Teksti suurus:

Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2015, 19

Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded

Vastu võetud 11.03.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 38 lõike 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), artikli 44 lõike 1 punkti b ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse jaekaubandusettevõttes, sealhulgas toitlustusettevõttes, tarbijale üleantava toidu toidualase teabe esitamise nõuded:
  1) müügipakendisse pakendamata toidu kohta;
  2) tarbija soovil pakendatava toidu kohta;
  3) tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakendatud toidu kohta.

§ 2.   Toitlustusettevõttes tarbijale üleantava müügipakendisse pakendamata toidu ja tarbija soovil pakendatava toidu toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Toitlustusettevõttes tarbijale üleantava müügipakendisse pakendamata toidu ja tarbija soovil pakendatava toidu puhul esitatakse tarbijale toidu müügikohas füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu või suuliselt järgmine teave:
  1) toidu nimetus;
  2) allergiat või talumatust põhjustada võiv koostisosa või aine, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 II lisas, kusjuures nimetatud määruse artikli 21 punkti 1 alapunktis b sätestatud nõude täitmine ei ole kohustuslik.

  (2) Kui lõikes 1 sätestatud teave ei ole esitatud müügikohas kirjalikult viisil, mis võimaldab seda teavet enne müügipakendisse pakendamata toidu üleandmist tarbijal viivitamata märgata või kui see teave esitatakse tarbija soovil suuliselt, esitatakse toidu müügikohas kergesti nähtavalt ja selgesti loetavalt järgmine teade:
  1) teade koha või vahendi kohta, mille kaudu antakse lõike 1 punktis 2 sätestatud teave tarbijale enne tellimuse esitamist, või kui asjakohane, teade, mis palub tarbijal pöörduda selle teabe saamiseks tarbijat teenindava isiku poole;
  2) vajaduse korral teade hoiatamaks tarbijat, et toidu koostis võib muutuda.

  (3) Tarbija soovil annab müügikohas tarbijat teenindav isik lisaks lõikes 1 sätestatud teabele suulist teavet toidu koostisosade loetelu kohta.

  (4) Lõike 1 punktis 2 sätestatud teavet ei ole vaja esitada juhul, kui:
  1) toidu nimetus viitab otseselt allergiat või talumatust põhjustada võivale koostisosale või ainele või
  2) teavet tarbija toitumise erivajaduste kohta seoses allergiat või talumatust põhjustada võivate koostisosadega küsitakse enne toidu üleandmist ja toitu on võimalik tarbijale üle anda vastavalt tema vajadustele.

  (5) Sidevahendi vahendusel müüdava toitlustusettevõttes müügiks pakendatud toidu puhul esitatakse lõikes 1 sätestatud teave seda toitu kirjeldavas teabematerjalis või teabematerjalis esitatud muu sobiva vahendi abil. Nimetatud teave peab olema tarbijale kättesaadav enne tellimuse esitamist.

  (6) Lõikes 5 nimetatud toidu kättetoimetamise ajal peab toidu pakendil, sellele kinnitatud märgistusel või toiduga kaasasoleval teabelehel olema lõikes 1 sätestatud teave.

§ 3.   Jaekaubandusettevõttes, välja arvatud toitlustusettevõttes, tarbijale üleantava müügipakendisse pakendamata toidu ja tarbija soovil pakendatava toidu toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Jaekaubandusettevõttes, välja arvatud toitlustusettevõttes, tarbijale üleantava müügipakendisse pakendamata toidu ja tarbija soovil müügikohas pakendatava toidu puhul esitatakse tarbijale vahetult toidu juures või toidu müügikohas füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu kergesti nähtaval kohal selgesti loetavalt järgmine teave:
  1) toidu nimetus;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1169/2011 VI lisa A-osa punktides 1–4, 6, 7 ja C-osas sätestatud teave;
  3) allergiat või talumatust põhjustada võiv koostisosa või aine, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1169/2011 II lisas, kusjuures nimetatud määruse artikli 21 punkti 1 alapunktis b sätestatud nõude täitmine ei ole kohustuslik;
  4) käitleja nimi, kelle nime all toitu turustatakse;
  5) päritoluriik või lähtekoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1169/2011 artikli 26 lõike 2 kohaselt;
  6) minimaalse säilimisaja tähtpäev või tarvitamise tähtpäev, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 X lisa punkti 1 alapunktis d sätestatud erandeid.

