Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2023, 5

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 78 lõike 4 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemiseks mõeldud sellise keskkonnasäästliku kalakonteineri ostmise kulu, mille tootmiseks on kasutatud vähemalt viie protsendi ulatuses taaskasutatud plasti.”;

2) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) kalakonteineri tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas konteineri valmistamise materjal, kui toetust taotletakse § 4 lõike 1 punktis 12 nimetatud kalakonteineri ostmiseks.”;

3) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse arv „30” arvuga „15”;

4) paragrahvi 8 lõike 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) üks punkt, kui tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse energiaauditi aruandes nimetatud tegevuste, § 4 lõike 1 punktides 8–10 nimetatud sõiduki või tõstuki ostmise või kapitalirendi, sama lõike punktis 11 nimetatud päikese energiaallikast elektrienergiat tootva seadme kasutuselevõtu või sama lõike punktis 12 nimetatud kalakonteineri ostmise kaudu;”;

5) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „30. juuniks” tekstiosaga „31. detsembriks”.

§ 2.  Maaeluministri 31. mai 2018. a määruse nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 31. mai 2018. a määrust nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikes 8 asendatakse arv „30” arvuga „15”;

2) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „30. juuniks” tekstiosaga „31. detsembriks”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json