Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2019, 1

Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” muutmine

Vastu võetud 06.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruses nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) vooruline taotlemine – taotlusvoor, kus taotluse esitamine on võimalik taotlemise väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks;
9) jooksev taotlemine – taotlusvoor, kus taotluse esitamine toimub jooksvalt kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Toetuse saaja omafinantseeringu minimaalne määr on 15%.”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Voorulise taotlemise korral on toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks puudega inimeste arv kohalikus omavalitsuses.”;

4) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Meetme raames antav toetus ei ole riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses.”;

5) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus esitab rakendusüksusele enne taotluste esitamise väljakuulutamist taotluste esitamise ajakava ja eelarve. Taotluste esitamine on vooruline või jooksev.

(2) Voorulise taotlemise korral esitab rakendusasutus rakendusüksusele lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele kohaliku omavalitsuse toetuse suuruse ja kohanduste arvu.

(3) Rakendusüksus kuulutab taotlusvooru välja oma kodulehel ja avalikus meedias, avaldades taotlemise algusaja ja tähtpäeva ning taotlusvooru eelarve. Vooruline taotlemine kuulutatakse välja vähemalt 60 kalendripäeva enne projekti taotluste esitamise tähtpäeva.

(4) Kohalik omavalitsus esitab taotluse ja selle lisad rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna struktuuritoetuse registri kaudu. Kohalik omavalitsus koostab taotluse kohanduse taotlejate avalduste alusel ning registreerib kõik kohanduse avaldused sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris. Kohalik omavalitsus koostab projekti eelarve, võttes aluseks käesoleva määruse lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve ning käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud kulud.

(5) Kohalik omavalitsus võib voorulise taotlemise korral ühes taotlusvoorus esitada ühe toetuse taotluse.”;

6) paragrahvi 16 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui taotleja ja taotlus tunnistatakse voorulise taotlemise korral vastavaks ja projekt vastab hindamiskriteeriumidele, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse. Jooksva taotlemise korral teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse, kui taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks ja projekt vastab hindamiskriteeriumidele ning projekti rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarve jääki.

(8) Kui taotleja või taotlus tunnistatakse mittevastavaks, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Kui jooksva taotlemise korral on taotluste rahaline maht suurem kui projektide rahastamise eelarve vabade vahendite jääk, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi ning ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.”;

7) paragrahvi 21 sõnastust täiendatakse pärast sõna „akt” tekstiosaga „, millele on lisatud kohandatavast eluruumist kohanduse kajastamiseks tehtud pildid enne ja pärast kohanduse tegemist”;

8) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „31. oktoobriks” tekstiosaga „30. septembriks”;

9) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) järgib eluruumi kohandamisel sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud põhimõtteid, sealhulgas lähtub sotsiaalteenuse eest tasu võtmisel sotsiaalhoolekande seaduse §-st 16 ja selles sätestatud piirangust, et tasu suurus ei või olla teenuse saamise takistuseks;”;

10) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saaja on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud eesmärgi täitmiseks kohustatud kohanduse saajat igakülgselt abistama. Toetuse saaja peab kohanduse saajale seatavate nõuete kehtestamisel järgima, et need on täidetavad ega sea takistusi planeeritava kohanduse tegemisele projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul.”;

11) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kohta” tekstiosaga „, ning igakülgset abi kohanduse tegemiseks”;

12) määrust täiendatakse §-ga 26 järgmises sõnastuses:

§ 26. Rakendussäte

Taotluse suhtes kohaldatakse selle esitamise ajal kehtinud käesoleva määruse lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindu.”;

13) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” standardiseeritud ühikuhinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json