Teksti suurus:

Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.03.2019 otsus nr 404

Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Valveaeg on aeg, millal kohtunik peab iseseisvalt korraldatud tööaja väliselt olema kättesaadav seaduses sätestatud ettenägematute või edasilükkamatute teenistusülesannete täitmiseks.”;

2) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kinnitab kohtunike valvegraafiku;”;

3) paragrahvi 41 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) kohtunikule valveaja eest makstava lisatasu arvestamise korra ja valveaja eest lisatasu maksmiseks ettenähtud kohtunike arvu määramisel (§ 76 lg 8).”;
22.03.2019 14:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, asendatud semikoolon punktiga täiendava teksti lõpus, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

4) paragrahvi 50 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kellel on pärast käesoleva seaduse § 47 lõike 1 punktis 1 sätestatud kvalifikatsiooni omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat ja”;

5) paragrahvi 76 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Esimese astme kohtunikule makstakse lisatasu riigipühal ja nädalavahetusel valves oldud aja eest. Valveaja kestuseks loetakse kogu valveaja pikkus tundides. Lisatasu suurus ühe valveaja tunni eest on 10% kohtuniku töötunni tasust.

(8) Valveaja eest makstava lisatasu arvestamise korra ja valveaja eest lisatasu maksmiseks ettenähtud kohtunike arvu kehtestab kooskõlastatult kohtute haldamise nõukojaga valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

6) paragrahvi 99 lõike 13 teises lauses asendatakse sõna „Riigikogule” sõnadega „Riigikohtu üldkogule”;

7) paragrahvi 99 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigikohtu liikmed vabastab ametist Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel, kui Riigikohtu liikmed vabastab ametist Riigikohtu üldkogu Riigikohtu esimehe ettepanekul.”.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 24 lõike 4 viimane lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub üldises korras.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json