooni ja kodanike vahel koostööd parandavate ESF toetatud projektide arv” sihttaseme saavutamisse.”;

2) paragrahvi 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus)” tekstiga „struktuuritoetuse seaduse”;

3) paragrahvi 15 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõna „aritmeetilise” sõnaga „kaalutud”.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Dmitri Jegorov
Maksu- ja tollipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json