Teksti suurus:

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2011, 5

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Vastu võetud 07.04.2011 nr 19

Määrus kehtestatakse „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” § 7 lõike 32 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruses nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” (RTL 2009, 29, 379) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) osakuomanike, kes on esitanud valikuavalduse, mille alusel nad hakkavad tegema sissemakseid sellesse pensionifondi, isikukoodid ja kontaktandmed;”;

2) paragrahvi 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) osakuomanike, kes on esitanud valikuavalduse, mille alusel nad hakkavad tegema sissemakseid sellesse pensionifondi, isikukoodid ja kontaktandmed.”;

3) paragrahvi 5 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse § 2 lõike 1 punktides 5 ja 6, lõike 2 punktides 5 ja 6 ning § 3 punktides 4–6 nimetatud andmetele võimaldab registripidaja juurdepääsu 1. detsembrist kuni 1. jaanuarile järgneva esimese tööpäevani, 1. aprillist kuni 1. maile järgneva esimese tööpäevani ning 1. augustist kuni 1. septembrini või sellele järgneva esimese tööpäevani, kui 1. september ei ole tööpäev.”

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json