Teksti suurus:

Üldkasuliku töö ja elektroonilise valvega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2024
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2024, 1

Üldkasuliku töö ja elektroonilise valvega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.02.2024 nr 7

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 419 lõike 5, § 4191 lõike 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 2071 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruses nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) üldkasuliku töö korraldamine § 3 lõikes 2 sätestatud koostöölepingu alusel;
8) uue kuriteo toimepanemise riski vähendavate tegevuste korraldamine.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üldkasuliku töö tegemise võimaluse tagamiseks sõlmib vanglateenistus tööandjatega lisa 1 kohaselt vormistatud koostöölepingu.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) aitaks võtta vastutust teo tagajärgede eest;”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) aitaks kaasa eakate, puuetega inimeste või abivajavate inimeste eest hoolitsemisele;”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) aitaks kaasa loomade eest hoolitsemisele või nende kaitsmisele;
7) aitaks kaasa loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja kaitsmisele või keskkonna hea seisundi hoidmisele või säästva arengu edendamisele või keskkonnale kahju tekitamise vältimisele või keskkonnale tekitatud kahju heastamisele.”;

7) paragrahvi 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogus peetakse üldkasuliku töö tööandjate nimekirja, mis sisaldab järgmisi andmeid:”;

8) paragrahvi 7 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Selgitamiskohustus”;

9) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määruse tähenduses kohaldatakse kriminaalhooldusametniku kohta sätestatut ka nooremametnikele.”;

11) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 9 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) selgitama kriminaalhooldusalusele tema õigusi ja kohustusi üldkasuliku töö tegemisel;”;

13) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kriminaalhooldusametnik esitab tööandjale ajakava ja arvestuslehe viie tööpäeva jooksul kriminaalhooldusaluse ja kriminaalhooldusametniku kohtumisest või kriminaalhooldusalusele sobiva töökoha leidmisest arvates.”;

14) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna „viivitamata” sõnaga „viivituseta”;

15) paragrahvi 12 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldkasuliku töö ajakava koostab kriminaalhooldusametnik võimaluse korral jaotuskava järgi ning koostöös või kooskõlastatult kriminaalhooldusaluse ja juhendajaga. Esialgse jaotuskava viimase kuu üldkasuliku töö tunde võib teha ainult esialgses jaotuskavas ette nähtud viimase kuu jooksul. Üldkasuliku töö tegemise ajakavas märgitakse:”;

16) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) üldkasuliku töö tegija nimi, isikukood, kehtiva isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed;”;

17) paragrahvi 12 lõike 2 punkti 8 täiendatakse pärast sõnu „ajad kuupäeva ja” sõnadega „vajaduse korral”;

18) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) üldkasuliku töö tegija, juhendaja ja kriminaalhooldusametniku kinnituse kuupäev.”;

19) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ajakava koostatakse elektrooniliselt. Kriminaalhooldusalusele väljastatakse ajakava elektrooniliselt või tema soovil paberil.”;

20) paragrahvi 121 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) kriminaalhooldusametniku ja üldkasuliku töö tegija kinnituse kuupäev.”;

21) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Jaotuskava koostatakse elektrooniliselt. Kriminaalhooldusalusele väljastatakse jaotuskava elektrooniliselt või tema soovil paberil.”;

22) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kriminaalhooldusalune ei allu tööandja korraldustele või rikub muid tingimusi, teatab juhendaja sellest kriminaalhooldusametnikule esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmisel tööpäeval. Vajaduse ja võimaluse korral läheb kriminaalhooldusametnik töökohale rikkumise asjaolude selgitamiseks.”;

24) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui kriminaalhooldusalune ei ilmu õigel ajal töökohale, teatab juhendaja sellest kõige hiljem arvestuslehega.”;

25) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kriminaalhooldusalune hoiab üldkasuliku töö tegemisest kõrvale või esinevad § 16 lõigetes 1–3 nimetatud asjaolud, fikseerib kriminaalhooldusametnik rikkumise, võtab kriminaalhooldusaluselt rikkumise kohta allkirjastatud seletuse ning reageerib rikkumisele.”;

