HALDUSÕIGUSRiigikaitse

Teksti suurus:

Riigikaitseliste sundkoormiste seadus (lühend - RKSKS)

Riigikaitseliste sundkoormiste seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 146

Riigikaitseliste sundkoormiste seadus

Vastu võetud 22.02.1995
RT I 1995, 25, 352
jõustumine 25.03.1995

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.1996RT I 1996, 49, 95326.07.1996
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
22.01.2003RT I 2003, 13, 6901.05.2003, osaliselt 01.01.2004
01.06.2005RT I 2005, 33, 24301.08.2005
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
25.01.2007RT I 2007, 16, 7701.01.2008
19.06.2008RT I 2008, 35, 21301.01.2009
17.12.2008RT I 2009, 5, 3501.07.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
15.06.2011RT I, 08.07.2011, 822.07.2011
13.06.2012RT I, 10.07.2012, 201.04.2013, seaduses asendatud läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused
11.02.2015RT I, 12.03.2015, 101.01.2016
08.06.2016RT I, 16.06.2016, 201.07.2016
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 101.01.2018
21.03.2018RT I, 03.04.2018, 413.04.2018
07.03.2018RT I, 03.04.2018, 101.07.2018
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesoleva seadusega kehtestatakse riigikaitselised sundkoormised ning nende määramise ja täitmise kord.

  (11) Riigikaitseliste sundkoormiste määramisel ja täitmisel kohaldatakse ka riigikaitseseaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.   Riigikaitselised sundkoormised

  Riigikaitselised sundkoormised (edaspidi sundkoormised) on:
  1) sundvõõrandamine (rekvireerimine);
  2) sundkasutus ja sundvaldus;
  3) veokohustus.
  4) [kehtetu - RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.   Sundkoormiste määramine

  (1) Sundkoormisi määratakse rahuajal.

  (2) Sõjaseisukorra ajal määratakse sundkoormisi olenevalt riigikaitselisest vajadusest.

  (3) Sundkoormis määratakse haldusakti või üldkorraldusega.

  (4) Sundkoormise määramisel võib kehtestada järgmised kõrvaltingimused:
  1) sundkoormise täitmiseks vajalik lisakohustus, sealhulgas vara hooldamise ja säilitamise, vara kasutusse andmisest või võõrandamisest teavitamise, kvalifikatsiooninõude säilitamise, kvalifitseeritud spetsialisti rakendamise või muu kohustus;
  2) sundkoormise täitmise tingimus, selle tingimuse saabumisest teavitamise kord ja sundkoormise adressaadi kohustused tingimuse saabumisel seoses sundkoormise täitmisega.

  (5) Haldusaktis või üldkorralduses, millega määratakse sundkoormis, nimetatakse sundkoormise adressaat, sundkoormise objekt, sundkoormise liik ja sisu ning muud sundkoormise täitmisega seotud asjaolud.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (6) Sundkoormise määramisel võib sundkoormise määramist otsustav ametiasutus töödelda sundkoormatava vara omaniku ja valdaja isikuandmeid.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 31.   Haldusakti ja muu dokumendi kättetoimetamise erandid

  (1) Haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamine isikule kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal võib peale haldusmenetluse seaduse §-s 25 sätestatu toimuda ühel järgmistest viisidest:
  1) haldusakt või muu dokument avaldatakse interneti uudisteportaalis, mõnes teises internetiportaalis või muus asjakohases internetikeskkonnas;
  2) haldusakt või muu dokument avaldatakse tele- ja raadioprogrammides ajavahemikul kella 7–22 vähemalt kolm korda, kusjuures avaldamiskordade vahele peab jääma vähemalt üks tund;
  3) haldusakt või muu dokument avaldatakse vähemalt ühes üleriigiliselt ilmuvas ajalehes.

  (2) Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal võib haldusorgan haldusmenetluse seaduse §-s 28 sätestatud juhul haldusakti või üldkorralduse, millega määratakse sundkoormis või otsustatakse sundkoormise täitmine, isikule kätte toimetada igal ajal ja ükskõik kus kohas.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 4.   Sundkoormiste täitmine

  (1) Sundkoormisi täidetakse isikute poolt sõjaseisukorra ajal. Sundkoormiste täitmine võidakse ette näha ka kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Sõjaseisukorra väljakuulutamisel kuuluvad rahuajal isikutele määratud ja teatavaks tehtud sundkoormised täitmisele täiendava korralduseta.

