Teksti suurus:

Ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 17

Ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormid

Vastu võetud 07.02.2011 nr 7
RT I, 10.02.2011, 2
jõustumine 13.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2014RT I, 30.04.2014, 503.05.2014
04.01.2017RT I, 13.01.2017, 316.01.2017

Määrus kehtestatakse „Meditsiiniseadme seaduse” § 27 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse meditsiiniseadmega seotud ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormid eesmärgiga vähendada samalaadsete ohujuhtumite kordumise tõenäosust.

§ 2.   Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse „Haldusmenetluse seaduse” sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.   Ohujuhtumi andmete esitamine

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja esitab ohujuhtumi esinemisel Terviseametile järgmised andmed:
  1) tervishoiuteenuse osutaja andmed – asutuse registrikood, ärinimi, aadress ja kontaktandmed, asutuse kontaktisiku nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ning asutuse juhataja volitus;
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]
  2) ohujuhtumi ilmnemise koht;
  3) ohujuhtumi ilmnemise kuupäev;
  4) ohujuhtumiga seotud meditsiiniseadme asukoht, seisukord ohujuhtumist teavitamise ajal, meditsiiniseadme seeria- või partiinumber ja meditsiiniseadet identifitseerivad andmed – seadme eesti- ja inglisekeelne nimetus, riskiklass, tootja või tema volitatud esindaja, levitaja, mudel, liik, tüüp, tarkvara versioon, artikli- või katalooginumber;
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]
  5) ohujuhtumi kirjeldus;
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]
  6) [kehtetu - RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]

  (2) Tootja või tema volitatud esindaja esitab ohujuhtumi esinemisel Terviseametile järgmised andmed:
  1) tootja või tema volitatud esindaja andmed – asutuse registrikood, ärinimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning asutuse kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 nimetatud andmed;
  3) vastavusdeklaratsiooni või kinnituskirja rekvisiidid;
  4) ohujuhtumi põhjuseks olnud asjaolude menetluse seis ja tulemused (kui on kohaldatav).
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]

  (4) Meditsiiniseadme levitaja esitab ohujuhtumist teadasaamisel Terviseametile viivitamatult järgmised andmed:
  1) levitaja andmed – asutuse registrikood, ärinimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning asutuse kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 nimetatud andmed.
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud andmed esitatakse Terviseametile elektrooniliselt meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kaudu.
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]

  (6) Meditsiiniseadme tootja või tema volitatud esindaja ja tervishoiuteenuse osutaja teavitavad ohujuhtumist Terviseametit viivitamatult, aga mitte hiljem kui:
  1) kahe kalendripäeva jooksul, kui on ilmnenud tõsine oht rahva tervisele;
  2) kümne kalendripäeva jooksul, kui tegemist on juhtumiga, mis põhjustas või oleks võinud põhjustada patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku surma või tõsise terviserikke;
  3) 30 kalendripäeva jooksul, kui seadmega seotud juhtum on kordunud ning uuesti ilmnemise korral võib see viia patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku surma või tõsise terviserikkeni või kui ilmneb, et meditsiiniseadme kasutusjuhendis olev informatsioon seadme kohta on puudulik või teadusartiklites on temale teadaolevalt avaldatud uusi fakte, kus on kirjeldatud faktoreid, mis võiksid viia patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku surma või tõsise terviserikkeni.

  (7) Tootja või tema volitatud esindaja ja tervishoiuteenuse osutaja peavad ohujuhtumite tuvastamist ja neist teavitamist kajastama kvaliteedijuhtimissüsteemis meditsiiniseadme seaduse või tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõistes.
[RT I, 30.04.2014, 5 - jõust. 03.05.2014]

§ 4.   Ohujuhtumi andmete registreerimine

  Terviseamet registreerib ohujuhtumi andmed meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus ning teavitab andmete esitajat sellest 10 tööpäeva jooksul alates andmete esitamisest.
[RT I, 13.01.2017, 3 - jõust. 16.01.2017]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 5 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 2
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 5 - jõust. 03.05.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json