Teksti suurus:

Jäämurdetööde kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2024, 3

Jäämurdetööde kord

Vastu võetud 23.12.2003 nr 265
RTL 2004, 1, 6
jõustumine 10.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.02.2006RTL 2006, 16, 29020.02.2006
21.11.2007RTL 2007, 91, 150903.12.2007
08.01.2013RT I, 11.01.2013, 514.01.2013
10.12.2013RT I, 12.12.2013, 715.12.2013
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022
11.03.2024RT I, 13.03.2024, 116.03.2024

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 50 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab jäämurdetööde korra ja määrab kindlaks sadama pidaja, jäämurdja teenuseid vajava laeva kapteni, laevaagendi ja Transpordiameti vastastikuse suhtlemise jäämurdetööde korraldamisel.
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

  (2) Määruse eesmärgiks on veeteede jäätumise korral võimalikult ohutu ja efektiivse laevaliikluse tagamine käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud sadamatesse suunduvatele ja nendest väljuvatele laevadele jäämurdetööde perioodil.

§ 2.   Jäämurdetööde teostamise aeg

  Jäämurdetööde perioodi alguse ja lõpu määrab Transpordiamet piirkonniti lähtuvalt jääoludest.
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

§ 3.   Jäämurdjaga teenindatavad sadamad

  (1) Riigi poolt jäämurdjaga teenindatavad sadamad on Muuga sadam, Tallinna ja Kopli lahe sadamad, Paldiski Põhjasadam, Paldiski Lõunasadam, Pakrineeme sadam, Pärnu sadam, Kunda sadam ja Sillamäe sadam. Pärnu sadamat teenindatakse Liivi lahe piires avamere poolt kuni kohani, mis on määratud koordinaatidega 58º 21',4 N ja 24º 27',0 E. Teisi sadamaid teenindatakse Soome lahe piires kuni sadama akvatooriumini.
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

  (2) Sadama pidaja võib kooskõlastatult Transpordiametiga korraldada jäämurdetöid sadama tehniliste ja rahaliste vahenditega iseseisvalt.
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

  (3) Sadama poolt finantseeritavate jäämurdetööde korraldamisel peab sadama pidaja järgima õigusaktides kehtestatud nõudeid ohutu laevaliikluse tagamiseks ja informeerima Transpordiametit jäämurdetööde käigust.
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

§ 4.   Jäämurdetööde korraldamine ja teostamine

  (1) Jäämurdetöid korraldab Transpordiamet. Jäämurdetöid teostab Riigilaevastiku hallatavate laevadega Riigilaevastik koostöös Transpordiametiga.

  (2) Transpordiamet võib moodustada jäämurdetööde korraldamiseks nõuandva organina jäästaabi.

  (3) Transpordiamet avaldab jäämurdetööde perioodi alguse ja lõpu ning jäämurdja teenindatavatele laevadele kehtestatud piirangud „Teadaannetes meremeestele“ ning Transpordiameti koduleheküljel.
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

§ 5.   Jäämurdja tellimine

  (1) Jäämurdja teenuseid vajava laeva kapten on kohustatud esitama jäämurdja teenuse tellimiseks laevaagendi kaudu või laevaagendi puudumisel reederi kaudu Transpordiametile hiljemalt 12 tundi enne planeeritavat väljumist sadamast või hiljemalt 24 tundi enne saabumist määratud kogunemispunkti järgmised andmed:
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]
  1) tellimuse saatmise kuupäev;
  2) laeva nimi;
  3) laeva kutsung;
  4) laeva lipuriik;
  5) laeva üldpikkus (m);
  6) laeva laius (m);
  7) laeva maksimaalne süvis ja süvis karavanis liikumise ajal (m);
  8) laeva pardakõrgus (m);
  9) laeva kogumahutavus (GT);
  10) laeva peamasinate võimsus (kW) ja arv;
  11) laeva kiirus vabas vees (sõlme);
  12) laeva veeväljasurve karavanis liikumise ajal;
  13) laeva klassifikatsiooniühing;
  14) laeva jääklass;
  15) laeva ohtlik last, lastis, ballastis;
  16) laeva lähtesadam;
  17) laeva sihtsadam;
  18) laeva kogunemiskohta saabumise või sadamast väljumise kuupäev;
  19) laeva kogunemiskohta saabumise või sadamast väljumise kellaaeg;
  20) laevaagendi või reederi nimi;
[RT I, 11.01.2013, 5 - jõust. 14.01.2013]
  21) laevaagendi või reederi kontaktandmed.