  (3) Sõjaseisukorra ajal isikutele määratud sundkoormised kuuluvad täitmisele viivitamatult või ettenähtud tähtajal.

  (4) Kui isikule määratud ja teatavaks tehtud sundkoormist ei ole võimalik täita vara hävimise, kasutamiskõlbmatuks muutumise tõttu või muul põhjusel, teatab isik temale koormise määranud organile sellest:
  1) rahuajal 10 päeva jooksul;
  2) sõjaseisukorra ajal viivitamatult.

  (5) Sundkoormise täitmine otsustatakse haldusakti või üldkorraldusega.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (6) Haldusaktis või üldkorralduses, millega otsustatakse sundkoormise täitmine, määratakse sundkoormise adressaat, sundkoormise objekt, sundkoormise liik ja sisu, sundkoormise täitmise aeg ja koht ning muud sundkoormise täitmisega seotud asjaolud.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 41.   Sundkoormiste üle arvestuse pidamine

  Sundkoormiste üle peetakse keskset arvestust tsiviiltoetuse registris.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 42.   Tsiviiltoetuse register

  (1) Tsiviiltoetuse register on andmekogu, milles peetakse arvestust riigikaitseks, vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks ja tsiviil-sõjaliseks koostööks vajalike vahendite üle, elutähtsa teenuse osutajate, riigikaitselisi ameti- ja töökohti omavate tööandjate ning sundkoormise määramise ja täitmise üle. Tsiviiltoetuse registris töödeldakse isikuandmeid.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Tsiviiltoetuse registri vastutav ja volitatud töötleja on Kaitseressursside Amet.

  (21) Elutähtsa teenuse osutaja arvestuse puhul on volitatud töötleja elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus.
[RT I, 03.04.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Tsiviiltoetuse registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 43.   Vara seisukorra hindamine

  (1) Isik peab võimaldama Kaitseressursside Ameti, Kaitseväe struktuuriüksuse ülema või asjaomase ministeeriumi määratud ametiisikul või komisjonil hinnata vara seisukorda sundkoormise määramise või täitmise eesmärgil.

  (2) Ametiisik või komisjon teavitab isikut käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hindamise vajadusest ning lepib kokku hindamise aja ja muud üksikasjad.

  (3) Ametiisik või komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hindamisse kaasata eksperdi.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 5.   Andmete saladuses hoidmine

  Isikud on vastutavad sundkoormistega seotud riigi- ja ärisaladuse ja salastatud välisteabe hoidmise eest seaduses ettenähtud alustel ja korras.
[RT I 2007, 16, 77 - jõust. 01.01.2008]

§ 6.   Hüvise või pensioni maksmine

  Isiku osalise või puuduva töövõime tuvastamise või surma korral, kui see oli tingitud sundkoormise täitmisest, makstakse hüvist või pensioni vastavalt seadusele.
[RT I, 16.06.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 7.   Sundkoormise määramise otsuse vaidlustamine

  (1) Isik, kes leiab, et sundkoormise määramisega on tema õigusi rikutud, võib pöörduda sundkoormise määranud organi või kohtu poole sundkoormise otsuse vaidlustamiseks.

  (2) [Kehtetu - RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 8.   Kahju hüvitamine
[RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

  (1) Isikule sundkoormisega tekitatud kahju hüvitatakse seadusega sätestatud korras.

  (11) Isikule rahuajal rakendatud sundkoormisega tekitatud kahju hüvitatakse riigivastutuse seaduse alusel.

  (2) Sundkoormisega tekitatud kahjuna ei käsitata vara hävimist, riknemist või vara väärtuse vähenemist sõjategevuse läbi.

