Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 1

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 09.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruses nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) projektijuhtimise teenuse kulud.”;

2) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3, 4 ja 5 nimetatud kulu.”;

3) paragrahvi 7 lõiget 7 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) personalikulu vastavalt ühendmääruse §-le 3;
6) projekti üldkulud vastavalt ühendmääruse § 9 lõikele 5 ja administreerimiskulud vastavalt ühendmääruse § 9 lõikele 6.”;

4) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõna „kümme” sõnaga „kolm”;

5) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlejaks võib olla soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.”;

6) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud tegevuste puhul kohaliku omavalitsuse üksuse väljastatud projekteerimistingimused või ehitusprojekt, mis on vähemalt eelprojekti staadiumis.”;

7) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul kohaliku omavalitsuse üksuse väljastatud projekteerimistingimused ja ehitusprojekt, mis on vähemalt eelprojekti staadiumis.”;

8) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) varustuskindlus.”;

9) paragrahvi 22 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Rakendusüksus kontrollib sõlmitud hankelepingu vastavust hankedokumentidele.”;

10) paragrahvi 26 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tagab õigusaktides sätestatud korras toetuse abil loodud või omandatud vara arvelevõtmise ning kõigi omandi tekkimisega seotud avalik-õiguslike koormatiste tasumise ja muude õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise;”;

11) määruse lisa alapunkt 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1.1

Projekti tulemusena renoveeritavas soojustorustiku lõigus kokku hoitud aastane soojusenergia kao vähenemine võrreldes eelnenud kolme aasta keskmiste andmetega.

≤ 50%

51–69%

≥ 70%

30

12) määruse lisa alapunktid 2.3 ja 2.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2.3

Määruse § 14 lõike 2 punktis 7 nimetatud konkursi tulemusena selgunud toodetava soojusenergia hind või Konkurentsiameti metoodika põhjal arvutatud tootmishoonest väljastatava soojusenergia hind (eurot/MWh).

≥ 50

41–49

≤ 40

30

2.4

Projekti kuluefektiivsus, millega hinnatakse investeeringu maksumust katla nominaalse võimsuse kohta.

≥ 600 000 eurot/MW

400 000–599 999 eurot/MW

≤ 399 999 eurot/MW

15

13) määruse lisa punkti 2 täiendatakse alapunktiga 2.7 järgmises sõnastuses:

2.7

Varustuskindlus

Katelseade on projekteeritud töötama ühel kütusel

Katelseade on projekteeritud töötama puiduhakkel ja turbakütusel või maagaasil ja vedelkütusel

10

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json