HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Kaubandustegevuse seadus (lühend - KaubTS)

Kaubandustegevuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 78

Kaubandustegevuse seadus

Vastu võetud 11.02.2004
RT I 2004, 12, 78
jõustumine 15.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2008RT I 2008, 8, 5815.05.2008
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
21.11.2018RT I, 12.12.2018, 301.01.2019
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab kaubandustegevuse alused ja korra, järelevalve teostamise korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest.

  (2) Käesolevat seadust kohaldatakse muu õigusaktiga reguleerimata osas majandus- või kutsetegevusele, mille raames toimub:
  1) vallasasja pakkumine ja müük ning müüdud vallasasjaga seonduva teenuse osutamine;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  2) vallasasja valdusse või kasutusse andmine ja võtmine
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  3) vallasasja valmistamine või muutmine kliendi tellimusel;
  31) vallasasja hooldamine või parandamine;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  32) ehitise puhastusteenuse pakkumine ja osutamine;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  4) ilu- ja isikuteenuse pakkumine ja osutamine;
  5) toitlustamine;
  6) tänava- ja turukaubanduse korraldamine ning kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.

  (3) Käesolevat seadust kohaldatakse ka juhul, kui vallasasja pakkumine ja müük toimub väljaspool isiku majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel.

  (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras;
  4) kaup – müügiks pakutav või müüdav vallasasi;
  5) klient – tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses (edaspidi tarbija) ja tarbijaks mitteolev isik, kes soovib teha või teeb tehingu kauplejaga;
  6) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  7) e-kaubandus – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 3.  Kaubandustegevus

  (1) Kaubandustegevus käesoleva seaduse tähenduses on isiku või asutuse tegevus, mille raames toimuvad käesoleva seaduse § 1 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud tegevused (edaspidi kauba või teenuse müük) ning punktis 6 nimetatud tegevus.

  (2) Kaubandustegevus jaguneb järgmiselt:
  1) hulgikaubandus, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija;
  2) jaekaubandus, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust kliendile ning millega kaasneva tegevusena võib valmistada või serveerida toitu;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  3) toitlustamine, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Toitlustamisel võib müüa kaasnevat kaupa või osutada täiendavat teenust;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  4) teenindus, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi või vallasasi antakse või võetakse valdusse või kasutusse või pakutakse ja osutatakse ehitise puhastusteenust või ilu- ja isikuteenust (edaspidi teenus) ning müüakse sellise teenusega seonduvat kaupa;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  5) tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel, mille korral kaubanduse korraldaja korraldab kauba või teenuse müüki või toitlustamist oma valduses oleva tegevuskoha kaudu.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

2. peatükk KAUPLEJALE, KAUBANDUSE KORRALDAJALE JA MÜÜJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 4.  Kauplejale ja kaubanduse korraldajale esitatavad nõuded

  (1) Kaupleja on kohustatud:
  1) looma nõuetele vastavad tingimused kauba või teenuse müügiks ning tagama nende nõuete täitmise;
  2) tagama tööks vajaliku ettevalmistusega personali olemasolu;
  3) kontrollima kauba vastuvõtmisel selle vastavust saatedokumendile ja saatedokumendi vastavust kehtestatud nõuetele;
  4) tagama kaubale ja teenusele kehtestatud nõuete täitmise;
  5) tagama tõese ja nõuetele vastava teabe andmise müüdava kauba või teenuse kohta;
  6) tagama arveldamise õigsuse ja mõõtmise täpsuse;
  7) omama kauba saatedokumenti ning esitama selle järelevalvet teostava isiku nõudmisel, välja arvatud juhul, kui seda ei ole kontrollimomendil võimalik esitada kauplejal seadusega lasuvate muude kohustuste tõttu;
  8) esitama kauba nõuetele vastavust tõendavad dokumendid järelevalvet teostava isiku nõudmisel viimase määratud ajaks;
  9) [kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]
  10) tähistama tegevuskoha kaupleja ärinime ja teabega kauplemisaja kohta ning tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega. Hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemise korral ei ole tegevuskoha kauplemisaja märkimine kohustuslik;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  11) kauba või teenuse müügil e-kaubanduse korras Internetis avaldama kaupleja ärinime või nime, asukoha aadressi, kontaktandmed, kauba või teenuse hinna vastavalt tarbijakaitseseaduses sätestatule ning võlaõigusseaduses ja infoühiskonna teenuse seaduses sätestatud e-kaubandust puudutava teabe;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  12) tagama, et kauba või teenuse müük tegevuskohas ei kahjusta tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kauplejal on keelatud:
  1) ebaseaduslikult piirata või soodustada kauba või teenuse müüki, mõjutada klienti teise kaupleja kauba või teenuse halvustamisega, ärinime lubamatu kasutamisega või muul moel, mis on vastuolus kaubandustegevuse heade kommete ja tavadega;
  2) müüa kaupa, mille käitlemine on seadusega keelatud;
  3) võtta müügile kaupa isikult, kellel ei ole õigust selle kauba vastavaks käitlemiseks, kui see tegevus on seadusega piiratud.
  4) [kehtetu - RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Kaubanduse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama tegevuskoha vastavuse seal müüa lubatud kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõuetele;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  2) tagama, et kaupa või teenust müüakse selleks ettenähtud müügikohas ja kauplemisajal;
  3) tagama käesoleva seaduse §-des 19 ja 20 sätestatud nõuete täitmise;
  4) väljastama müügipileti vastavalt käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud nõuetele.