  (3) [Kehtetu - RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

2. peatükk RIIGIKAITSELISTE SUNDKOORMISTE KOONDKAVA VÄLJATÖÖTAMISEKS JA SELLE RAKENDAMISEKS PÄDEVAD ORGANID 

§ 9.   Vabariigi Valitsuse pädevus

  Vabariigi Valitsus:
  1) kinnitab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul riigikaitseliste sundkoormiste koondkava (edaspidi sundkoormiste koondkava);
  2) otsustab vara sundkasutusele võtmise käesoleva seaduse §-de 28 ja 29 järgi;
  3) suunab ja koordineerib ministeeriumide ning muude riigikaitselisi ülesandeid täitvate organite tegevust sundkoormiste korraldamisel;
  4) kehtestab asutuste, ettevõtete ja isikute nimekirjad, kelle sõidukid, ujuvvahendid, õhusõidukid ja muu vara ei kuulu või kuuluvad piiratud hulgal sõjaseisukorra ajal sundvõõrandamisele või sundkasutusele võtmisele;
  5) [kehtetu - RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  6) otsustab muid sundkoormistega seotud küsimusi, mis käesoleva seadusega ei ole antud teiste organite pädevusse.
[RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

§ 10.   Ministeeriumide pädevus

  (1) Kaitseministeerium:
  1) töötab koostöös Kaitseväe juhataja ja vastavate ministeeriumidega välja sundkoormiste koondkava ja esitab selle kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele;
  2) teeb sundkoormiste koondkavast tulenevad sundkoormised teatavaks ministeeriumidele või muudele isikutele;
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  3) otsustab isikutele sundkoormiste määramise vastavalt käesoleva seaduse §-dele 17 ja 24;
  31) korraldab rahuajal Kaitseressursside Ameti kaudu sundkoormiste määramist Kaitseväe vajadusteks ning sundkoormiste rakendamist Kaitseväe vajadusteks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal;
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) määrab sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise ametiisikud või nendest moodustatud komisjonid vastavalt käesoleva seaduse §-dele 18 ja 25;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  5) nõuab sundkoormistega seotud informatsiooni ministeeriumidelt, valla- ja linnavalitsustelt ning muudelt isikutelt;
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  51) kehtestab sundkoormiste täitmiseks vajalikud juhendid ja vajaduse korral dokumentide vormid;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  6) korraldab ja koordineerib sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise komisjonide ning vastavate ametiisikute tööd;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  7) kontrollib käesoleva seaduse täitmist vastavate isikute poolt.

  (2) Muud ministeeriumid:
  1) töötavad Kaitseministeeriumilt saadud riigikaitseliste suuniste alusel välja ettepanekud sundkoormiste koondkava koostamiseks;
  2) teevad isikutele sundkoormiste koondkava alusel teatavaks neile määratud sundkoormised käesoleva seaduse §-de 17 ja 24 järgi;
  3) otsustavad isikutele sundkoormiste määramise vastavalt käesoleva seaduse §-dele 17 ja 24;
  4) määravad sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise ametiisikud või nendest moodustatud komisjonid vastavalt käesoleva seaduse §-dele 18 ja 25;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  5) nõuavad isikutelt seoses riigikaitseliste ülesannetega saadud informatsiooni;
  51) kehtestavad sundkoormiste täitmiseks vajalikud juhendid ja vajaduse korral dokumentide vormid;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  6) kontrollivad käesoleva seaduse täitmist vastavate isikute poolt.

§ 11.   Kaitseväe juhataja pädevus
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (1) Kaitseväe juhataja:
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]
  1) töötab välja ettepanekud sundkoormiste koondkava koostamiseks ja esitab need Kaitseministeeriumile;
  2) korraldab ja tagab sundvõõrandatud ja sundkasutusele võetud vara õigeaegse vastuvõtmise Kaitseväe struktuuriüksuste poolt;
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]
  3) [kehtetu - RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]
  4) kontrollib sõjaseisukorra ajal käesoleva seaduse täitmist vastavate isikute poolt.

  (2) Kaitseväe juhataja ning talle alluvad ülemad kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal:
  1) rakendavad eelnevalt Kaitseressursside Ameti määratud sundkoormisi;
  2) määravad vajaduse korral lisasundkoormisi ning rakendavad neid.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 12.   Maavanemate pädevus
[Kehtetu - RT I 2003, 13, 269 - jõust. 01.05.2003]

§ 13.   Valla- ja linnavalitsuse pädevus
[Kehtetu - RT I 2003, 13, 269 - jõust. 01.05.2003]

3. peatükk SUNDVÕÕRANDAMINE 

§ 14.   Sundvõõrandamise mõiste

  Sundvõõrandamine käesoleva seaduse mõistes on omanikult vara riigikaitselisteks vajadusteks riigi omandisse äravõtmine.
[RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

§ 15.   Sundvõõrandamisele kuuluv vara

  Sundvõõrandada võidakse:
  1) kütte- ja määrdeaineid;
  2) toiduaineid;
  3) ravimeid ja ravivahendeid;
  4) muud vallasvara, mis vara omadustest lähtuvalt on äratarvitatav.