  (2) Tarbija soovil annab müügikohas tarbijat teenindav isik lisaks lõikes 1 sätestatud teabele suulist teavet toidu koostisosade loetelu ja teatavate toidu koostisosade või koostisosade grupi koguse kohta, kui see on nõutav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 22 kohaselt.

  (3) Lõike 1 punktis 3 sätestatud teavet ei ole vaja esitada, kui toidu nimetus viitab otseselt allergiat või talumatust põhjustada võivale koostisosale või ainele.

  (4) Sidevahendite kaudu müüdava jaekaubandusettevõttes, välja arvatud toitlustusettevõttes, müügiks pakendatud toidu puhul esitatakse lõike 1 punktides 1–5 sätestatud teave seda toitu kirjeldavas teabematerjalis või teabematerjalis esitatud muu sobiva vahendi abil. Nimetatud teave peab olema tarbijale kättesaadav enne tellimuse esitamist.

  (5) Lõikes 4 nimetatud toidu kättetoimetamise ajal peab toidu pakendil, sellele kinnitatud märgistusel või toiduga kaasasoleval teabelehel olema lõike 1 punktides 1–6 sätestatud teave.

§ 4.   Jaekaubandusettevõttes, sealhulgas toitlustusettevõttes, tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakendatud toidu toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Jaekaubandusettevõttes, sealhulgas toitlustusettevõttes, tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakendatud toidu puhul esitatakse tarbijale vahetult toidu juures või toidu müügikohas toidu pakendil, sellele kinnitatud märgistusel või füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu kergesti nähtaval kohal selgesti loetavalt järgmine teave:
  1) toidu nimetus;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1169/2011 VI lisa A-osa punktides 1–4, 6, 7 ja C-osas sätestatud teave;
  3) allergiat või talumatust põhjustada võiv koostisosa või aine, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1169/2011 II lisas, kusjuures nimetatud määruse artikli 21 punkti 1 alapunktis b sätestatud nõude täitmine ei ole kohustuslik;
  4) käitleja nimi, kelle nime all toitu turustatakse;
  5) toidu netokogus;
  6) päritoluriik või lähtekoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 26 lõike 2 kohaselt;
  7) minimaalse säilimisaja tähtpäev või tarvitamise tähtpäev, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 X lisa punkti 1 alapunktis d sätestatud erandeid.

  (2) Tarbija soovil annab müügikohas tarbijat teenindav isik lisaks lõikes 1 sätestatud teabele suulist teavet toidu koostisosade loetelu ja teatavate toidu koostisosade või koostisosade grupi koguse kohta, kui see on nõutav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 22 kohaselt.

  (3) Lõike 1 punktis 3 sätestatud teavet ei ole vaja esitada, kui toidu nimetus viitab otseselt allergiat või talumatust põhjustada võivale koostisosale või ainele.

  (4) Lõike 1 punktis 5 sätestatud teavet ei ole vaja esitada toitlustusettevõttes portsjonina vahetult müügiks pakendatud toidu puhul.

  (5) Lõikes 1 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka toidu suhtes, mida tarnitakse toitlustusettevõtjale samal kujul tarbijale üleandmiseks.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Selles määruses sätestatud nõudeid võib rakendada alates 1. augustist 2015. a juhul, kui tarbijat teenindav isik annab müügikohas tarbija soovil suulist teavet allergiat põhjustada võivate toidu koostisosade või ainete kohta, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 lisas II, ning müügikohas esitatakse teade koha või vahendi kohta, mille kaudu antakse nimetatud teave enne tellimuse esitamist, või teade, mis palub tarbijal pöörduda selle teabe saamiseks tarbijat teenindava isiku poole.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json