26) paragrahvi 17 lõike 12 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „teha kuni kaks” sõnaga „kehtivat”;

28) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Kriminaalhooldusametnik tutvustab kriminaalhooldusalusele kirjalikku hoiatust.”;

29) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõna „seitsmest” sõnaga „neljateistkümnest”;

30) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui üldkasuliku töö tegemise ajakava või laadi on vaja muuta neljateistkümnest päevast lühema perioodi ulatuses, tehakse seda kriminaalhooldusaluse ja juhendaja kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, pöördub juhendaja oma ettepanekuga kriminaalhooldusametniku poole. Tehtud muudatustest on juhendaja kohustatud teavitama kriminaalhooldusametnikku esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmisel tööpäeval.”;

31) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kriminaalhooldusosakond peab üldkasuliku töö tegemise toimikut digitaalselt või paberil. Paberil peetav toimik peab vastama digitaalsele toimikule.”;

33) paragrahvi 21 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 15 „Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Justiitsministri 22. veebruari 2007.a määruses nr 15 „Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktist 2, § 2 punktist 3 ja § 5 lõikest 1 jäetakse välja sõna „kohustuse”;

2) paragrahvi 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) arvamuse andmine elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta;”;

3) paragrahvi 5 lõiked 2, 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kriminaalhooldusosakond tagab elektroonilise valve seadme olemasolu kohtulahendi jõustumise või seadme paigaldamise ajaks.

(3) Võimaluse ja põhjendatud vajaduse korral paigaldatakse elektroonilise valve seade kahtlustatavale, süüdistatavale või süüdimõistetule vanglast vabastamise ajal.

(4) Elektroonilise valve kohaldamisel kahtlustatavale või süüdistatavale vahistamise asemel ja süüdimõistetule, kes viibib vanglas, saadab kriminaalhooldusosakond võimaluse korral kutse vanglasse. Kutses märgitakse, et kahtlustatav, süüdistatav või süüdimõistetu on kohustatud seoses talle määratud või mõistetud elektroonilise valve täitmisega ilmuma kriminaalhooldusosakonda kolme tööpäeva jooksul vanglast vabastamise päevast arvates. Kutse antakse kahtlustatavale, süüdistatavale või süüdimõistetule vanglas.”;

4) paragrahvi 51 lõike 2 punktid 1, 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kahtlustataval, süüdistataval või süüdimõistetul peab olema seaduslik alus elukoha kasutamiseks või elukoha omaniku kirjalik nõusolek selleks ning ei tohi esineda muid asjaolusid, mis takistavad nimetatud elukohas elamist;
2) elukohas peab olema tagatud stabiilne elektrienergiaga varustatus;
3) elukoht peab asuma globaalse mobiilsidesüsteemi (edaspidi GSM) levialas ning levi peab olema elektroonilise valve seadme toimimiseks piisav;”;

5) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Võimaluse korral nimetatakse kriminaalhooldusametnik, kes on koostanud kriminaalhooldaja arvamuse süüdimõistetu ennetähtaegse vabastamise kohta või andnud arvamuse elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta.”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „kümnepäevaseks ajavahemikuks” sõnadega „kuni järgmise kohtumiseni”;

7) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „eemaldamise” sõnaga „, kaotamise”;

8) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) selgitama kriminaalhooldusalusele, mida temalt oodatakse kontrollnõuete ja temale pandud kohustuste täitmisel ning millised on kontrollnõuete rikkumise ja kohustuste täitmata jätmise tagajärjed.”;

9) paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või -talituse”;

10) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ajakava võib olla koostatud põhimõttel, et kriminaalhooldusalune peab viibima ööpäev ringi oma elukohas.”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui kriminaalhooldusalusele on kohaldatud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu, siis ajakava ei koostata.”;

12) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „tööl või koolis või mujal”;

13) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Elektroonilise valve ajakava peab sisaldama järgmisi osi:
1) minutilise täpsusega fikseeritud töö, õppimise või kriminaalhooldusametniku lubatud muu tegevuse algus ja lõpp;
2) minutilise täpsusega fikseeritud aeg igapäevaseks elukohast lahkumiseks ja elukohta saabumiseks;
3) ajavahemik tööle või mujale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kohta jõudmiseks ja tagasi elukohta saabumiseks kokkulepitud viisil.”;

14) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 4–9 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 8 lõiked 31–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) GPS-jälgimisseadme kasutamise korral võib elektroonilise valve ajakava sisaldada ainult kaardil tähistatud lubatud tsoone, kuhu võib siseneda, või keelatud tsoone, kuhu on keelatud siseneda igal ajal või teatud kellaajal, või kohustuslikke tsoone, kus peab viibima ja kust ei tohi lahkuda igal ajal või teatud kellaajal.

(4) Ajakava koostatakse elektrooniliselt. Kriminaalhooldusalusele väljastatakse ajakava elektrooniliselt või tema soovil paberil.

(5) Erandjuhul muudetakse ajakava kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse eelneval kokkuleppel. Erandjuhuks loetakse liikumist, mis on hädavajalik ning mida ei olnud ajakava koostamisel ette näha.”;

16) paragrahvi 8 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kahtluse korral kontrollib kriminaalhooldusametnik taotletud liikumise aluse olemasolu või õigsust, nõudes vajaduse korral kriminaalhooldusaluselt kirjalikke tõendeid.”;

18) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Elektroonilise valve seadmed ja seadmete valik”;

19) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kriminaalhooldusaluse külge kinnitatavat seadet, mis peab sidet koduvalveseadmega või asukohamääramist võimaldava seadmega;”;

20) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) GPS-jälgimisseadet – aktiivjälgimisseadet, mis võimaldab kindlaks teha kriminaalhooldusaluse asukoha reaalajas. GPS-jälgimisseade võib koosneda ühest või mitmest osast ning mitmeosalise seadme korral võidakse paigaldada üks osa kriminaalhooldusaluse külge ning teine osa elukohta (koduvalveseade) või on teine osa kaasaskantav.”;

21) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „kas telefoni teel või esimesel kohtumisel kriminaalhooldusosakonnas või -talituses”;

22) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 11 lõiked 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kriminaalhooldusosakonna ametnik valib koos kriminaalhooldusalusega elamiskohas elektroonilise valve seadmele sobiva koha, arvestades, et seadet saaks ühendada elektrivõrku, samuti et seade asuks tugeval ja siledal pinnal kohas, kus seadet tahtmatult ei liigutataks.

(2) Kriminaalhooldusosakonna ametnik paigaldab elektroonilise valve seadmed teenusepakkuja juhiste järgi, tekitamata hooldusalusele ülemäärast ebamugavust. Paigaldamise lõpus kontrollib ametnik kinnituse vastupidavust.

(3) Kriminaalhooldusosakonna ametnik seadistab maksimaalse liikumisraadiuse, kontrollides koos kriminaalhooldusalusega tema elukoha kaugemate kohtade vahemaa sobivust määratud raadiusega.

(4) Kriminaalhooldusosakonna ametnik tutvustab kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve seadmete töötamise põhimõtteid ja näitab, kuidas seadmeid kasutada.

(5) Elektroonilise valve seadmed ühendatakse arvutivõrguga ja seejärel kontrollitakse nende nõuetekohast töötamist.”;

24) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Elektroonilise valve täitmise tähtaja arvestamine

Elektroonilise valve täitmise tähtaega hakatakse arvestama elektroonilise valve seadmete paigaldamisest alates. Elektroonilise valve täitmine lõpeb, kui kriminaalhooldusosakonna ametnik eemaldab seadmed pärast kohtu määratud tähtaja möödumist.”;

25) määruse 3. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Elektroonilise valve täitmise vahetu kontrollimine, elektroonilise valve täitmise rikkumine ja rikkumisele reageerimine”;

26) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Elektroonilise valve täitmise vahetu kontroll

(1) Kriminaalhooldusalusepoolset elektroonilise valve ajakavast kinnipidamist kontrollib vahetult vangla üksus (edaspidi valveametnik).

(2) Valveametnik reageerib elektroonilise valve süsteemi tulnud häirele viivitamata.