§ 16.   Sundvõõrandamisele mittekuuluv vara

  Sundvõõrandamisele ei kuulu:
  1) muuseumide ja arhiivide vara;
  2) kirikute ja koguduste, usuühingute ning nende liitude vara, mida kasutatakse riitusteenistuseks;
  3) välisriikide saatkondadele, konsulaatidele, esindustele ja neis töötavatele välisriikide kodanikele kuuluv vara, mis on ametialaseks ja isiklikuks kasutamiseks;
  4) vara, mis rahvusvaheliste kokkulepete või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normide alusel ei kuulu sundvõõrandamisele;
  5) isikule kuuluv vara, millele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses;
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]
  6) käesoleva seaduse § 9 punktis 4 tähendatud isikute vara;
  7) elutähtsa teenuse osutamiseks vältimatult vajalik vara.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 17.   Vara sundvõõrandamise otsustamiseks pädevad organid

  (1) Isikutelt vara sundvõõrandamise otsustamiseks on rahuajal pädevad:
  1) Kaitseressursside Amet;
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]
  2) ministeeriumid sundkoormiste koondkavas antud ülesande järgi.

  (2) Kaitseressursside Amet ning ministeeriumid:
  1) peavad sundvõõrandamiste arvestust;
  2) korraldavad sundvõõrandamise haldusaktide isikutele kätteandmise rahuajal;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  3) kontrollivad vara sundvõõrandamise otsuse täitmise võimalikkust.
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Kaitseväe juhataja otsustab vara sundvõõrandamise sõjaseisukorra ajal, lähtudes riigikaitselistest vajadustest. Kaitseväe struktuuriüksuse ülem võib otsustada vara sundvõõrandamise sõjaseisukorra ajal, lähtudes sõjategevuse huvidest ja teatades sellest Kaitseväe juhatajale.
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 18.   Vara sundvõõrandamise kord

  (1) [Kehtetu - RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

  (2) Vara sundvõõrandamiseks ja vastuvõtmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal määratakse Kaitseväe struktuuriüksuse ülema, Kaitseressursside Ameti või vastava ministeeriumi poolt ametiisikud või nendest moodustatud kolmeliikmelised komisjonid.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (3) Sundvõõrandamise haldusakti alusel sundvõõrandamisele kuuluv vara toimetatakse sundvõõrandamise haldusaktis ettenähtud kohta omaniku või valdaja poolt. Vara võidakse vastu võtta ka selle asukohas.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (4) Sundvõõrandatav vara võetakse vastu vastava sundvõõrandamise ametiisiku (komisjoni) poolt koostatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Üks eksemplar aktist antakse omanikule või valdajale.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (5) Ametiisikud (komisjonid) vastutavad sundvõõrandatud vara säilimise eest kuni selle üleandmiseni ja tagavad selle saatmise määratud kohta ettenähtud tähtajaks.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (6) Kaitseväe juhataja loal võib vastav ametiisik (komisjon):
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  1) anda sundvõõrandatud vara vastutavale hoiule isikule, kellelt vara sundvõõrandati;
  2) pikendada sundvõõrandamise haldusaktis ettenähtud vara üleandmise tähtaega kohustusega toimetada nimetatud vara kindlaksmääratud tähtajaks vastuvõtupunkti.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 19.   Sundvõõrandatava vara vastuvõtmise nõuded

  (1) Sundvõõrandatav vara peab vastama riiklikult kehtestatud standarditele, tehnilistele ja kvaliteedinõuetele.

  (2) Vedel- ja puisteained peavad olema nõuetekohases taaras, pakendis või mahutis.

  (3) Vara üleandmise-vastuvõtmise aktis märgitakse sundvõõrandatud vara kogus, hulk, vastavus kehtivatele standarditele, tehnilistele ja kvaliteedinõuetele ning vara amortiseerumise aste.

