Teksti suurus:

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2011, 16

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord

Vastu võetud 24.03.2010 nr 36
RTL 2010, 15, 283
jõustumine 01.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2011RT I, 13.04.2011, 316.04.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 1 lõike 3, § 14 lõike 21, § 15 lõike 2, § 17 lõike 4, § 18 lõike 3, § 20 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16-99), artiklite 122 ja 132 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord.

2. peatükk ÜHTSE PINDALATOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED 

§ 2.   Nõuded ühtse pindalatoetuse saamise kohta

  (1) Ühtset pindalatoetust saab taotleda taotleja, kes täidab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 2 sätestatud nõudeid.

  (2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõike 1 kohaselt täidab taotleja kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (3) Põld, millel kasvatatakse kanepit (Cannabis), on ühtse pindalatoetuse toetusõiguslik, kui on täidetud nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 39 kehtestatud nõuded, sealhulgas kanepi tetrahüdrokannabinooli (edaspidi THC) sisaldus ei ületa 0,2% ja kasutatav sort on avaldatud taotluse esitamise aasta 15. märtsi seisuga Euroopa Liidu ühtses põllukultuuride sordilehes.

  (4) Põld, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, on ühtse pindalatoetuse toetusõiguslik, kui see vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 21 sätestatud nõuetele ning sellel tehakse raiet hiljemalt igal viiendal aastal arvates istandiku rajamisest. Kui hiljemalt viiendal aastal arvates istandiku rajamisest põllul raiet ei tehta, loetakse, et põld ei ole olnud toetusõiguslik ka eelmisel neljal aastal.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

3. peatükk PÕLLUMAJANDUSKULTUURI JA HEINASEEMNE TÄIENDAVA OTSETOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Nõuded põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse saamise kohta

  Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kes taotleb ühtset pindalatoetust, võib taotleda põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust talle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 16 lõike 1 punktides 1 ja 6 määratud täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel või sama seaduse §-s 17 sätestatud juhtudel.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

§ 4.   Nõuded heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise kohta

  Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kelle põllumajanduslik majapidamine vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 13 lõikes 2 sätestatud nõuetele, võib taotleda heinaseemne täiendavat otsetoetust talle sama seaduse § 16 lõike 1 punktis 2 määratud täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 5.   Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse taotlemine

  (1) Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) 21. maiks:
  1) lisas toodud vormi kohase taotluse;
  2) taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millele on kantud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
  3) põllumassiivi kaardi, millele on märgitud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ning püsirohumaa põldude numbrid ja põldude piirid;
  4) katastri kaardi või muu kaardimaterjali, millele on märgitud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ning püsirohumaade põldude numbrid, piirid ja katastritunnused juhul, kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  5) põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 130 «Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused» lisas 2 toodud täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmise vormi, kui taotleja on omandanud põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõiguse või pärinud heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse.

  (2) Kui ühtset pindalatoetust taotletakse põllu kohta, millel kasvatatakse kanepit, teeb taotleja järgmised toimingud:
  1) märgib taotlusele sortide nimed ja esitab koos taotlusega või hiljemalt taotluse esitamise aasta 30. juuniks ametlikud seemnepakendi etiketid. PRIA teeb etiketile märke tehtud kontrolli kohta ja tagastab etiketid taotlejale;
  2) teavitab viivitamata PRIA-t kanepi õitsemise algusest, et PRIA saaks teha toetusõiguslikkuse kontrolli, ning kasvatab kanepit vähemalt seni, kuni selle õitsemise lõpust on möödunud kümme päeva.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (3) Kui ühtset pindalatoetust taotletakse põllu kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju madalmetsa ning mis asub kaitstaval loodusobjektil, esitab taotleja koos taotlusega PRIA-le «Looduskaitseseaduse» § 14 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (4) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIA-le «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ülevõtmisperiood ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse puhul on 22. maist kuni 1. septembrini. Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik esitab PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

§ 6.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab pindalatoetuste taotluse koos teiste §-s 5 nimetatud dokumentidega läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (2) PRIA kontrollib ühtse pindalatoetuse taotlemise korral nõuete täitmist komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65-112), III jaotise I ja II peatüki kohaselt, kontrollides kohapeal vähemalt 5% ühtse pindalatoetuse taotlejatest.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (21) Põllumajandusmaa kohapealse kontrolli tegemiseks teeb PRIA paikvaatlust või kaugseiret nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 20 lõike 2 kohaselt.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (3) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 25 nimetatud asutused kontrollivad taotleja põllumajanduslikus majapidamises sama seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavust komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 III jaotise III peatüki kohaselt.