(3) Valveametnik märgib häirele reageerimise viisi ja tulemuse elektroonilise valve infosüsteemi, nimetades lühidalt ka häire põhjuse.”;

27) paragrahvi 14 sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Elektroonilise valve täitmise rikkumine

(1) Elektroonilise valve täitmise jäme rikkumine on:
1) elektroonilise valve seadme lõhkumine, signaali järeletegemine, järeletegemise katse või signaali takistamine;
2) oma tegevuse või tegevusetusega elektroonilise valve seadme toimimise takistamine;
3) kriminaalhooldusaluse lahkumine elukohast ajakavavälisel ajal;
4) kriminaalhooldusaluse külge kinnitatava seadme eemaldamine kinnitusklambri avamise, klambri või rihma või seadme lõhkumise teel või muul viisil;
5) GPS-jälgimisseadme kasutamise korral tahtlik sisenemine keelatud tsooni.

(2) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks loetakse elektroonilise valve ajakavast kõrvalekaldumine, sealhulgas varasem elukohta jõudmine. GPS-jälgimisseadme kasutamise korral loetakse rikkumiseks ka see, kui kriminaalhooldusalune rikub tahtlikult tsooni kohta kehtestatud nõudeid.

(3) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks ei loeta järgmisi juhtumeid:
1) kui kriminaalhooldusalune informeerib varasemast saabumisest või hilinemisest valveametnikku ette ja kriminaalhooldusametnik nõustub pärast asjaolude väljaselgitamist varasema saabumise või hilinemisega;
2) kui kriminaalhooldusalune informeerib erakorralise juhtumi puhul selle toimumisest valveametnikku kohe ning kriminaalhooldusametnik nõustub pärast asjaolude väljaselgitamist sellega;
3) kui valveametnikule teatatakse elektroonilise valve seadme tehnilisest rikkest, mida ei ole põhjustanud kriminaalhooldusalune.”;

28) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 15. Elektroonilise valve täitmise häirele reageerimine valveametniku poolt

(1) Valveametnik otsustab elektroonilise valve häire reageerimise viisi olenevalt häirest. Käesoleva määruse § 14 lõikes 1 loetletud jämedatele rikkumistele reageeritakse eelisjärjekorras.

(2) Valveametnik helistab koduvalveseadme numbril või kriminaalhooldusaluse isiklikul telefoninumbril või muul telefoninumbril, et selgitada välja esmased häire asjaolud.

(3) Valveametnik fikseerib häire asjaolud ja reageerimise viisi elektroonilise valve süsteemis. Vajaduse korral informeerib ta häirest politseid.

(4) Valveametnik helistab viivitamata häirekeskusesse, kui kriminaalhooldusalune on sisenenud keelatud tsooni.

(5) Valveametnik ei anna kriminaalhooldusalusele luba ajakava muutmiseks.”;

29) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui valveametnik on saanud informatsiooni elektroonilise valve seadme tehnilise rikke kohta, teavitab ta sellest kriminaalhooldusametnikku, kes kontrollib kriminaalhooldusaluse osalust tehnilise rikke toimumises.

(2) Kui tehniline rike on seotud kriminaalhooldusalusest sõltumatute asjaoludega, otsustab kriminaalhooldusametnik rikke kõrvaldamise viisi ja aja.

(3) Tehnilise rikkega seade asendatakse uuega kas kriminaalhooldusosakonnas või kriminaalhooldusaluse elukohas.

(4) Tehnilise rikkega seade asendatakse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Ajavahemik, mis jääb seadme rikke tekkimise ja uue seadme paigaldamise vahele, loetakse elektroonilise valve aja hulka.”;

31) määruse 4. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve täitmisel”;

32) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Elektroonilise valve täitmise jälgimine

(1) Kriminaalhooldusametnik, kelle järelevalve alla on määratud elektroonilise valvega kriminaalhooldusalune, võib kontrollida elektroonilise valve täitmist igal ajal, kuid ta on kohustatud seda tegema kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse regulaarsete või muude kohtumiste toimumise ajal.

