Teksti suurus:

Nakkushaiguste registri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 242

Nakkushaiguste registri põhimäärus

Vastu võetud 12.03.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Nakkushaiguste registri asutamine, registri pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Nakkushaiguste register (edaspidi register) on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Registrit peetakse nakkushaigusjuhtumite registreerimiseks, nakkushaiguste epidemioloogiliste uuringute tegemiseks, nakkushaiguste levikutendentside selgitamiseks, nakkushaiguste ennetamiseks, tõrje ja tervishoiuteenuste korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, nakkushaiguste haigestumuse, levimuse ja suremuse analüüsimiseks, diagnostika ja ravikäsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö tegemiseks.

  (3) Registri ametlik nimetus on nakkushaiguste register.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Communicable Diseases Register.

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) tagab andmete kogumise, igapäevase haldamise, säilitamise ja arhiveerimise;
  3) tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) tagab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja andmete kandmise registrisse;
  5) menetleb isikute avaldusi registrist andmete väljastamiseks;
  6) peab arvestust väljastatud andmete üle;
  7) koostab andmete põhjal perioodiliselt statistilisi kokkuvõtteid, sealhulgas iga aasta kohta;
  8) tagab turbealase info pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise ning volitatud töötleja sellekohase teavitamise;
  9) teavitab registri andmete töötlemisel avastatud rikkumistest kohe volitatud töötlejat;
  10) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  11) täidab muid vastutavale töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning korraldab tööde testimise;
  2) tagab registri tehnilise pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat registri pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab registri kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab registri töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) korraldab elektroonset andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  8) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  9) täidab muid volitatud töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

2. peatükk Registri ülesehitus ja andmete tähendus 

§ 4.  Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb elektroonsest andmebaasist ja arhiveeritud registriandmetest.

  (2) Registri alusandmed on elektroonsed või paberil. Paberil esitatud andmed kantakse registrisse elektroonselt.

§ 5.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmete kaitse tagatakse käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.  Andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmeandjad ja andmete esitamine, andmete koosseis, töötlemine ja logimine 

§ 7.  Andmete esitajad, esitamise viis ja andmete koosseis

  (1) Registrile esitavad andmeid tervishoiuteenuse osutajad ja mikrobioloogilisi uuringuid tegevad laborid nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel kehtestatud järgmiste teatiste andmekoosseisus:
  1) teatis nakkushaige kohta;
  2) nakkushaiguse kahtluse teatis;
  3) laboriteatis;
  4) HIV-teatis.

  (2) Registrile esitatakse andmeid paberil, elektroonselt või riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu. Andmete elektroonsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud korras. Riiklike andmekogude või infosüsteemide vaheline teabevahetus toimub vastavalt avaliku teabe seaduses või selle alusel määratud õigusaktis nimetatud nõuetele.

§ 8.  Muud isikud andmeandjana

  (1) Rahvastikuregister edastab registrile järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) sünniaeg;
  3) sugu;
  4) ees- ja perekonnanimi;
  5) elukoht;
  6) surmakuupäev või Eestist lahkumise kuupäev.

  (2) Tuberkuloosiregistri vastutav töötleja edastab registrile järgmised andmed tuberkuloosi haigusjuhu kohta, kui see on vajalik epidemioloogilise uuringu tegemiseks, tuberkuloosipuhangu vältimiseks, nakkuskontaktsete väljaselgitamiseks ja tervisekontrolli suunamiseks või teiste liikmesriikide teavitamiseks rahvusvahelise Euroopa Komisjoni varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) kaudu:
  1) teatise täitnud tervishoiutöötaja ja asutuse andmed (töötaja ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, registrikood ja aadress);
  2) teatise täitmise kuupäev;
  3) haige isikukood või sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, tegelik elukoht, töökoht või õppeasutus, amet ja sotsiaal-majanduslik seisund;
  4) ravi alguse kuupäev;
  5) andmed diagnoosi ja haigustekitaja kohta (lõplik kliiniline diagnoos, RHK-10 kood ja kuupäev, diagnoosi kinnitamise meetod, laboratoorse kinnituse kuupäev, haiguse tekitaja ja selle alamliik);
  6) väljaspool Eestit nakatumise korral välisriik ja välisriigis viibimise ajavahemik;
  7) sumakuupäev;
  8) vaktsiinvälditava nakkushaiguse esinemise korral andmed immuniseerimise kohta (immuniseerimise staatus, dooside arv, viimase immuniseerimise kuupäev);
  9) muu lõppdiagnoosiga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (3) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile andmed nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel kehtestatud laboriteatise andmekoosseisus, lähtudes nimetatud teatise esitamise tähtaegadest.

