Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” ja 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2016, 6

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” ja 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” muutmine

Vastu võetud 08.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 4 lõike 3, § 21 lõike 3, § 24 lõike 3 ja § 32 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruses nr 32 „Jahieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Šaakalile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe või jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hundile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni, välja arvatud Hiiu ja Saare maakondades, kus võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni ning varitsus- või hiilimisjahti 1. märtsist kuni 31. märtsini.”;

3) paragrahvi 5 lõiget 6 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) jahti püünisaeda kasutades Keskkonnaameti määratud juhtudel.”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) tulistada kunstlikku valgusallikat kasutades, kui püssiraua suue on lasu sooritamise hetkel madalamal kui 2,5 meetrit maapinnast.”;

5) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Transpordivahendis peab jahirelv olema laadimata ning püssikotis või kabuuris, välja arvatud jahipidamisel paadist ning vahetult enne lasu sooritamist metsseajahil seisva mootoriga mootor- või maastikusõidukist.”;

6) määruse lisa täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) šaakal (Canis aureus);”.

§ 2.  Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruses nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Suurkiskjate ja šaakali vaatluste ja kütitud isendite andmete ning bioproovide kogumine ja esitamine”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Suurkiskjate ja šaakali isendite ning jälgede vaatlusandmed kantakse vaatluslehele, millele märgitakse vaatleja nimi ja kontakttelefon.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Iga kütitud või hukkununa leitud suurkiskja ja šaakali kohta esitatakse järgmised andmed:”;

4) paragrahvi 3 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Igalt kütitud või hukkununa leitud suurkiskjalt ja šaakalilt kogutakse järgmised bioproovid:”;

5) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hundi, ilvese ja šaakali alalõualuu silmahamba juure 1–2 cm pikkune lõik vanuse määramiseks;”;

6) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmed ning bioproovid hundi, ilvese ja šaakali kohta esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 1. aprilliks.”;

7) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) parem alalõualuu koos esihammastega vanuse määramiseks vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud isenditelt;
2) vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud pullide sarvedest ülevaatuseks;
3) emakas koos munasarjadega ning sama isendi parem alalõualuu – ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist jahihooaja lõpuni.”;

8) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jahiulukite ruutloenduse lehe esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu.”;

9) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Loenduse algusest tuleb teavitada Keskkonnaametit.”;

10) paragrahvi 7 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja kopra” ning punktist 2 sõnad „ja kobras”;

11) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „suurulukire” sõnaga „suurulukite”;

12) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kütitud või hukkununa leitud hundist, ilvesest, pruunkarust või šaakalist tuleb teatada Keskkonnaametile kohe, kuid mitte hiljem kui üks ööpäev leidmisest arvates.”.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json