§ 5.  Müüjale esitatavad nõuded

  (1) Kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik peab:
  1) omama erialaseid teadmisi, tundma oma müüdavat kaupa või teenust ning järgima selle müügiks kehtestatud nõudeid;
  2) kliendi nõudmisel andma lisaks kauba või teenuse juurde kuuluvale kirjalikule teabele ka täiendavat suulist teavet müüdava kauba või teenuse omaduste, päritolu, kasutamistingimuste, hinna ja müügigarantii ning rahvusvaheliselt kasutatavate või üldtuntud tingmärkide tähenduse kohta;
  3) [kehtetu - RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  4) kauba või teenuse müügil väljaspool kaupleja tegevuskohta kliendi või järelevalvet teostava ametiisiku nõudmisel tõendama õigust kaupleja nimel tegeleda klienditeenindamisega.

  (2) Isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel, peab:
  1) tundma oma müüdavat kaupa või teenust;
  2) järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid;
  3) kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

3. peatükk KAUBALE JA TEENUSELE NING NENDE MÜÜGILE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.  Kaubale ja teenusele esitatavad nõuded

  (1) Müüdav kaup või teenus peab vastama sellele kaubale või teenusele õigusaktiga kehtestatud nõuetele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu laieneb:
  1) kauba müügil sellega kaasneva teenuse osutamisele;
  2) teenuse osutamisel sellega kaasneva kauba müügile;
  3) kauba või teenuse müügil tasuta kaasa antud või mis tahes müügiedenduse eesmärgil üleantavale kaubale või osutatavale teenusele.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Kui kaupa müüakse kaalu, mahu või mõõdu järgi vastavalt kliendi tellimusele ja asjakohane teave asub kauba vahetus läheduses selle müügikohas, ei pea müüja pakendatud kauba pakendi märgistus vastama kauba müügipakendile õigusaktiga kehtestatud nõuetele.

  (4) Vabariigi Valitsuse volitatud minister võib kehtestada kauba märgistamise nõuded ja märgistuses nõutava kauba koostise või omaduste määramise meetodid.

§ 7.  Kauba ja teenuse müügile esitatavad nõuded

  (1) Kauba või teenuse müük peab vastama selle kauba või teenuse müügile õigusaktiga kehtestatud nõuetele.

  (2) Õigusaktiga kehtestatud nõuetele mittevastava või kasutatud kauba müügi korral peab sellise kauba müügikohas olema vastavasisuline teave.

  (3) Kaupleja on kohustatud kauba või teenuse müügi korral väljaspool hulgikaubandus-, jaekaubandus-, toitlustus- või teenindusettevõtet paiknevas tegevuskohas või väljaspool tegevuskohta kliendile teatavaks tegema kaupleja ärinime või nime ja kontaktandmed, samuti kauba ja teenuse nimetuse ning müügihinna.

  (4) Kaupleja on kohustatud andma kliendile tellimuse vastuvõtmist tõendava dokumendi või märgise, kui tellimuse täitmisega seotud töö tehakse kliendi juuresolekuta. Märgis peab võimaldama identifitseerida kauplejat ärinime, nime või registrikoodi kaudu. Kliendi juuresolekul täidetava tellimuse korral väljastatakse tellimuse vastuvõtmist tõendav dokument kliendi soovil.

