Teksti suurus:

Makseasutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2023, 2

Makseasutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

Vastu võetud 21.10.2010 nr 54
RT I 2010, 81, 613
jõustumine 04.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2011RT I, 25.02.2011, 731.03.2011
01.10.2012RT I, 04.10.2012, 631.12.2012
17.01.2013RT I, 22.01.2013, 531.03.2013
12.08.2015RT I, 18.08.2015, 130.09.2015
20.01.2018RT I, 26.01.2018, 231.01.2018
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019
16.11.2020RT I, 01.12.2020, 101.01.2021
06.01.2023RT I, 13.01.2023, 116.01.2023

Määrus kehtestatakse „Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse” § 65 lõike 8 ja § 82 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab makseasutuste omavahendite aruandluse täpsema korra, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ja Finantsinspektsioonile esitatavate makseasutuse aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise korra.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 2.   Kohaldamine

  Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegevusloa saanud äriühingutele, kes on makseasutused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (edaspidi seaduse) § 5 lõike 1 mõistes.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 3.   Maksetehingu liigi kohta kasutatavate mõistete selgitused

  (1) Maksetehing on igasugune sularaha sissemaksmine ja väljamaksmine ning raha ülekandmine, sõltumata selle aluseks olevast maksja ja saaja vahelisest õigussuhtest.

  (2) Sissetulev maksetehing on maksetehing, mille algatajaks on maksja või makse saaja ja mis teostatakse sularaha sissemaksena aruandvasse makseasutusse.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (3) Väljaminev maksetehing on maksetehing, mille algatajaks on maksja või makse saaja ja mis teostatakse sularaha väljavõtmisena aruandvast makseasutusest või raha ülekandena aruandvas makseasutuses avatud maksekontolt.

  (4) Sisene maksetehing on makseasutuse sisene maksetehing, mille algatajaks on maksja või makse saaja ja mis teostatakse raha ülekandena aruandvas makseasutuses avatud maksekontodel.

  (5) Riigisisene maksetehing on maksetehing, kus nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka saaja makseteenuse pakkuja asuvad Eesti Vabariigis.

  (6) Piiriülene maksetehing on maksetehing, kus maksja makseteenuse pakkuja või saaja makseteenuse pakkuja asub väljaspool Eesti Vabariiki.

  (7) Riigiväline maksetehing on maksetehing, kus nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka saaja makseteenuse pakkuja asuvad väljaspool Eesti Vabariiki.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (8) Algatatud maksetehing on maksja taotlusel makse algatamise teenuse pakkuja algatatud maksetehing.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 4.   Maksetehingu viisi kohta kasutatavate mõistete selgitused

  (1) Otsekorraldus on ühekordne või määratud perioodilisusega korduv maksetehing, mille algatajaks on makse saaja või seadusega sätestatud kolmas isik ja mis algatatakse volituse alusel, mille maksja on andnud otse makse saajale, makse saaja makseteenuse pakkujale või maksja enda makseteenuse pakkujale.

  (2) Kaardimakse on maksja kontolt makse saaja kontole maksekaardi või muu sarnase vahendi abil tehtav maksetehing, mis on algatatud kas müügiterminalist või makseautomaadist.

  (3) Maksejuhis kui maksetehingu algatamise alus edastatakse makseasutusele kas paberil või mõne telekommunikatsiooni-, digitaalse või infotehnoloogilise seadme abil. Maksejuhiseks loetakse ka määratud perioodilisusega korduv ja kindla suurusega püsikorraldus.

§ 5.   Klientide kohta kasutatavate mõistete selgitused

  Mõisteid klientide kohta kasutatakse rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” §-s 4 nimetatud tähenduses.
[RT I, 18.08.2015, 1 - jõust. 30.09.2015]

2. peatükk Omavahendid 

§ 6.   Omavahendite arvutamise põhimõtted

  (1) Omavahendite arvutamisel lähtutakse seaduse §-des 65 ja 72–76 omavahendite kohta sätestatust.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (3) Omavahendite koostisosad võetakse arvesse nende bilansilises väärtuses, kui seadusest või käesolevast määrusest ei tulene teisiti.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (4) Seaduse § 72 lõikes 2 sätestatud omavahendite arvutamisel võetakse arvesse seaduse § 65 lõigetes 31, 4 ja 6 sätestatud piirangud.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 7.   Esimese taseme omavahendite suuruse arvutamise erisused
[Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 8.   Teise taseme omavahendite suuruse määramise erisused
[Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 9.   Püsivate üldkulude meetod

  (1) Omavahendite minimaalsuuruse arvutamisel püsivate üldkulude meetodi alusel lähtutakse seaduse §-st 73.

