Teksti suurus:

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 121 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord” ja 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2011, 4

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 121 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord” ja 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 07.04.2011 nr 18

Määrus kehtestatakse „Tagatisfondi seaduse” § 42 lõike 3, § 53 lõike 6, § 54 lõike 2 ja § 92 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 121 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord” (RT I, 10.11.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Korda kohaldatakse kõigile äriühingutele, mis on investeerimisasutused „Tagatisfondi seaduse” (edaspidi seadus) § 43 lõike 1 tähenduses ning seaduse § 45 lõikes 2 ja §-s 46 sätestatud välisriikide investeerimisasutuste Eesti filiaalidele (edaspidi filiaal).”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Investeeringute maht osamaksete arvutamiseks ei pruugi ühtida hüvitamisele kuuluvate investeeringute mahuga.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ja lõikes 5”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seaduse § 54 lõike 1 punktis 2 nimetatud väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisel ei arvata investeeringute mahu hulka:

1) kutselistele investoritele kuuluvaid investeeringuid;

2) seaduse § 48 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud isikutele kuuluvaid investeeringuid;

3) hoiuseid, millelt väärtpaberiportfelli valitsemise teenust osutav investeerimisasutus arvutab ja maksab osamakseid hoiuste tagamise osafondi, ning mis on samaaegselt kliendi väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse esemeteks;

4) investeerimisasutuse kliendi arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel hoitavaid investeeringuid, mis vastavalt seaduse § 44 lõikele 2 ei kuulu Fondi poolt tagamisele.”;

5) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu mahu määramiseks liidetakse väärtpaberiportfelli valitsemiseks investeerimisasutuse käsutuses olevad klientide raha jäägid, mis ei vasta lõike 1 punktis 3 nimetatud hoiustele, ja väärtpaberite turuväärtused eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga. Kliendile kuuluva raha ja väärtpaberite mahtu ei vähendata sama kliendi kohustuste mahuga.”;

6) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seaduse § 54 lõike 1 punktis 3 nimetatud kliendi väärtpaberi hoidmise teenuse osutamisel ei arvata investeeringute mahu hulka:

1) kutselistele investoritele kuuluvaid investeeringuid;

2) seaduse § 48 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud isikutele kuuluvaid investeeringuid;

3) investeerimisasutuse kliendi arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel hoitavaid investeeringuid, mis vastavalt seaduse § 44 lõikele 2 ei kuulu Fondi poolt tagamisele;

4) investeeringud, mis on samaaegselt kliendi väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse esemeteks.”;

7) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Investeeringu väärtus määratakse käesolevast peatükist lähtudes, võttes arvesse eelkõige selle turuväärtust.”

§ 2. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” (RT I, 10.11.2010, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Korda kohaldatakse kõigile äriühingutele, mis on investeerimisasutused „Tagatisfondi seaduse” (edaspidi seadus) § 43 lõike 1 tähenduses ning seaduse § 45 lõikes 2 ja §-s 46 sätestatud välisriikide investeerimisasutuste Eesti filiaalidele (edaspidi filiaal).”;

2) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud juriidilisest isikust suurkliendid”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 neljandast lausest jäetakse välja tekstiosa „juriidilisest isikust suurkliendid ning”;

4) paragrahvi 3 lõike 3 kolmandast lausest jäetakse välja tekstiosa „juriidilisest isikust suurkliendid ning”;

5) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõike 9 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Investeerimisteenuse liigile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul ei kuulu turuväärtuste summa alla nende väärtpaberite turuväärtused, mida hoitakse investeerimisasutuse klientide arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel.”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui Inspektsioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

(5) Aruande esitaja on kohustatud lõikes 4 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning esitama Inspektsioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on toimunud eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtete muutumine.”;

8) määruse lisa 1 asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

§ 3. Määruse rakendamine

Käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastav aruanne seisuga 31. märts 2011. a esitatakse Finantsinspektsioonile hiljemalt 2011. aasta 30. aprilliks ning Finantsinspektsioon esitab andmed Tagatisfondile hiljemalt 2011. aasta 6. maiks.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json