§ 20.   Sundvõõrandamisele kuuluva vara võõrandamise keeld

  (1) Rahuajal isikule kätteantud sundvõõrandamise haldusaktis nimetatud vara on keelatud võõrandada alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (2) Sõjaseisukorra ajal isikule kätteantud sundvõõrandamise haldusaktis nimetatud vara on keelatud võõrandada alates vastava haldusakti kätteandmise ajast.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

4. peatükk SUNDKASUTUS 

§ 21.   Sundkasutuse mõiste

  Sundkasutus on käesoleva seaduse mõistes vara ajutine kasutamine riigikaitseliseks vajaduseks.
[RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

§ 22.   Sundkasutusele võetav vara

  Sundkasutusele võidakse võtta:
  1) maatükke;
  2) sõidukeid, ujuvvahendeid ja õhusõidukeid;
  3) ettevõtteid (sh. haiglaid);
  4) masinaid ja seadmeid;
  5) ehitisi ja rajatisi;
  6) elektri-, side-, gaasi- ja muid liine;
  7) relvi, optika- ja mõõte- ning arstiriistu;
  8) muud vallasvara.

§ 23.   Sundkasutusele mittevõetav vara

  Sundkasutusele ei võeta käesoleva seaduse §-des 15 ja 16 loetletud vara.

§ 24.   Vara sundkasutusele võtmiseks pädevad organid

  (1) Vabariigi Valitsuse poolt otsustatakse vara sundkasutusele võtmine käesoleva seaduse §-de 28 ja 29 järgi. Nimetatud vara sundkasutusele võtmise korraldab vastav ministeerium.

  (2) Vara sundkasutusele võtmine otsustatakse muudel juhtudel vastava ministeeriumi või Kaitseressursside Ameti poolt sundkoormiste koondkavas antud ülesande alusel.
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Kaitseväe juhataja otsustab vara sundkasutusele võtmise sõjaseisukorra ajal, samuti maatükkide sundkasutusele võtmise kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal, lähtudes riigikaitselistest vajadustest. Kaitseväe struktuuriüksuse ülem võib otsustada vara sundkasutusele võtmise sõjaseisukorra ajal, samuti maatükkide sundkasutusele võtmise kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal, lähtudes sõjategevuse huvidest ja teatades sellest Kaitseväe juhatajale.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Vara sundkasutusele võtmiseks pädevad organid:
  1) peavad sundkasutusele võetavate varade arvestust;
  2) korraldavad isikutele vara sundkasutusele võtmise haldusaktide kätteandmise ja vara sundkasutusele võtmise;
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  3) kontrollivad vara sundkasutusele võtmise võimalikkust;
  4) korraldavad sundkasutusele võetud vara isikutele tagastamist.

§ 25.   Sundkasutusele võtmise kord

  (1) [Kehtetu - RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

  (2) Vara sundkasutusele võtmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal määratakse Kaitseväe struktuuriüksuse ülema, Kaitseressursside Ameti või vastava ministeeriumi poolt ametiisikud või nendest moodustatud kolmeliikmelised komisjonid.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (3) Vara võetakse sundkasutusele vastava ametiisiku (komisjoni) poolt koostatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Üks eksemplar aktist antakse omanikule või valdajale.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 26.   Sõiduki, ujuvvahendi ja õhusõiduki sundkasutusele võtmine

  (1) Sundkasutusele võetava sõiduki, ujuvvahendi ja õhusõiduki tehniline seisund peab vastama kehtivatele nõuetele, olema komplekteeritud ettenähtud varustuse, tööriistade ja muude sundkasutusele võtmise haldusaktis ettenähtud vahenditega ning tangitud kütusega täismahus.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (2) Sõiduki, ujuvvahendi ja õhusõiduki vastuvõtmisel kontrollitakse selle riiklikku registreerimistunnistust, tehnilist seisundit ja komplekteeritust. Kui sõiduki, ujuvvahendi või õhusõiduki tehniline seisund ei vasta nõuetele, võib vastav ametiisik (komisjon) nõuda rikke parandamist omaniku või valdaja kulul ettenähtud tähtajaks.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (3) Koos sõiduki, ujuvvahendi ja õhusõidukiga võib kohustada ka selle juhti või meeskonda juhtima ja hooldama sõidukit, ujuvvahendit või õhusõidukit. Nimetatud isikuid on Kaitseväe struktuuriüksuse ülemal õigus hoida oma käsutuses kuni seitse ööpäeva, mille jooksul nad on väekoondise või väeosa toidul Kaitseväe normide kohaselt. Käesoleva lõike nõuded ei laiene ohvitseri auastet omavale isikule, kes peab samal ajal osalema õppekogunemisel või ilmuma mobilisatsiooni väljakuulutamise tõttu kogunemiskohta.
[RT I, 10.07.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikutele säilitab tööandja väeosa ülema käsutuses oldud aja eest keskmise töötasu töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

