Teksti suurus:

Lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 10

Lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise kord

Vastu võetud 10.01.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 73 lõike 4, § 15 lõike 6 ning § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.   Väljasaatmise korraldamine

  (1) Kinnipidamiskeskuses viibiva või viibinud välismaalase väljasaatmise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Kui kohus on välismaalasele mõistnud lisakaristusena Eestist väljasaatmise, korraldab selle täitmise Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) Väljasaatmist korraldav haldusorgan kooskõlastab väljasaadetava üleandmise vastuvõtva riigi pädeva asutusega.

  (4) Väljasaadetava piiriületuse ning vajaduse korral tema üleandmise vastuvõtva riigi pädevale asutusele korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (5) Kui välismaalase väljasaatmist korraldab Kaitsepolitseiamet, siis toimetab väljasaadetava määratud tähtajaks piiripunkti Kaitsepolitseiamet.

  (6) Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud pidama arvestust ebaseaduslikult Eestis viibinud välismaalaste lahkumise üle.

§ 2.   Sundtäitmise toimingu protokolli vormistamine

  (1) Välismaalase väljasaatmisel koostab väljasaatmist korraldav haldusorgan sundtäitmise toimingu protokolli.

  (2) Sundtäitmise toimingu protokolli kantakse järgmised andmed:
  1) protokolli koostanud haldusorgani nimetus;
  2) protokolli koostanud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ning ametinimetus;
  3) väljasaadetava eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
  4) väljasaadetava sünniaeg või isikukood;
  5) väljasaadetava sünnikoht;
  6) väljasaadetava kodakondsus või kodakondsused;
  7) väljasaadetava reisidokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja -koht ning väljaandja nimetus;
  8) väljasaadetava viibimiskoht Eestis;
  9) riik, kuhu väljasaadetav saadetakse;
  10) väljasaatmise õiguslik alus ja põhjendus;
  11) protokolli koostamise aeg ja koht;
  12) protokolli koostanud ametniku allkiri.

§ 3.   Kaitsepolitseiameti teavitamiskohustus

  (1) Kaitsepolitseiamet teavitab Politsei- ja Piirivalveametit lahkumisettekirjutuse tegemisest ning väljasaatmise peatamise või kohaldamata jätmise tinginud asjaoludest viivitamata.

  (2) Kaitsepolitseiamet edastab Politsei- ja Piirivalveametile lahkumisettekirjutuse ja sundtäitmise toimingu protokolli andmed viivitamata.

  (3) Lisaks lahkumisettekirjutuse andmetele edastab Kaitsepolitseiamet Politsei- ja Piirivalveametile võimaluse korral väljasaadetava kohta järgmised andmed:
  1) foto või näokujutis;
  2) sõrmejäljed;
  3) isikut tõendava dokumendi koopia.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 17. detsembri 2010. aasta määrus nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. jaanuaril 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json