Teksti suurus:

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 2

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 09.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 13 lõike 1 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruses nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) haldustegevuse andmestik;”;

2) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) menetlusotsustuste ja toimingute kohta – otsustuse number, otsustuse tegemise aeg, liik, alus, süüteo kvalifikatsioon, koostaja/menetleja, otsustuse või toimingu sisu või kirjeldus ja põhistus, karistuse liik ja määr või hoiatustrahvi määr, menetluskulude liik ja summa, viitenumber, jõustumisaeg, tasumise/täitmise tähtaeg, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave, dokumendi fail;”;

3) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Haldustegevuse andmestik

(1) Haldustegevuse andmestik koosneb korrakaitseliste ülesannetega seotud haldusmenetluse andmetest.

(2) Haldustegevuse andmestikku kantakse järgmised andmed:
1) menetluse kohta – haldusasja number, alustamise aeg, menetlust alustanud ametiisik, menetlev ametiisik, menetlev asutus, olek, täiendav teave;
2) teate kohta – teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht, sündmuse liik, olek, teadet menetlev asutus, teatega seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
3) haldustoimingute või haldusaktide kohta – toimingu/akti number, koostamise aeg, koostamise alus, koostaja, toimingu/akti sisu või kirjeldus, sunnivahendi liik, sunniraha määr/asendustäitmise summa, tasumise/täitmise tähtaeg, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave, dokumendi või salvestise fail;
4) maksete kohta – makse aeg, maksja nimi, viitenumber, summa, makse selgitus, seotud haldustoiming/haldusakt, täiendav teave.”;

4) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ennetava tegevuse andmestik koosneb piirkondlikest infoteadetest, infost õigusevastase teo toime pannud alaealiste kohta ning automaatse järelevalvesüsteemi või numbrituvastuskaamerate teadetest.”;

5) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Automaatse järelevalvesüsteemi teate kohta kantakse ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
1) automaatse järelevalvesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme unikaalne nimi või tähis;
2) salvestise unikaalne nimi või tähis;
3) automaatse järelevalvesüsteemiga tuvastatud juhtumi salvestamise aeg, sealhulgas kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg;
4) vähemalt üks kõrgresolutsioonis foto või video liiklusreegleid rikkunud sõidukist;
5) automaatse järelevalvesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme asukoht, sealhulgas tänava või tee nimi või number, tee kilomeeter, asukoha koordinaadid, sõidusuuna kirjeldus;
6) suurim lubatud sõidukiirus;
7) mõõtmistel saadud sõiduki kiiruse väärtus;
8) mõõteobjekti sõidusuund, näiteks lähenev, kaugenev;
9) foorikontrolleri andmed, sealhulgas murdosa täpsusega mitu sekundit oli põhifoto tegemise ajal põlenud kollane ja seejärel punane foorituli;
10) muud automaatse järelevalvesüsteemi valmistajatehase ettenähtud andmed, sealhulgas mõõtesessiooni algusaeg kuupäeva ja kellaaja täpsusega, mõõtesessiooni tähis, pildikäivituse piirväärtus, sõiduraja number ja mootorsõiduki kategooria olenevalt sõiduki gabariitidest;
11) sõiduki registreerimismärgi tähis;
12) lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi puhul lõpliku mõõtetulemuse arvutamine mõõtmisel saadud mootorsõiduki kiiruse väärtusest asjaomase laiendmääramatuse lahutamise teel.”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Numbrituvastuskaamera teate kohta kantakse ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
1) foto sõidukist ja selle registreerimismärgist;
2) sõiduki fotografeerimise aeg ja koht.”;

7) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tagaotsitavate ja teadmata kadunud isikute kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, otsimise alustamise ja lõpetamise aeg, põhjus, olemasolu korral foto, tundemärgid, tegevus leidmisel, täiendav teave;”;

8) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) isikute õiguste ja piirangute kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, õiguse või piirangu algus- ja lõppemisaeg, põhjus, tegevus leidmisel, täiendav teave;”;

9) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Kaitsepolitseiamet ja Justiitsministeeriumi vanglate osakond – ühiste infoobjektide, ennetava tegevuse ning jälitusmenetluse andmestikku;”;

10) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) vanglad – ühiste infoobjektide, ennetava tegevuse, otsimise ning jälitusmenetluse andmestikku;
8) kohus – otsimise andmestikku.”;

11) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgnevas sõnastuses:

„11) Kaitseväel – ühiste infoobjektide andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust ja otsimise andmestikust Kaitseväe korralduse seaduses sätestatud taustakontrolli teostamiseks.”;

12) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Haldustegevuse andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
1) haldusmenetluse andmeid, mis ei ole seotud süüteomenetluse andmestiku või riiginõudega, säilitatakse kolm aastat haldusmenetluse lõppemisest arvates;
2) haldusmenetluse andmeid, mis on seotud riiginõudega, säilitatakse kolm aastat või kuni riiginõude täitmiseni;
3) haldusmenetluse andmeid, mis on seotud süüteomenetluse andmestikuga, säilitatakse süüteomenetluse andmete säilitamistähtaja lõppemiseni.”;

13) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) numbrituvastuskaamera teadet, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, kuni 3 kuud teate saabumisest arvates;”;

14) paragrahvi 24 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) automaatse järelevalvesüsteemi teadet, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, kuni 1 aasta teate saabumisest arvates;”;

15) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) automaatse järelevalvesüsteemi või numbrituvastuskaamera teadet, mis on seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse vastava andmestiku säilitamistähtaja lõppemiseni.”;

16) paragrahvi 24 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Otsimise andmestiku andmeid, mis on seotud süüteomenetluse andmestikuga, säilitatakse süüteomenetluse andmete säilitamistähtaja lõppemiseni, ülejäänud otsimise andmestiku andmeid säilitatakse 1 aasta andmete otsimise andmestikku kandmise põhjuse äralangemisest arvates.”;

17) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) punktides 3, 5 ja 6 nimetatud andmed 10 aasta möödumisel süüteomenetluses lahendi jõustumisest arvates;”;

18) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) punktis 7 nimetatud andmed 5 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.”;

19) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Paragrahvi 24 lõikes 21 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist järgmiselt:
1) punktis 1 nimetatud andmed 1 aasta möödumisel arhiveerimisest arvates;
2) punktis 2 nimetatud andmed 4 aasta möödumisel arhiveerimisest arvates;
3) punktis 3 nimetatud andmed süüteomenetluse andmete kustutamisel.”;

20) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) punktides 3 ja 31 nimetatud andmed 3 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.”.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json