(2) Kriminaalhooldusosakonna ametnikul on õigus kontrollimiseks külastada ajakavas märgitud viibimiskohti ja sinna helistada igal ajal, sealhulgas öisel ajal. Kontrollkülastustest ei teatata kriminaalhooldusalusele ette, välja arvatud öisel ajal. Kontrollkülastusest ajavahemikul kella 23.00-st kuni 6.00-ni tuleb 30 minutit varem ette teatada.”;

33) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve häire korral

Kui kriminaalhooldusametnik avastab kriminaalhooldusalusega kohtumise eel või muul ajal kontrollimise käigus kriminaalhooldusaluse elektroonilise valve süsteemis häire, mis võib osutuda kriminaalhooldusalusepoolseks elektroonilise valve nõuete rikkumiseks, on ta kohustatud kriminaalhooldusalusega kohtumisel või muul ajal välja selgitama häire asjaolud, vajaduse korral võtma kriminaalhooldusaluselt suulisi või kirjalikke seletusi ning otsustama lisameetmete võtmise.”;

34) paragrahvi 20 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Kriminaalhooldusametniku pädevus elektroonilise valve rikkumise korral”;

35) paragrahvi 20 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Elektroonilise valve rikkumise korral, välja arvatud lähenemiskeelu rikkumise korral, võib kriminaalhooldusametnik:”;

36) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) koostada kohtule erakorralise ettekande;”;

37) paragrahvi 20 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „kuni kaks” sõnaga „kehtivat”;

38) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui kriminaalhooldusalune, kellele on kohaldatud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu, paneb toime käesoleva määruse § 14 lõike 1 punktis 5 loetletud jämeda rikkumise, teavitab kriminaalhooldusametnik rikkumisest prokuratuuri.”;

39) paragrahvi 20 lõiget 6 täiendatakse pärast sõnu „esitatakse kohtule” sõnadega „või prokuratuurile”;

40) paragrahvi 21 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Kui kriminaalhooldusalusele on elektrooniline valve määratud vahistamise asemel või on talle kohaldatud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu, ei saa tema elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel. Elektroonilise valve tähtaja lühendamise või pikendamise aluste tekkimise korral või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõusoleku tagasi võtmise korral pöördub kriminaalhooldusametnik esmalt prokuröri poole ning seejärel esitab kohtule erakorralise ettekande.”;

41) paragrahvi 21 lõikes 32 asendatakse sõna „kuuekuulise” sõnaga „üheaastase”.

42) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kriminaalhooldusalune vastutab tema külge paigaldatud elektroonilise valve seadme allesoleku eest kuni elektroonilise valve seadme eemaldamiseni kriminaalhooldusosakonna ametniku poolt ning tagab abinõud seadme purunemise takistamiseks. Selle kohta võetakse seadme paigaldamisel kriminaalhooldusaluselt käesoleva määruse lisas kehtestatud vormil allkiri.”;

43) määruse 5. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Elektroonilise valve täitmise lõppemine”;

44) paragrahv 23 sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Elektroonilise valve täitmise lõppemine

(1) Elektroonilise valve seadme eemaldab kriminaalhooldusosakonna ametnik kriminaalhooldusaluse elukohas elektroonilise valve täitmise lõppemise päeval või sellele eelneval tööpäeval, kui tähtaeg saabub puhkepäeval.

(2) Kui elektroonilise valve täitmise lõppemisel jätkub kriminaalhooldusaluse käitumiskontroll, tehakse märge elektroonilise valve täitmise lõppemise kohta vangiregistrisse.

(3) Kui elektroonilise valve täitmine lõpeb, välja arvatud kui elektroonilise valve täitmise lõppemisel jätkub kriminaalhooldusalusele määratud käitumiskontroll, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande kriminaalhoolduse lõppemise kohta, lähtudes „Kriminaalhooldusseaduse” §-s 301 sätestatud kriminaalhoolduse lõppemise ettekande nõuetest.”;

45) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa Kriminaalhooldusaluse varaline vastutus elektroonilise valve seadme lõhkumise, purunemise või kadumise korral

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json