Teksti suurus:

Rahastamislepingu nr 381 muutmise leping nr 3 vesiviljelusega tegelevatele ettevõtete laenu sihtfondi haldamiseks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2023, 12

Rahastamislepingu nr 381 muutmise leping nr 3 vesiviljelusega tegelevatele ettevõtete laenu sihtfondi haldamiseks

Vastu võetud 11.01.2023


Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas, 11. jaanuaril 2023. a.

Eesti Vabariigi Maaeluministeerium registrikoodiga 70000734, keda esindab maaeluminister Urmas Kruuse ja Maaelu Edendamise Sihtasutus registrikoodiga 90000245, keda esindab juhatuse liige Meelis Annus, keda edaspidi nimetatakse eraldi «pool» ja koos «pooled», sõlmisid 10. detsembril 2012. a rahastamislepingu nr 381 (edaspidi leping), mida on muudetud järgmiste lepingutega: 18. novembril 2014. a nr 3.4-30/276 ja 7. märtsil 2016. a nr 50.

Pooled leppisid kokku, et lepingut muudetakse järgmiselt:

1. Lepingu punkt 3.3.2 sõnastatakse järgmiselt:
„3.3.2. sihtasutusele on esitatud valeandmed või jäetud tõesed andmed esitamata. Sihtasutus võib jätta taotluse rahuldamata usaldamatuse tõttu ka siis, kui samad isikud või nendega seotud isikud on temale varem esitanud valeandmeid või jätnud tõesed andmed esitamata või on varasema tegevusega põhjustanud sihtasutusele või sihtasutuse poolt hallatavale sihtfondile majanduslikku kahju.”;

2. Lepingu lisa 1 finantskorraldusvahendi „laen vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele” tingimused punkt 3.1 sõnastatakse järgmiselt:
„3.1. Kuni 1 000 000 eurot, kuid mitte rohkem kui krediidi- või finantseerimisasutuse poolt väljastatav laenu summa.”.

3. Lepingu jõustumine
Lepingu muudatused jõustuvad kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Maaeluministeerium

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Registrikood 70000734

Registrikood 90000245

Lai tn 39//41, 15056 Tallinn

Oru 21, 71003 Viljandi

Telefon 625 6107

Telefon 648 4064

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

_____________________

_____________________

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Kruuse

Meelis Annus

Maaeluminister

Juhatuse liige

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json