Teksti suurus:

Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2011, 10

Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord

Vastu võetud 18.03.2009 nr 23
RTL 2009, 29, 379
jõustumine 29.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2011RT I, 13.04.2011, 501.08.2011

Määrus kehtestatakse «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» § 7 lõike 32 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja (edaspidi registripidaja) poolt pensionifondivalitsejale, pensionifondi depositooriumile (edaspidi depositoorium) ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepinguid (edaspidi pensionileping) sõlmivale kindlustusandjale (edaspidi kindlustusandja) edastatavate pensionikonto kohta Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud andmete ulatus ja nende edastamise kord.

§ 2.   Pensionifondivalitsejale edastatavad andmed

  (1) Registripidaja edastab pensionifondivalitsejale iga tema poolt valitsetava pensionifondi osakuomaniku kohta järgmised andmed:
  1) osakuomaniku isikukood, nimi ja kontaktandmed;
  2) osakuomanikule kuuluva pensionikonto number;
  3) osakuomanikule kuuluvate osakute arv selles pensionifondis;
  4) teave selle kohta, kas osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad sellesse pensionifondi;
  5) teave selle kohta, kas osakuomanik on esitanud selles pensionifondis talle kuuluvate osakute vahetamise avalduse;
  6) punktis 5 nimetatud avalduse olemasolu korral vahetatavate osakute arv;
  7) teave selle kohta, kas osakuomanikul on lepitud kokku kehtiv fondipension;
  8) fondipensioni alguskuupäev;
  9) fondipensioni kestus aastates;
  10) fondipensioni väljamaksete sagedus;
  11) fondipensioni väljamaksete tegemisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv selles pensionifondis vastavalt väljamaksete sagedusele ning osakute arvu leidmise alus;
  12) fondipensioni lõppemise kuupäev ja lõppemise põhjus;
  13) osakuomaniku surmakuupäev, kui osakuomanik on surnud.

  (2) Registripidaja edastab pensionifondivalitsejale iga tema poolt valitsetava pensionifondi kohta järgmised andmed:
  1) pensionifondi osakute arv ning osaku puhasväärtus;
  2) osakuomanike arv selles pensionifondis;
  3) sellesse pensionifondi sissemakseid tegevate osakuomanike arv;
  4) andmed igapäevaselt väljalastud ja tagasivõetud osakute kohta, mis sisaldavad vastava toimingu aluseks olnud hinda, osakute arvu ning koguväärtust, mille eest osakuid välja lasti;
  5) selles pensionifondis osakuomanike esitatud osakute vahetamise avalduste alusel tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv;
  6) selles pensionifondis osakuomanike esitatud osakute vahetamise avalduste alusel väljalaskmisele kuuluvate osakute arv;
  7) osakuomanike, kes on esitanud valikuavalduse, mille alusel nad hakkavad tegema sissemakseid sellesse pensionifondi, isikukoodid ja kontaktandmed;
[RT I, 13.04.2011, 5 - jõust. 01.08.2011]
  8) jooksval kuul selles pensionifondis seoses ühekordsete väljamaksetega tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv;
  9) jooksval kuul selles pensionifondis seoses fondipensioni väljamaksetega tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv;
  10) seoses pensionilepingu alusel kindlustusmakse tasumisega selles pensionifondis tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv ja osakute tagasivõtmise kuupäev.

§ 3.   Depositooriumile edastatavad andmed

  Registripidaja edastab pensionifondi vara hoidvale depositooriumile järgmised andmed:
  1) selle pensionifondi osakute arv ning osaku puhasväärtus;
  2) osakuomanike arv selles pensionifondis;
  3) andmed selles pensionifondis igapäevaselt väljalastud ja tagasivõetud osakute kohta, mis sisaldavad vastava toimingu aluseks olnud hinda, osakute arvu ja koguväärtust, mille eest osakuid välja lasti ning mis kuulub depositooriumile ülekandmisele;
  4) osakuomanike nimed ja isikukoodid, kes on esitanud selles pensionifondis neile kuuluvate osakute vahetamise avalduse ning igale osakuomanikule kuuluvate vahetatavate osakute arv;
  5) selles pensionifondis osakuomanike esitatud osakute vahetamise avalduste alusel tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv;
  6) selles pensionifondis osakuomanike esitatud osakute vahetamise avalduste alusel väljalaskmisele kuuluvate osakute arv;
  7) osakuomanike, kes on esitanud valikuavalduse, mille alusel nad hakkavad tegema sissemakseid sellesse pensionifondi, isikukoodid ja kontaktandmed.
[RT I, 13.04.2011, 5 - jõust. 01.08.2011]

§ 4.   Kindlustusandjale edastatavad andmed

  Registripidaja edastab kindlustusandjale iga pensionikonto omaniku kohta järgmised andmed:
  1) isikukood, nimi ja kontaktandmed;
  2) pensionikonto number;
  3) pensionikontole kantud andmed kõigi kogumispensioni avalduste kohta;
  4) pensionikonto omaniku surmakuupäev, kui pensionikonto omanik on surnud;
  5) iga kohustusliku pensionifondi nimetus, mille osakuid pensionikonto omanik omab;
  6) pensionikonto omanikule igas pensionifondis kuuluvate osakute arv ja osakute puhasväärtus ning pensionikonto omanikule kuuluvate kõigi osakute arv kokku ja nende koguväärtus;
  7) teave selle kohta, kas pensionikonto omanikul on kehtiv pensionileping;
  8) pensionilepingu sõlmimise kuupäev;
  9) pensionilepingu sõlminud kindlustusandja nimi;
  10) ülesöeldud pensionilepingu lõppemise kuupäev;
  11) teave selle kohta, kas pensionikonto omanikul on lepitud kokku kehtiv fondipension;
  12) fondipensioni alguskuupäev;
  13) fondipensioni kestus aastates;
  14) fondipensioni väljamaksete sagedus;
  15) pensionikonto omanikule tehtud fondipensioni väljamaksed;
  16) fondipensioni lõppemise kuupäev ja lõppemise põhjus.

§ 5.   Andmete edastamise kord

  (1) Määruse §-des 2-4 nimetatud andmete edastamine pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale toimub Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud pensionikontodele ja teistele vastavatele andmetele juurdepääsu võimaldamise teel.

  (2) Määruse §-des 2-4 nimetatud andmetele võimaldatakse juurdepääs andmete viimase seisuga.

  (3) Määruse § 2 lõike 1 punktides 5 ja 6, lõike 2 punktides 5 ja 6 ning § 3 punktides 4-6 nimetatud andmetele võimaldab registripidaja juurdepääsu 1. detsembrist kuni 1. jaanuarile järgneva esimese tööpäevani, 1. aprillist kuni 1. maile järgneva esimese tööpäevani ning 1. augustist kuni 1. septembrini või sellele järgneva esimese tööpäevani, kui 1. september ei ole tööpäev. Juurdepääs määruse §-des 2-4 nimetatud ülejäänud andmetele võimaldatakse igapäevaselt.
[RT I, 13.04.2011, 5 - jõust. 01.08.2011]

  (4) Juurdepääs antakse registripidaja poolt vastava pensionifondivalitseja, depositooriumi või kindlustusandja taotluse alusel registripidaja ning pensionifondivalitseja, depositooriumi ja kindlustusandja vahel sõlmitud lepingus sätestatud korras, milles nähakse ette juurdepääsu tehniline kord ja juurdepääsuõigused.

§ 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json