  (2) Püsivate üldkulude arvutamisel võetakse aluseks viimane aktsionäride üldkoosolekul või osanike koosolekul kinnitatud majandusaasta aruanne.

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (31) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (4) [Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (5) [Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (6) [Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (61) [Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 10.   Maksete mahu meetod

  (1) Omavahendite minimaalsuuruse arvutamisel maksete mahu meetodi alusel lähtutakse seaduse §-dest 74 ja 76.

  (2) Maksetehingute kogusumma arvutamisel summeeritakse kõik maksetehingud. Maksetehingud võetakse arvesse tehingu väärtuses.

§ 11.   Indikaatoritel põhinev meetod

  (1) Omavahendite minimaalsuuruse arvutamisel indikaatoritel põhineva meetodi alusel lähtutakse seaduse §-dest 75 ja 76.

  (2) Seaduse § 75 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud näitajate summa arvutamisel ei võeta arvesse erakorralist tulu ja saadud kindlustushüvitisi.

  (3) Seaduse § 75 lõike 2 rakendamisel võetakse aluseks viimane aktsionäride üldkoosolekul või osanike koosolekul kinnitatud majandusaasta aruanne.

  (4) Kui ühel kolmest aastast on seaduse § 75 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud näitajate summa negatiivne või null, siis võetakse kolme aasta keskmise arvutamisel arvesse ainult nende aastate näitajate summa ja aastate arv, mil näitajate summa oli positiivne.

  (5) Kui mõni kolmest viimasest majandusaastast oli tavapärasest lühem või pikem, arvutatakse andmed proportsionaalselt ümber 12-kuulise perioodi ekvivalendiks. 12-kuulise perioodi ekvivalent saadakse kõnealuse aasta näitajate summa jagamisel majandusaasta reaalsete kuude arvuga ning korrutades 12-ga.

3. peatükk Aruannete koostamine ja esitamine 

§ 12.   Koostatavad aruanded

  (1) Makseasutus, kes osutab seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud makseteenust ning kellele ei kohaldata seaduse § 11 lõikes 1 või 2 sätestatud erandit, koostab ja esitab:
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) „Maksetehingute aruande” vastavalt lisale 1;
  2) „Klientide vara aruande” vastavalt lisale 2;
  3) „Omavahendite aruande” vastavalt lisale 3;
  4) Makseasutuse bilansi” vastavalt lisale 5;
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]
  5) Makseasutuse kasumiaruande” vastavalt lisale 6.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (11) [Kehtetu - RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (12) Makseasutus, kes osutab seaduse § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud makseteenust, koostab ja esitab:
  1) „Maksetehingute aruande” vastavalt lisale 1;
  2) „Omavahendite aruande” vastavalt lisale 3;
  3) „Makseasutuse bilansi” vastavalt lisale 5;
  4) „Makseasutuse kasumiaruande” vastavalt lisale 6;
  5) „Vastutuskindlustuse miinimumväärtuse aruande” vastavalt lisale 7.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (13) Makseasutus, kes osutab seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud makseteenust, koostab ja esitab:
  1) „Makseasutuse bilansi” vastavalt lisale 5;
  2) „Makseasutuse kasumiaruande” vastavalt lisale 6;
  3) „Vastutuskindlustuse miinimumväärtuse aruande” vastavalt lisale 7.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Makseasutus, kellele kohaldatakse seaduse § 11 lõikes 1 või 2 sätestatud erandit, koostab ja esitab:
  1) „Klientide vara aruande” vastavalt lisale 2;
  2) „Makseasutuse bilansi” vastavalt lisale 5;
  3) „Makseasutuse kasumiaruande” vastavalt lisale 6;
  4) „Erandit kasutava makseasutuse maksetehingute aruande” vastavalt lisale 4.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (21) [Kehtetu - RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (22) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruannete perioodiks on poolaasta ja aruanded esitatakse 20 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (23) Lõike 12 punktides 1–4 nimetatud aruannete perioodiks on kvartal ja aruanded esitatakse 20 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (24) Lõike 12 punktis 5 ja lõike 13 punktis 3 nimetatud aruande perioodiks on aasta ja aruanne esitatakse 20 päeva jooksul pärast majandusaasta lõppu.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (25) Lõike 13 punktides 1 ja 2 nimetatud aruannete perioodiks on poolaasta ja aruanded esitatakse 20 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (26) Lõikes 1 nimetatud aruannete perioodiks on kvartal ja aruanded esitatakse 20 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Aruannete esitamisel peab makseasutus kasutama järgmisi aruannete koode:
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]
  1) „Maksetehingute aruanne” koodiga 5603;
  2) „Klientide vara aruanne” koodiga 5604;
  3) „Omavahendite aruanne” koodiga 5600;
  4) Makseasutuse bilanss” koodiga 5601;
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]
  5) Makseasutuse kasumiaruanne” koodiga 5602;
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]
  6) „Erandit kasutava makseasutuse maksetehingute aruanne” koodiga 5605;
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]
  7) „Vastutuskindlustuse miinimumväärtuse aruanne” koodiga 5606.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (5) Makseasutusena tegutsev hoiu-laenuühistu koostab ja esitab bilansi ja kasumiaruande Finantsinspektsioonile Eesti Panga kaudu vastavalt Eesti Panga presidendi 6. novembri 2012. a määrusele nr 8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord.
[RT I, 22.01.2013, 5 - jõust. 31.03.2013]

