Teksti suurus:

Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord

Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord

Vastu võetud 10.01.2003 nr 1
RTL 2003, 9, 97
jõustumine 23.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2017RT I, 13.01.2017, 516.01.2017

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 29 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga, 1978».
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

1. peatükk MEREMEESTE REGISTRI ASUTAMINE 

§ 1.   Registri asutamine ja registri ametlik nimi

  (1) Käesoleva määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimetusega «Meremeeste register» (edaspidi register).
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (2) Registri nimi inglise keeles: «Estonian Seafarers Register».

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on meremehe kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja tervisetõendi andmete ning munsterdamise ja muude meremehe kohta käivate andmete registreerimine ja töötlemine ning nende andmete üle arvestuse pidamine.

§ 3.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse registrisse kantavate andmete koosseis ja sätestatakse registrisse andmete kandmise, muutmise ja registrist andmete väljastamise ning registri üle järelevalve teostamise kord.

§ 4.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Veeteede Amet.

§ 41.   Registriandmete kaitse ja registri pidamise nõuded

  (1) Vastutav ja volitatud töötleja tagavad registriandmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse.

  (2) Vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri pidamise ning registris sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise.

  (3) Andmekogu saab andmeid teistest andmekogudest seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kokkuleppele nende andmekogude vastutavate töötlejatega.

  (4) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S1.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 5.   Andmesubjekt

  Andmesubjektiks on:
  1) Eesti kodanikust meremees;
  2) Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalasest, Euroopa Liidu kodanikust või kodakondsuseta isikust meremees;
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]
  3) isik, kes on läbinud koolituse Eestis tegutsevas või tegutsenud mereõppeasutuses.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 6.   Andmesubjekti isikuandmete töötlemine

  [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 7.   Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMISE KORD 

§ 8.   Registri ülesehitus

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) [kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]
  2) digitaalne andmebaas, mis koosneb digitaalsetest registrikaartidest;
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]
  3) alusdokumendid.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (2) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (3) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

§ 9.   Digitaalne registripäevik

  [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 10.   Digitaalne andmebaas ja andmete ristkasutus

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni kohaselt meremehe kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, kodakondsus ning kontaktaadress ja -telefon;
  2) andmed eriharidust tõendavate diplomite ja tunnistuste kohta;
  3) andmed tööalast ja tasemekoolitust tõendavate diplomite ja tunnistuste kohta;
  4) andmed meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse ning kinnituslehe ja soodusloa kohta;
  5) teenistusraamatu või meresõidutunnistuse andmed;
  6) munsterdamise andmed;
  7) tervisetõendi andmed.

  (2) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 11.   Registrikaart ja aruanne

  (1) Registrikaart on ühe meremehe isikuandmetest moodustatud andmekogum.

  (2) Registrikaardile kantakse registrikaardi number, meremehe isikuandmed ja teised käesoleva määruse § 10 lõikes 1 sätestatud andmed.

  (3) Registrikaardi numbriks on meremehe isikukood.

  (4) Aruanne on registrikaartidele kantud andmete valimi alusel moodustatud andmekogum.

§ 12.   Alusdokumentide säilitamine
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  Alusdokumente säilitatakse Veeteede Ameti arhiivis 25 aastat.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 13.   Registri pidaja

  [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 14.   Registri pidamise keel

  (1) Registrit peetakse eesti keeles.

  (2) Digitaalses andmebaasis võib paralleelselt eesti keelega kasutada ka inglise keelt.

  (3) Dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, esitatakse registri volitatud töötlejale koos notari kinnitatud või vandetõlgi tõlgitud eestikeelse tõlkega.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 15.   Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 16.   Andmete registrisse kandmise aluseks olevad alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumentideks on järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
  2) meremehe isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse tähenduses, kuhu on kantud isiku kodakondsus;
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]
  3) meremehe haridust ja tööalase- või tasemekoolituse läbimist tõendavad dokumendid;
  4) meresõidudiplom- või kutsetunnistus;
  5) kinnitusleht;
  6) soodusluba;
  7) teenistusraamat või meresõidutunnistus;
  8) munsterdamise dokumendid;
  9) tervisetõend.

§ 17.   Registrile andmete esitajad

  Registrile andmete esitaja on meremees, mereõppeasutus, reeder ning riigi- ja tervishoiuasutus.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 18.   Andmete registrile esitamise kord

  (1) Andmed esitatakse registrile volitatud töötleja kinnitatud vormide ja juhiste kohaselt.

  (2) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 19.   Registri alusdokumentide hoidmine

  [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 20.   Registri digitaalse andmebaasi hoidmine

  Registri digitaalset andmebaasi hoitakse Veeteede Ameti serveril sellele kehtestatud turvanõuete kohaselt.

§ 21.   Meremehe isikuandmete säilitamine digitaalses andmebaasis

  Meremehe isikuandmeid säilitatakse digitaalses andmebaasis 75 aastat.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 22.   Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

  (1) Kui registrile esitatud andmed on ilmselt ebaõiged või registrile esitatud andmed on vastuolus registrile varem esitatud andmetega, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale.

  (2) Andmete esitaja on kohustatud pärast teate saamist esitatud andmete ebaõigsuse kohta tagama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavate andmete esitamise kümne tööpäeva jooksul.

  (3) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni. Volitatud töötleja on kohustatud kolme tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist need registris parandama.

  (4) Volitatud töötleja on kohustatud teavitama ebaõigeid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed viie tööpäeva jooksul pärast andmete parandamist registris.

3. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRI ANDMETELE 

§ 23.   Registriandmetega tutvumise õigus
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (1) Andmesubjektil on õigus tutvuda enda kohta registris säilitatavate andmetega.

  (2) Reederile, mehitamisfirmale ja välisriigi mereadministratsioonile ning muule huvitatud isikule on lubatud juurdepääs järgmistele isikuandmetele:
  1) meremehe ees- ja perekonnanimi;
  2) meremehe sünnikuupäev;
  3) meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse andmed;
  4) kinnituslehe andmed;
  5) soodustusluba;
  6) täienduskoolituste tunnistused;
  7) tervisetõendi kehtivusaeg.

  (3) Registriandmetega tutvumise huvi tuleb põhjendada. Huvi põhjendatuse otsustab volitatud töötleja.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 24.   Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist statistiliste väljavõtete saamiseks esitab füüsiline või juriidiline isik registri volitatud töötlejale kirjaliku taotluse, milles on ära näidatud soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve ning isiku nimi või asutuse nimetus, kellele andmed esitada.

  (2) Registri volitatud töötleja peab registrist isikuandmete väljastamise üle arvestust elektroonilises arhiivis, kuhu ta kannab registrist väljastatud andmefailid koos väljastamise aja ning andmete saaja kohta käiva infoga. Andmete saamiseks esitatud kirjalikud taotlused registreeritakse.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (3) Registrist väljastatakse andmeid elektrooniliselt vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (4) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (5) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (6) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 25.   Meremehe õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega

  [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

§ 26.   Turvameetmed registri pidamiseks

  (1) Registri töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ruumides, kuhu on sissepääs ametijuhendiga selleks volitatud isikutel.

  (2) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

4. peatükk JÄRELEVALVE, KONTROLL, FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 27.   Järelevalve ja kontrolli teostamine

  (1) Teenistuslikku järelevalvet registri haldamise üle teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Riiklikku järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.
[RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (2) [Kehtetu – RT I, 13.01.2017, 5 - jõust. 16.01.2017]

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve korras avastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 28.   Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest volitatud töötleja eelarverealt.

§ 29.   Likvideerimine

  Registri likvideerimine toimub seadusega sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json