  (5) Vara sundkasutusele võtmiseks pädev organ hüvitab tööandjale lõikes 4 nimetatud tasu.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

§ 27.   Ettevõtte sundkasutus

  (1) Ettevõtte sundkasutus on:
  1) ettevõtte omanikule või valdajale kohustuslike riigikaitseliste ülesannete andmine;
  2) ettevõtte ajutine riigi valdusesse võtmine.

  (2) Ettevõtte omanik või valdaja on kohustatud võimaldama vastava ministeeriumi esindajal või selleks volitatud ametiisikul tutvuda ettevõtte tootmisvõimaluste ja tooraine ning materjalide tagavaradega nii rahuajal kui sõjaseisukorra ajal.

  (3) Tehingud sundkasutusele võetud ettevõtte varustamiseks seadmete, tooraine ja materjalidega kuuluvad sõjaseisukorra väljakuulutamisel hankijate ja tarnijate poolt täitmisele esmajärjekorras.

§ 28.   Ettevõtte omanikule või valdajale kohustuslike riigikaitseliste ülesannete andmine

  (1) Ettevõtte omanikule või valdajale kohustuslike riigikaitseliste ülesannete andmise õigus on Vabariigi Valitsusel ja sõjaseisukorra ajal ka Kaitseväe juhatajal, lähtudes riigikaitselistest vajadustest. Kaitseväe struktuuriüksuse ülem võib sõjaseisukorra ajal anda ettevõtte omanikule või valdajale kohustuslikke riigikaitselisi ülesandeid, lähtudes sõjategevuse huvidest ja teatades sellest Kaitseväe juhatajale.
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (2) Sundkasutusele võtmise haldusakti alusel on ettevõtte omanik või valdaja kohustatud:
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]
  1) ettenähtud tähtajaks koostama saadud riigikaitseliste ülesannete täitmise kava ja esitama selle kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks vastavale ministeeriumile;
  2) sõjaseisukorra väljakuulutamisel viivitamatult asuma täitma kohustuslikke riigikaitselisi ülesandeid vastavalt kinnitatud kavale.

  (3) Sõjaseisukorra ajal antud riigikaitselised ülesanded kuuluvad ettevõtte omaniku või valdaja poolt täitmisele viivitamatult või ettenähtud tähtajaks.

§ 29.   Ettevõtte ajutine riigi valdusesse võtmine

  (1) Kui ettevõtte omanik või valdaja ei täida või keeldub täitmast ettevõttele antud kohustuslikku riigikaitselist ülesannet, võidakse sõjaseisukorra ajal, lähtudes üldistest riigikaitselistest huvidest, ettevõte võtta ajutiselt riigi valdusesse Vabariigi Valitsuse või Kaitseväe juhataja poolt.
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ettevõtte ajutiselt riigi valdusesse võtmise korraldab vastav ministeerium või Kaitseväe juhataja, kelle poolt nimetatakse sundkasutuse ajaks ettevõtte juhtkond.
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

§ 30.   Elektri-, side-, gaasi- ja muude liinide ning masinate ja seadmete sundkasutusele võtmine

  (1) Sundkasutusele võetavate elektri-, side-, gaasi- ja muude liinide ning masinate ja seadmete tehniline seisund peab vastama kehtivatele nõuetele.