§ 8.  Saatedokument

  (1) Saatedokument käesoleva seaduse tähenduses on kaubaga kaasas olev dokument, mis võimaldab kaupa identifitseerida ja millel on raamatupidamise seadusega algdokumendile kehtestatud rekvisiidid.

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud isiku tegevuse suhtes.

§ 9.  Arveldamine

  (1) [Kehtetu - RT I 2010, 22, 108 - jõust. 15.01.2011]

  (2) Kauba või teenuse eest maksekaardiga tasumise korral peab kaupleja kliendi nõudmisel võimaldama maksekaardi kasutamise kliendi juuresolekul.

§ 10.  Kaubanduslik teave

  (1) Kaubanduslik teave on:
  1) müügikohas antav kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta käiv kliendile suunatud teave;
  2) tegevuskoha tähistus kaupleja ärinime, kaubamärgi, domeeninime ning kliendile mõistetava tegevuskoha liigiga, tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega;
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]
  3) tegevuskohas teave kauplemisaja kohta.

  (2) Tegevuskoha tähistus võib paikneda kas ainult müügikoha juures, enne tegevuskoha sissepääsu või ehitisel, kus tegevuskoht asub, või kõikides nimetatud kohtades samaaegselt.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Teave kauplemisaja kohta peab olema välja pandud uksel või vaateaknal enne tegevuskoha sissepääsu või müügikoha juures.

  (4) Kaupleja peab tegevuse peatamisest või lõpetamisest teavitama käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud viisil.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata hulgikaubandusega tegeleva kaupleja tegevuskoha suhtes.

§ 11.  Kauba soodustingimustel müügist teavitamine

  (1) Sõnu «lõpumüük», «tühjendusmüük», «sulgemismüük» või muid vastava tähendusega sõnu või väljendeid võib kasutada kauba soodustingimustel müügist teavitamisel, kui:
  1) müük on seotud kogu müüdava kauba või selle piiritletud osa lõpumüügiga;
  2) selline müük kestab piiritletud aja;
  3) selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast.

  (2) Sõnu «soodusmüük», «allahindlus» või muid vastava tähendusega sõnu või väljendeid võib soodustingimustel müügist teavitamisel kasutada, kui:
  1) müük on seotud kaupleja poolt tavaliselt müüdava kauba müügiga;
  2) selline müük kestab piiritletud aja;
  3) selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast.

4. peatükk TEGEVUSKOHT KAUBA VÕI TEENUSE MÜÜGIL 
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 12.  Tegelemine kaubandustegevusega
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 13.  Registreerimistaotlus
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 14.  Tegevuskoht

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses on tegevuskoht hulgikaubandus-, jaekaubandus-, toitlustus- või teenindusettevõtte koosseisu kuuluv kaupleja müügikoht, mille juurde võib kuuluda tootmis-, hoiu- või muu koht.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (11) Tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadress.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (2) Müügikoht ja selle vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv hooajaline laiendus loetakse üheks müügikohaks.

  (3) Müügikoha hooajaline laiendus peab olema kooskõlastatud valla- või linnavalitsusega.

  (4) Üheks tegevuskohaks loetakse, sõltumata müügikohtade arvust:
  1) sama kaupleja müügikohad ühel avalikul üritusel;
  2) rändkauplus;
  3) kogu mõtteliselt piiratud ala, kus sama kaupleja tegeleb kauba või teenuse hooajalise müügiga;
  4) kogu mõtteliselt piiratud ala, kus kaubanduse korraldaja korraldab kauba või teenuse müüki.

§ 15.  Kauplus, kiosk ja rändkauplus

  (1) Kauplus on eraldiseisva ehitisena, ehitise osas või sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongis asuv jaekaubandusega tegeleva kaupleja tegevuskoht, millel on müügisaal.

  (2) Kiosk on eraldiseisva ehitisena, ehitise osas või sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongis asuv kaupleja tegevuskoht, millel puudub müügisaal.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Rändkauplus on ühe või mitme valla või linna territooriumil asuvatest müügikohtadest moodustuval kaubandusliku teenindamise marsruudil liikuv kauba jaemüügiks kohandatud mootorsõiduk, millel ei pea olema müügisaali.

  (4) Müügisaal on kaupluses asuv ruum, mis on kaupleja valduses ja kus pakutakse kaupa müügiks ning kuhu klient siseneb kauba valimiseks ja lepingu sõlmimiseks.