  (2) Jäämurdja poolt teenindatavates sadamates regulaarliinidel sõitvate reisilaevade kaptenid esitavad tellimuse laevaagendi kaudu või laevaagendi puudumisel reederi kaudu Transpordiametile hiljemalt 12 tundi enne jäämurdja teenuse vajadust.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (3) Laevaagent või laevaagendi puudumisel reeder on kohustatud kinnitama või täpsustama taotlust jäämurdja teenusele hiljemalt 4 tundi enne tema poolt esitatud tellimuses märgitud aja saabumist, kinnitades vajadusel ka vedurlaevade ja lootsi valmisolekut.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teave edastatakse elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.
[RT I, 12.12.2013, 7 - jõust. 15.12.2013]

  (4) Juhul kui laev ei ole mereklaar tellimuseks märgitud tähtajaks või puudub vajalik vedurlaev või loots, võib Transpordiamet tellimuse tühistada. Uus tellimus esitatakse vastavalt käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (5) Transpordiamet edastab töökäsud jäämurdja kaptenile, kontrollib nende täitmist ning võtab vastu jäämurdja ettekandeid.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (6) Jäämurdetööde tellimuse täitmise tähtaja viibimisel teatab Transpordiamet laevaagendile või laevaagendi puudumisel reederile mitte vähem kui 3 tundi enne jäämurdetööde tellimuses märgitud tähtaega tellimuse edasilükkamise põhjuse ja selle uue võimaliku täitmise aja.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (7) Laevadele jäämurdeteenuste osutamisel lähtutakse järgmistest eelistustest:
  1) liinilaevad ja strateegilist julgeolekut tagavad laevad;
[RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]
  2) muud laevad vastavalt tellimuses esitatud sadamasse saabumise ja sadamast lahkumise ajale ning jäämurdja poolt teenindatava sihtsadama sadamakapteni kirjalikule kinnitusele.

§ 6.   Laevakaravani moodustamine ja liikumine karavanis

  (1) Laevakaravan (edaspidi karavan) moodustatakse vastavalt laekunud tellimustele väljakuulutatud laevade kogunemiskohas jääpiiril või sadama ankruplatsil. Vajaduse korral võib jäämurdja kapten nõuda karavani arvatud laeva kaptenilt lisaks § 5 lõikes 1 nimetatud andmetele täiendavat informatsiooni laeva või lasti kohta. Laevade järjestuse karavanis määrab jäämurdja kapten, otsustades pukseerimisvajaduse.

  (2) Karavani arvatakse laevad, mis on tunnistatud klassifikatsiooniühingu või lipuriigi mereadministratsiooni poolt merekõlblikuks ning millel on vähemalt kehtestatud piirangutele vastav jääklass ja peamasina võimsus.

  (3) Laev, mis vajab jääst läbiminekul jäämurdja abi, peab ootama jäämurdja saabumist jäämurdja kapteni poolt määratud asukohas ega tohi ilma jäämurdja kapteni loata jäässe minna.

  (4) Laevade kogunemispunktide koordinaadid edastatakse laevadele laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori poolt raadiotelefoni teel Soome lahe laevaettekannete süsteemi töökanalitel.
[RT I, 11.01.2013, 5 - jõust. 14.01.2013]

  (5) Transpordiamet on kohustatud esitama laevaagendile või laevaagendi puudumisel reederile nende nõudmisel järgmised andmed:
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]
  1) karavani moodustamise koht;
  2) karavani moodustamise aeg (UTC);
  3) muu vajalik informatsioon ja täpsustused;
  4) täiendav informatsioon, kui laeva teenindamine jäämurdja poolt viibib.

  (6) Laevade karavanis liikumiseks ja sidepidamiseks annab juhiseid ja korraldusi jäämurdja kapten.

  (7) Karavanis liikuvate laevade kaptenid on kohustatud täitma jäämurdja kapteni juhiseid ja olema valmis viivitamatult andma tagasikäiku või sooritama muud manöövrit.

  (8) Karavanis liikuvatel laevadel on keelatud üksteisest mööduda ilma jäämurdja kapteni loata, välja arvatud otsese kokkupõrke vältimiseks.

  (9) Laeval, mis on kinnitatud jäämurdja ahtrisse või mis asub jäämurdja puksiiris, on keelatud ilma jäämurdja kapteni loata anda käiku. Jäämurdja puksiiris olev laev peab olema valmis viivitamatuks puksiiri äraandmiseks ja täiskäigul tagasi töötamiseks.

  (10) Lekke või muu vigastuse korral on karavanis liikuva laeva kapten kohustatud sellest viivitamatult teatama jäämurdja kaptenile.

  (11) Jäämurdja kaptenil on õigus keelduda jäämurdeteenuse osutamisest laevale, mille kapten eirab tema korraldusi, teavitades sellest kohe laeva kaptenit, pärast mida on jäämurdja kaptenil õigus jätta selline laev maha ohutusse kohta.

§ 7.   Jäässe kinni jäänud laevad

  (1) Laevadele, mis on jäässe kinni jäänud katsel seda iseseisvalt läbida ilma jäämurdja kapteni loata, osutatakse teenust vastavalt võimalustele.

  (2) [Kehtetu - RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

§ 8.   Jäämurde teenuse osutamine väljaspool jäämurdjate teeninduspiirkondi
[Kehtetu - RT I, 13.03.2024, 1 - jõust. 16.03.2024]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json