Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 10 „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2020, 4

Riigihalduse ministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 10 „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 5. märtsi 2019. a määruses nr 10 „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) olemasoleva hoone energiatõhususe töid ja nendega samal ajal tehtavaid ehitustöid;”;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „2022. aasta 31. august” tekstiosaga „2024. aasta 31. august”;

3) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hoone ümberehitamise ja osalise lammutamise kulu ning käesoleva lõike punktis 1 nimetatud kuludega seotud töödega lahutamatult seotud või nende eelduseks olevate investeeringute kulu, sealhulgas § 4 lõike 5 punktis 5 nimetatud sisekliima nõuete tagamisega seotud kulud;”;

4) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse arv „700” arvuga „900”;

5) paragrahvi 7 lõikes 2 täiendatakse esimest lauset pärast sõna „keskvalitsuse” sõnadega „või keskvalitsuse kontrolli all oleva juriidilise isiku”;

6) paragrahvi 8 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „keskvalitsus” sõnadega „või keskvalitsuse kontrolli all olev juriidiline isik”;

7) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui projekti tulemusel rekonstrueeritav või ehitatav hoone ei ole keskvalitsuse või keskvalitsuse kontrolli all oleva juriidilise isiku omandis, peab taotleja taotlusele lisama ka § 8 lõike 2 punktis 1 nimetatud eelkokkuleppe või kasutuslepingu. Keskvalitsuse kontrolli all olevast juriidilisest isikust taotleja peab esitama kinnituse, et ei kavatse enne kümne aasta möödumist hoonet anda üürile keskvalitsusse mittekuuluvale üksusele.”;

8) paragrahvi 23 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „lepingu” sõnadega „või kinnituse”;

9) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) keskvalitsus lõpetab hoone kasutamise omal algatusel enne taotluses märgitud lepingu või kinnituse tähtaja möödumist ja hoone omanik annab enne nimetatud tähtaja möödumist hoone üürile keskvalitsusse mittekuuluvale üksusele – kuni 50% väljamakstud toetusest.”;

10) määrust täiendatakse 10. peatükiga järgmises sõnastuses:

10. peatükk
Rakendussätted

§ 25. Üleminekusätted

Taotlused, mille osas rakendusüksus on toetuse rahuldamise otsuse teinud enne 2020. aasta 1. veebruari kehtinud redaktsiooni kohaselt, menetletakse lõpuni vastavalt toetuse rahuldamise otsuse tegemise ajal kehtinud korrale.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 17. veebruaril.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json