  (4) Andmevahetus andmeandjatega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonset teabevahetust võimaldaval viisil.

§ 9.  Andmete registrisse kandmine, andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmed kannab registrisse vastutav töötleja või käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja või labor. Vastutav töötleja sõlmib andmete esitajaga kokkuleppe, milles määratakse kindlaks andmete registrisse sisestamise täpsemad õigused ja juurdepääsukord.

  (2) Vastutav töötleja kannab paberil või elektroonsel viisil esitatud teatiselt andmed registrisse kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja ja labor lähtuvad andmete registrisse kandmisel käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud teatiste esitamise tähtaegadest.

  (4) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (5) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed, mille alusel parandatakse kanne kahe tööpäeva jooksul.

  (6) Tervishoiuteenuse osutaja või labori poolt registrisse kantud andmete muutumise korral vastutab kande parandamise eest andmete sisestaja.

  (7) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri vastutaval töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

  (8) Kui vastutav töötleja avastab ebaõiged andmed, on ta kohustatud teavitama andmete algset esitajat andmete parandamise ja muutmise vajadusest. Ebaõiged andmed suletakse kuni kande parandamiseni.

§ 10.  Andmete logimine

  Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega töötlemise logi koos töötlemise kuupäeva ja kellaaja ning töötlemistoimingu teinud isiku andmetega.

§ 11.  Juurdepääs isikustatud registri andmetele ja nende väljastamine

  (1) Juurdepääs registri isikuandmetele võimaldatakse järelevalve tegijale, kui sellekohane õigus tuleneb õigusaktist, ning andmete esitajale tema andmete piires.

  (2) Registrist väljastatakse isikuandmeid järgmistel juhtudel:
  1) andmesubjektile tema kohta käivad andmed;
  2) andmete esitajale tema esitatud andmed;
  3) kohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks;
  4) haldusorganile, kui sellekohane õigust tuleneb õigusaktist ja seostub selgelt nakkushaiguste andmete töötlemise vajadusega ning kui eesmärk ei ole saavutatav pseudonüümitud või samaväärset andmekaitse taset võimaldaval kujul andmetega;
  5) teadus- ja ajaloouuringu ning statistika tegemiseks, kui eesmärk ei ole saavutatav pseudonüümitud või samaväärset andmekaitse taset võimaldaval kujul andmetega.

  (3) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

  (4) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registri andmete põhjal koostatud statistilistele ülevaadetele isikustamata kujul.

§ 12.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri andmeid säilitatakse registris tähtajatult.

  (2) Paberil alusdokumente säilitatakse viis aastat alates andmete registrisse kandmisest.

  (3) Logisid säilitatakse viis aastat alates nende tekkimisest.

  (4) Arhiiviseaduse alusel arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed ja dokumendid antakse üle Rahvusarhiivile. Üleandmise üksikasjad lepitakse kokku koostöös Rahvusarhiivi ja registri vastutava töötlejaga. Andmete üleandmise tagab volitatud töötleja.

4. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

27.05.2019 09:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus peatüki numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 13.  Registri järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 14.  Registri rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest selleks vastutavale ja volitatud töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 15.  Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri andmete üleandmisel tuleb määrata andmete üleandmise või hävitamise kord ja tähtaeg eraldi otsusega.

  (3) Register lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

5. peatükk Rakendussätted 

27.05.2019 09:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus peatüki numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 16.  Üleminekusätted

  (1) Alates 1. jaanuarist 2023. a kohaldatakse logide säilitamisele käesoleva määruse § 12 lõikes 3 nimetatud tähtaega ning logid, mis on selleks ajaks vanemad kui viis aastat, kustutakse.

  (2) 31. detsembrini 2020. a edastatakse registrile määruse § 8 lõikes 3 nimetatud laboriteatise andmeid tervise infosüsteemist.

§ 17.  Rakendussäte

  Määruse § 12 lõiget 3 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json