  (2) Elektri-, side-, gaasi- ja muude liinide vastuvõtmisel kontrollitakse nende tehnilist seisundit. Kui elektri-, side-, gaasi- ja muude liinide ning masinate ja seadmete tehniline seisund ei vasta kehtivatele nõuetele, võib vastav ametiisik (komisjon) nõuda rikke parandamist omaniku või valdaja kulul ettenähtud tähtajaks.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 31.   Sundkasutusele võtmisele kuuluva vara võõrandamise keeld

  (1) Rahuajal isikule kätteantud sundkasutusele võtmise haldusaktis nimetatud vara on keelatud võõrandada alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (2) Sõjaseisukorra ajal isikule kätteantud sundkasutusele võtmise haldusaktis nimetatud vara on keelatud võõrandada alates vastava haldusakti kätteandmise ajast.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 32.   Sundkasutusele võetud vara tagastamine

  (1) Vara osalisel või täielikul säilimisel tagastatakse see omanikule või valdajale sõjaseisukorra lõppemisel või sõjaseisukorra ajal vara kasutamise vajaduse möödumisel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ja tähtajal.

  (2) Vara tagastamise kohta koostatakse vastava ametiisiku (komisjoni) ja vara omaniku või valdaja poolt vara üleandmise-vastuvõtmise akt.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (3) Vara omanikul on õigus loobuda tagastatava vara vastuvõtmisest selle kasutamiskõlbmatuks muutumise tõttu või muul põhjusel.

  (4) Tagastatava vara vastuvõtmisest loobumisel koostatakse vastava ametiisiku (komisjoni) ja omaniku poolt tagastatava vara vastuvõtmisest loobumise akt.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

5. peatükk VEOKOHUSTUS 

§ 33.   Veokohustuse mõiste

  Veokohustus on riiklik kohustus sõiduki, ujuvvahendi või õhusõiduki omanikule või valdajale vedude teostamiseks koos juhi või meeskonnaga riigikaitselisteks vajadusteks.
[RT I 2003, 13, 69 - jõust. 01.05.2003]

§ 34.   Veokohustuse otsustamiseks pädevad organid

  (1) Veokohustuse otsustamiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal on pädevad:
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  1) ministeeriumid;
  2) Kaitseressursside Amet;
  3) Kaitseväe struktuuriüksuste ülemad või nende poolt volitatud isikud.
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Veokohustus tehakse isikule teatavaks vastava haldusaktiga.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 35.   Veokohustuse kestus

  (1) Veoks võib juhti või meeskonda kohustada mitte kauemaks kui 24 tunniks. Vajadusel võidakse veokohustuse kestust ühekordselt pikendada veel kuni 24 tunniks.

  (2) Veokohustuse kestuseks ujuvvahendiga on saadud kohustuse täitmise aeg.

§ 36.   Veokohustuse tingimused

  (1) Veokohustus peab arvestama sõiduki, ujuvvahendi või õhusõiduki otstarvet ja tehnilisi tingimusi.

  (2) Sõiduki, ujuvvahendi või õhusõiduki tehniline seisund peab vastama kehtivatele nõuetele sõitjate ja veoste vedudeks.

  (3) Juhile või meeskonnale antakse Kaitseväe normide järgi toiduaineid ning nende sõidukile, ujuvvahendile või õhusõidukile võidakse anda vajalikke aineid ja materjale tasuta.

§ 37.   Veokohustuse hüvitamine

  (1) Veokohustuse täitmise ajal säilitab tööandja veokohustuse saanud töötajale keskmise töötasu töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.

  (2) Veokohustuse otsustamiseks pädev organ hüvitab tööandjale lõikes 1 nimetatud tasu.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

6. peatükk TÖÖKOHUSTUS 
[Kehtetu - RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 38. – § 42. [Kehtetud - RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

61. peatükk JÄRELEVALVE 
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 421.   Järelevalve
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  Järelevalvet sundkoormise täitmise üle teevad Kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet ning iga asjaomane ministeerium enda määratud või täidetavate sundkoormiste üle.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

§ 422.   Järelevalve meetmed

  Kaitsevägi, Kaitseressursside Amet või asjaomane ministeerium võib käesolevas seaduses sätestatud järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 26‒30, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve meetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

62. peatükk VASTUTUS 

§ 423.   Vara sundvõõrandamiseks või sundkasutamisele võtmiseks pädeva ametiisiku tegevuse takistamine
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018 - muudetud paragrahvi number 42² numbriks 42³]

  (1) Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal riigikaitseliseks vajaduseks vara sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise õigusega ametiisiku tegevuse takistamise eest vara sundvõõrandamisel, sundkasutusele või sundvaldusesse võtmisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 03.04.2018, 4 - jõust. 13.04.2018]

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 43.   Järelevalve
[Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 44.   Vastutus
[Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 45. – § 46.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json