§ 16.  Registreerimismenetlus
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk TÄNAVA- JA TURUKAUBANDUS NING KAUBANDUS AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 17.  Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust valla- või linnavalitsuse lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud isik.

  (2) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust valla- või linnavalitsuse lubatud piiritletud paigas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu kindlal kauplemisajal müügipileti alusel tegutsev kaupleja või käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud isik.

  (3) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus võib lisaks käesolevas seaduses sätestatule kehtestada tänava- või turukaubanduse korra.

§ 18.  Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi ja asukoht;
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

  (3) [Kehtetu - RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Müügipileti number on kaubanduse korraldaja määratud kordumatu numbrite kombinatsioon.

  (5) [Kehtetu - RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 19.  Müügi piirangud

  (1) Turukaubanduse korras on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

  (2) Tänavakaubanduse korras on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule keelatud müüa kasutatud tööstuskaupu ning loomi loomakaitseseaduse tähenduses (edaspidi loom).

  (3) Tänavakaubanduse korras võib istikuid müüa selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud müügikohas.

  (4) Turukaubanduse korras võib toidukaupu, loomi ning istikuid, samuti kasutatud tööstuskaupu, sealhulgas mootorsõidukeid, müüa vaid nende kaupade jaoks eraldi piiratud müügikohtades.

§ 20.  Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaupleja või käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud isik kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Avalikul üritusel kaubanduse korraldajale ja tema väljastatavale müügipiletile kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 18 sätestatut.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei vabasta kauplejat asjaomase kauba või teenuse müügile kehtiva loa- või teatamiskohustuse täitmisest.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (4) Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

  (5) Kohaliku omavalitsuse üksus võib lisaks käesolevas seaduses sätestatule kehtestada korra kauba või teenuse müügiks avalikul üritusel.

6. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 21.  Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete, välja arvatud terviseohutuse nõuded, täitmise üle teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Riiklikku järelevalvet terviseohutuse nõuete täitmise üle teostab Terviseamet.

  (3) Riiklikku järelevalvet kaupleja tegevuskohale sätestatud nõuete ning turgudel, tänavatel ja avalikel üritustel kauplemise ja nõuetekohase saatedokumendi olemasolu nõuete täitmise üle oma haldusterritooriumil teostab valla- või linnavalitsus.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 22.  Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 23.  Sunniraha määr
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatav sunniraha ülemmäär 640 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

7. peatükk VASTUTUS 

§ 24.  Nõuetele mittevastavas tegevuskohas tegutsemine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 25.  Kauba või teenuse müük nõuetekohaselt tähistamata tegevuskohas
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 26.  Kauba või teenuse müük selleks mitteettenähtud kohas

  (1) Kaupleja või müüja poolt kauba või teenuse müügi eest või kaubanduse korraldaja poolt kauba või teenuse müügi korraldamise eest selleks mitteettenähtud kohas või selles müügikohas mitteettenähtud kauba või teenuse müügi või müügi korraldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2600 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 27.  Kauba või teenuse müük ilma sellekohase märketa registreeringus
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 28.  Müügipiletile ja selle väljastamisele kehtestatud nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 29.  Müügipiletita tegutsemine

  (1) Kaupleja või müüja tegutsemise eest ilma müügipiletita, kui müügipileti olemasolu oli nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 30.  Kauba või teenuse müügile kehtestatud nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 31.  Nõuetele mittevastava kauba või teenuse müük

  (1) Kaupleja või müüja poolt nõuetele mittevastava kauba või teenuse müügi eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 32.  Kauba müügil saatedokumendi puudumine või esitamata jätmine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 33.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 26 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) Terviseamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
  4) valla- või linnavalitsus.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 29 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) Politsei- ja Piirivalveamet;
  3) valla- või linnavalitsus.

  (3) Käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) Terviseamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.  Üleminekusätted

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist väljastatud tähtajaline kauplemisluba kehtib kauplemisloale märgitud tähtpäevani või sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15. aprillini.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist väljastatud tähtajatu kauplemisluba kehtib sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15. aprillini.

  (3) Kauplemisloa kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse registreeringu kustutamise aluseid kuni 2005. aasta 15. aprillini.

  (4) Enne käesoleva seaduse jõustumist hulgikaubandusega tegeleval kauplejal on lubatud tegutseda registreeringuta kuni 2004. aasta 15. septembrini.

§ 35.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json