Teksti suurus:

Kinnistamis- ja kandeavalduste esitamise ning kinnistusraamatu pidamisega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2011, 1

Kinnistamis- ja kandeavalduste esitamise ning kinnistusraamatu pidamisega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.04.2011 nr 26

Määrus kehtestatakse „Abieluvararegistri seaduse” § 1 lõike 21, „Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 74 lõike 7 ja § 7717 lõike 2, „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 441 lõike 2, „Täitemenetluse seadustiku” § 33 lõike 6 ja „Äriseadustiku” § 67 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RT I, 06.01.2011, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktist 13 jäetakse välja tekstiosa „kinnistusraamatusse,”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktist 14 jäetakse välja sõnad „kinnistusraamatusse või”;

4) paragrahvi 10 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu esitatavate dokumentide loetelu ja allkirjastamise viisid”;

5) määrust täiendatakse §-ga 204 järgmises sõnastuses:

§ 204. Veebilehe https://kinnistuportaal.rik.ee/ kaudu esitatavate dokumentide loetelu ja allkirjastamise viisid

(1) Veebilehe https://kinnistuportaal.rik.ee/ (edaspidi kinnistuportaal) kaudu esitatakse kohtule avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks (edaspidi kinnistamisavaldus) ja selle lisadokumendid.

(2) Avaldust kinnistuportaali kaudu esitatud kinnistamisavalduse muutmiseks või tagasivõtmiseks, samuti lisadokumente saab kinnistuportaali kaudu esitada kuni kandemääruse tegemiseni.

(3) Kinnistuportaalis võib anda ka nõusoleku või volituse kinnistusraamatusse kande tegemiseks või esitada määruskaebuse tehtud kandemääruse peale.

(4) Kinnistuportaalis koostatud dokumendid esitatakse kohtule kinnistuportaali kaudu.

(5) Avaldus kinnistamisavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks salvestatakse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemis kinnistuportaali kaudu esitatud avalduse juurde. Kandemääruse peale esitatud määruskaebuse kohta luuakse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemis eraldi menetlus.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud avalduse või lõikes 3 nimetatud nõusoleku, volikirja või määruskaebuse koostamisel ja esitamisel kinnistuportaali kaudu tuleb täita kõik ettenähtud andmeväljad. Lisadokumendid salvestatakse avalduse, nõusoleku, volikirja või määruskaebuse juurde manusena. Manus peab vastama käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(7) Kinnistuportaali kaudu esitatav avaldus, nõusolek, volikiri ja määruskaebus allkirjastatakse digitaalselt. Avaldusele, nõusolekule, volikirjale ja määruskaebusele lisatavad dokumendid varustatakse saatja digitaalallkirjaga juhul, kui need ei ole eelnevalt digitaalselt allkirjastatud.

(8) Kui kinnistamisavaldusele, nõusolekule, volikirjale või määruskaebusele lisatavaid dokumente ei ole võimalik esitada kinnistuportaali kaudu, võib need esitada kohtule paberkandjal.

(9) Kinnistusraamatusse kande tegemiseks või määruskaebuse läbivaatamiseks ettenähtud riigilõiv makstakse selleks ettenähtud arvelduskontole kinnistuportaalis asuva pangalingi kaudu või lisatakse maksekorraldust tõendav dokument manusena kinnistamisavaldusele või esitatakse kohtule paberkandjal.

(10) Kinnistuportaali kaudu esitatud dokumendi esmase kontrolli vormilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel infosüsteem. Puuduste ilmnemisel ei võimalda kinnistuportaal dokumenti elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi esitada. Isikule kuvatakse põhjus, miks dokumenti ei ole võimalik esitada.

(11) Kinnistamisavalduse esitamisel kinnistuportaali kaudu saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse kinnistamisavalduse laekumise kohta elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

(12) Kui kinnistamisavaldust ei ole võimalik esitada kinnistuportaali kaudu selle püsiva tehnilise rikke tõttu, võib seadusega ettenähtud andmeid sisaldava kinnistamisavalduse ja selle lisadokumendid esitada e-postiga käesoleva määruse 3. peatüki alusel. Kui kinnistamisavaldust ja selle lisadokumente ei ole võimalik esitada e-posti teel kohtu e-postkasti tehnilise rikke tõttu, võib seaduses sätestatud andmeid sisaldava kinnistamisavalduse ja selle lisadokumendid esitada kohtule paberkandjal.”;

6) määruse lisa 8 „Avaldus abieluvararegistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks”, lisa 13 „Nõusolek kinnistusraamatusse, kommertspandiregistrisse või laevaregistrisse kande tegemiseks” ja lisa 14 „Volikiri kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Justiitsministri 15. detsembri 2009. aasta määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” (RT I, 20.01.2011, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kinnistamisavaldused esitab kohtutäitur kinnistuportaali https://kinnistuportaal.rik.ee/ kaudu. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” § 204 kohaldatakse vastavalt.”;

2) määrustiku lisast 18 jäetakse välja järgmine lause:

„Kinnisasja arestimiseks keelab kohtutäitur vara käsutamise ja laseb kinnistusraamatusse kanda kinnistu käsutamise keelumärke viivitamata pärast kinnisasja arestimise akti koostamist (alus: „Täitemenetluse seadustiku” § 142 lõige 1 ja § 145 lõige 1).”

§ 3. Justiitsministri 30. juuni 2010. aasta määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” (RT I 2010, 44, 263; 53, 341) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikutele on avatud kinnistusraamatuga tutvumist võimaldavad veebiteenused, võimaldatakse neil kinnistusraamatuga tutvuda ainult ettenähtud veebiteenuste kaudu.”;

2) paragrahvi 78 lõikest 1 jäetakse välja sõna „tasuta”;

3) paragrahvi 149 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hüpoteegi osahüpoteekideks jagamise korral lisatakse kande teksti selgitus selle kohta, et tegemist on hüpoteegi jagamise kandega.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 1671 järgmises sõnastuses:

§ 1671. Kandemääruse allkirjastamine

Käesoleva määruse §-des 165 ja 167 nimetatud kandemäärus allkirjastatakse elektrooniliselt vastavalt „Kinnistusraamatuseaduse” § 778 lõikele 1.”

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 9. mail 2011. aastal.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 8 

Lisa 13 

Lisa 14 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json