§ 13.   Aruannete koostamise alused
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (1) Aruanded koostatakse eurodes.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (2) Paragrahvi 12 lõigetes 1, 12, 13 ja 2 nimetatud aruannetes kajastatavad andmed esitatakse täisühikutes, kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse eurodesse ümber aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursiga.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (4) Omavahendite aruandes esitatakse andmed omavahendite koostisosade kohta aruandeperioodi lõpu seisuga.

  (5) Omavahendite minimaalsuurus esitatakse omavahendite aruandes eelneva majandusaasta lõpu seisuga sõltuvalt kasutatavast meetodist, kui aruande kirjete selgituses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (6) Riigi kood esitatakse aruandes suurtähtedega vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166-1 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile.
[RT I, 13.01.2023, 1 - jõust. 16.01.2023]

  (7) Erandit kasutava makseasutuse maksetehingute aruandes esitatakse andmed kõikide kuude kohta ka siis, kui mõnel kuul teenust ei osutatud. Erandi kohaldamise tegevusloa saamisele eelnenud kuude kohta märgitakse aruande veergudel „Kogusumma” ja „Arv” väärtus null (0).
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (8) Makseasutuse bilansis ja kasumiaruandes kajastatakse varad, kohustused, omakapital, tulud ja kulud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, võttes arvesse käesolevas määruses toodud erisusi.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (9) [Kehtetu - RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (10) Makseasutuse kasumiaruandes näidatakse õiglases väärtuses mõõdetavate finantsinvesteeringutega seotud tekkepõhiselt arvestatud intressid ning välja kuulutatud dividendid finantstulude ja -kulude vastavatel alamkirjetel.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

§ 14.   Aruannete esitamine

  (1) Paragrahvi 12 lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XMLis (Extensible Markup Language) vormindatud dokumentidena.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

  (2) Makseasutus on aruannete esitamisel kohustatud järgima tehnilisi nõudeid, mis on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.
[RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

§ 15.   Esitatud aruannete kontroll
[Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 16.   Andmete säilitamine
[Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

§ 17.   Aruande esitamise turvamine
[Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

§ 18.   Isikusamasuse tuvastamine aruannete esitamisel
[Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 6 - jõust. 31.12.2012]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2010. aasta 31. detsembril või hiljem.

  (2) Kuni 2010. aasta 31. detsembrini arvutatakse välisvaluutas fikseeritud summad ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga kursiga.

  (3) Määruse 2018. aasta 31. jaanuaril jõustunud redaktsiooni kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

  (4) Määruse 2021. aasta 1. jaanuaril jõustunud redaktsiooni kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2021. aasta 1. jaanuaril või hiljem.
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 1 Maksetehingute aruanne
[RT I, 13.01.2023, 1 - jõust. 16.01.2023]

Lisa 2 Klientide vara aruanne
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

Lisa 3 Omavahendite aruanne
[RT I, 13.01.2023, 1 - jõust. 16.01.2023]

Lisa 4 Erandit kasutava makseasutuse maksetehingute aruanne
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

Lisa 5 Makseasutuse bilanss
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

Lisa 6 Makseasutuse kasumiaruanne
[RT I, 01.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 7 Vastutuskindlustuse miinimumväärtuse aruanne
[RT I, 26.01.2018, 2 - jõust. 31.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json