Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2018, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 08.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 391 lõike 2 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruses nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Jetijuhi eksam peab koosnema vähemalt 30 küsimusest, mis vastavad 2. peatükis loetletud nõuetele.

(12) Jetijuhi eksam loetakse sooritatuks, kui eksami küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.”;

2) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jetijuhi eksami vastuvõtmiseks määrab kursusi korraldav isik eksamineerija. Eksamineerija peab omama jetijuhi tunnistust.

(3) Eksamineerija vormistab ja allkirjastab elektroonilise eksamiprotokolli.”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Eksamiprotokoll sisaldab järgmisi andmeid:
1) kursusi korraldava isiku nimi ja registrikood;
2) eksami läbiviimise kuupäev;
3) jetijuhi eksamil osalenud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg;
4) märge eksami sooritamise või mittesooritamise kohta.”;

4) paragrahvi 9 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kursusi korraldav isik edastab eksamiprotokolli elektrooniliselt Maanteeametile kolme tööpäeva jooksul jetijuhi eksami läbiviimisest arvates.

(5) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama elektrooniliselt Veeteede Ametile kursuste ja eksami toimumise aja ja koha ning eksamineerija nime ja isikukoodi vähemalt viis tööpäeva enne nende algust.”;

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teabe saamisel kontrollib Veeteede Amet käesoleva paragrahvi lõike 2 teises lauses sätestatud nõude täitmist.”;

6) paragrahvi 9 lõikes 6 asendatakse sõnad „eksami vastuvõtja või kursusi korraldava isiku poolt moodustatud eksamikomisjoni” sõnaga „eksamineerija”;

7) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jetijuhi tunnistuse mõõtmed on 53,98 × 85,6 × 0,76 millimeetrit.”;

8) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jetijuhi tunnistuse väljastab Maanteeamet isiku avalduse ja eksamiprotokolli või Veeteede Ametis või Maanteeametis olevate muude jetijuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide alusel.”;

9) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna „viie” sõnaga „kolme”;

10) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Jetijuhi tunnistuse taotlemisel tuleb esitada foto, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Isiku nõusolekul kasutatakse jetijuhi tunnistusel liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

11) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Jetijuhi tunnistuse omanik võib taotleda uue jetijuhi tunnistuse väljastamist eelmise tunnistuse kehtivuse lõppemisel või muul põhjendatud juhul.”;

13) paragrahvi 11 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõikest 7 jäetakse välja sõnad „ja duplikaat”;

15) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 8–10 järgmises sõnastuses:

„(8) Jetijuhi tunnistus väljastatakse omanikule või tema esindajale allkirja vastu Maanteeametis. Jetijuhi tunnistuse omaniku taotluse alusel võib jetijuhi tunnistuse isikule kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.

(9) Jetijuhi tunnistuse üleandmisel omanikule või tema esindajale kaotab varem välja antud jetijuhi tunnistus kehtivuse. Lihtkirjaga uue jetijuhi tunnistuse väljastamisel loetakse uus tunnistus kättesaaduks ning varem välja antud tunnistus kehtivuse kaotanuks kolme tööpäeva möödudes postitamisest arvates. Kehtivuse kaotanud jetijuhi tunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.

(10) Juhul, kui isik ei ole jetijuhi tunnistust lihtkirjaga kätte saanud 10 tööpäeva jooksul alates jetijuhi tunnistuse taotluse esitamisest, tuleb tal sellest uue jetijuhi tunnistuse saamiseks Maanteeametit teavitada ning Maanteeamet tunnistab jetijuhi tunnistuse kehtetuks. Uue jetijuhi tunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Maanteeametisse.”;

16) määruse lisa asendatakse käeoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.   Käesoleva määruse § 1 punkt 16 jõustub 2018. a 18. juunil.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Jetijuhi tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json