Teksti suurus:

Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2015, 12

Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Vastu võetud 10.03.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.

§ 2.   Põllumassiivi kaardi koostamine

  (1) Põllumassiivi kaardi koostab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), kasutades topograafilise alusena ruumiandmete seaduse §-s 67 nimetatud Eesti topograafia andmekogu andmeid.

  (2) Põllumassiivi kaardile kantakse põllumassiiv, mille pindala on vähemalt 0,30 hektarit.

  (3) Põllumassiivi kaardile kantakse:
  1) põllumassiivi piiripunktid, mis on omavahel ühendatud ja moodustavad põllumassiivi kaardil põllumassiivi ruumiobjekti;
  2) unikaalne numberkood;
  3) maksimaalne toetusõiguslik pindala;
  4) põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” § 3 lõigete 1–7 kohaselt säilitamisele kuuluvad maastikule iseloomulikud vormid (edaspidi maastikuelemendid).

  (4) Põllumaal asuvad või põllumaaga vahetult külgnevad maastikuelemendid kantakse põllumassiivi kaardile kui ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad (edaspidi ökoalad).

§ 3.   Piiripunktide määramine

  (1) Põllumassiivi piiripunktid määrab PRIA.

  (2) Piiripunkti koordinaatide määramiseks kasutatakse ortofotot, katastriüksuse piiri, maakasutusotstarbe piiri ja kontrolli käigus, sealhulgas paikvaatluse käigus saadud andmeid, kasutades ristkoordinaatide süsteemi L-EST97. Maakasutusotstarbe piir on ühtse pindalatoetuse taotlusel esitatud andmete, kohapealse kontrolli ja ortofoto abil tuvastatav maakasutuse piir.

§ 4.   Põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmine

  (1) PRIA annab põllumassiivi kaardile kantavale põllumassiivile unikaalse 11-kohalise numberkoodi.

  (2) Kui põllumassiivi kaardile kantud:
  1) põllumassiiv jagatakse osadeks, säilitatakse ühele endine põllumassiivi unikaalne numberkood ja ülejäänutele põllumassiividele antakse uus unikaalne numberkood;
  2) põllumassiivid liidetakse üheks, säilitatakse põllumassiivile ühe endise põllumassiivi unikaalne numberkood.

  (3) Kui põllumassiivi jagamisel osadeks või nende liitmisel ei ole tehnilistel põhjustel võimalik säilitada endise põllumassiivi unikaalset numberkoodi, antakse põllumassiivile uus unikaalne numberkood.

§ 5.   Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala määramine

  (1) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala määrab PRIA.

  (2) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala määramise korral võetakse aluseks põllumassiivi kogupindala põllumassiivi kaardil olevate piiripunktide järgi. Saadud pindalast arvatakse maha põllumassiivil paiknev üle 0,01 hektari suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik.

  (3) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala hulka arvatakse kuni kahe meetri laiune hekk, kraav, piire, traditsiooniline maastikuobjekt või muu maastikule iseloomulik vorm.

  (4) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala hulka arvatakse põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” § 3 lõigetes 1–10 nimetatud maastikuelemendid.

  (5) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala hulka arvatakse põld, kus ühe hektari kohta ei kasva rohkem kui 50 puud.

§ 6.   Maastikuelementide määramine

  (1) Maastikuelemendi kohta, mis põllumassiivi kaardil ei kajastu, esitatakse PRIA-le andmed ja graafiline materjal asjakohase avaldusega, sealhulgas põllumassiivi number ning teave maastikuelemendi tüübi, pindala ja asukoha kohta.

  (2) PRIA kontrollib maastikuelemendi kohta esitatud andmeid ning kannab need põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

§ 7.   Põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed

  Andmed põllumassiivil kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaa, püsikultuuride, mustkesa ja ökoalade kohta saadakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud otsetoetuse taotluselt.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne selle määruse jõustumist põllumassiivi kaardile kantud põllumassiivi andmete töötlemist jätkatakse selle määruse alusel.

  (2) Põllumajandusministri 15. veebruari 2010. a määrus nr 8 „Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json