Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ministeerium täidab lõikes 1 toodud ja muid temale seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega ning Vabariigi Valitsuse poolt pandud ülesandeid, lähtudes strateegilistes arengudokumentides esitatud ministeeriumi valitsemisala strateegilistest eesmärkidest.”;

2) paragrahvi 9 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) kinnitab kantsleri ettepanekul riigieelarve seaduse mõistes programmid või nende osad, millesse ministeerium panustab;”;

3) paragrahvi 9 punktis 20 asendatakse sõnad „eelarve eelnõu” sõnadega „eelarvestrateegia projekti”;

4) paragrahvi 12 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) koordineerib riigieelarve seaduse mõistes programmide koostamist ning valmistab ette ministeeriumi valitsemisala eelarvestrateegia projekti;”;

5) paragrahvi 15 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) koordineerib oma juhitava valdkonna strateegiliste arengudokumentide väljatöötamist ja elluviimist kooskõlas teiste valdkonnaga seotud arengukavade ja strateegiliste dokumentidega;”;

6) paragrahvi 15 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) teeb ettepanekuid riigieelarve seaduse mõistes programmide ja ministeeriumi tegevuskava koostamise protsessis, jälgib temale alluvate osakondade poolt nende täitmist ning annab sellest aru kantslerile ja ministrile;”;

7) paragrahvi 22 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) fiskaalpoliitika osakond, kes koostab makromajanduse ja riigi rahanduse prognoose, valmistab ette valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilisi otsuseid, Eesti seisukohti osalemiseks Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise ja Euroopa Liidu eelarve protsessis ning koostab vastavaid strateegiadokumente, sealhulgas stabiilsusprogrammi, ning korraldab ja koordineerib Eesti kohustuste täitmist Euroopa ühenduste üldeelarvesse makstavate omavahendite puhul;”;

8) paragrahvi 22 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 22 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) eelarvearenduste osakond, kes koordineerib eelarvepoliitika valdkonna arendusprojektide elluviimist, koostab valdkonna uuringu- ja koolitusplaane ning tagab nende elluviimise.”;

10) paragrahvi 282 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond, kes töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ning poliitika, valmistab ette vastavate õigusaktide eelnõud, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json