  (31) PRIA esitab Põllumajandusametile nende põldude loetelu, mille kohta taotletakse ühtset pindalatoetust lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks ning mille kohta puuduvad PRIA-l andmed mulla perspektiivse boniteedi kohta ning lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise «Maaparandusseadusele» vastavuse kohta. Põllumajandusamet teatab PRIA-le mulla perspektiivse boniteedi andmed ja annab seisukoha lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise «Maaparandusseadusele» vastavuse kohta 14 tööpäeva jooksul põldude loetelu saamisest arvates.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (32) Kui Põllumajandusameti andmetel on mulla perspektiivne boniteet kõrgem kui 35 hindepunkti või Põllumajandusametil puuduvad andmed mulla perspektiivse boniteedi kohta, teavitab PRIA taotlejat ja annab talle võimaluse teha mõistliku aja jooksul mulla boniteedi hindamine. Mulla boniteedi hindamine tellitakse asjaomase pädevusega asutusest ning vajaduse korral tellitakse mulla boniteedi hindamiseks vajalikud analüüsid akrediteeritud laboratooriumist.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, näitab ta vajaduse korral järelevalveametnikule ette põllu piiri.

  (5) PRIA kontrollib kanepi THC sisaldust komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 40 kohaselt, kontrollides kasvatatava kanepi THC sisaldust vähemalt 30% aladest, millel kanepit kasvatatakse. PRIA kontrollib lisaks kanepi seemnepakendi etiketile kantud seemnete koguse ja taotlusele märgitud kanepi põllu pindala vastavust. Vajaduse korral võib PRIA taotleda Põllumajandusametilt (edaspidi PMA) kohapealse kontrolli tegemisel ametiabi «Halduskoostöö seaduse kohaselt».

  (6) PRIA kontrollib, kas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse taotleja omab asjaomase täiendava otsetoetuse toetusõigust põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmete alusel taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

§ 7.   Põllumajandusliku tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib, kas heinaseemne täiendava otsetoetuse taotleja on põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, tehes kindlaks, et tema põllumajanduslikus majapidamises on:
  1) taotleja kasutuses taotluse esitamise aastal vähemalt 1 ha ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud põllumajandusmaad või;
  2) põllumajandusloomade registri andmete alusel taotleja nimele registreeritud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 13 lõike 2 kohaselt vähemalt 1 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud kontrolli tulemusena ei selgu, kas heinaseemne täiendava otsetoetuse taotleja on põllumajandusega tegelev isik, kontrollib PRIA taotlejat vajaduse korral kohapeal.

  (3) Lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud kontrollide käigus põllumajandusloomade loomühikute arvestamiseks korrutatakse põllumajandusloomade arv põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 130 «Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused» lisas 3 toodud koefitsiendiga.

5. peatükk TOETUSE VÄHENDAMINE 

§ 8.   Ühtse pindalatoetuse vähendamine

  (1) Kui pindalatoetuste taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

  (2) Kui taotleja ei esita kõiki § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 55 lõike 1 kohaselt.

  (3) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 58 kohaselt.

  (4) Kui § 6 lõikes 3 nimetatud asutused on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõikes 1 nimetatud nõudeid või on teinud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõikes 1 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 70-72 kohaselt ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 26 kohaselt.

  (5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

§ 9.   Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse vähendamine

  (1) Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetussumma arvutamisel võrreldakse taotlejale «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 või mõlema alusel määratud või sama seaduse § 17 alusel üle võetud täiendava otsetoetuse toetusõiguste arvu eraldi taotluse esitamise aastal kindlaks määratud ühtse pindalatoetuse hektarite arvuga.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (2) Kui põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse taotlejal on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse kindlaksmääratud hektareid sama palju või rohkem kui «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 või mõlema alusel määratud või sama seaduse § 17 alusel üle võetud täiendava otsetoetuse toetusõigusi, siis võetakse põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetussumma arvutamise aluseks nimetatud täiendava otsetoetuse toetusõiguste summa.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

  (3) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlejal on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikke hektareid vähem kui «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 või mõlema alusel talle määratud või sama seaduse § 17 alusel üle võetud täiendava otsetoetuse toetusõiguste arv, siis võetakse põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetussumma arvutamise aluseks ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arv taotlejale määratud eraldi mõlema asjaomase täiendava otsetoetuse toetusõiguse puhul.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

6. peatükk ÜHIKUMÄÄR, PÕLLUMAJANDUSKULTUURI TÄIENDAVA OTSETOETUSE ARVUTAMINE, TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE NING TOETUSE MAKSMINE 

§ 10.   Ühtse pindalatoetuse ühikumäär

  PRIA otsustab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 22 lõike 1 alusel ühtse pindalatoetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 24. novembriks.

§ 11.   Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine

  PRIA otsustab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 24. novembriks.

§ 12.   Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse määramine ning taotluse rahuldamata jätmine

  (1) PRIA otsustab ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks. Kui nimetatud otsust ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul teha, teeb PRIA viivitamata teatavaks otsuse tegemise tõenäolise aja ning näitab ettenähtud tähtajast kinni pidamata jätmise põhjuse.

  (2) Ühtse pindalatoetuse taotlus jäetakse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 19 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 58, 60 ja 72 alusel ja korras.

  (3) Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse taotlus jäetakse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 21 sätestatud juhtudel.

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Ühtne pindalatoetus makstakse välja § 12 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 kohaselt.

  (2) Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus makstakse välja § 12 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

7. peatükk PÕLLUMAJANDUSKULTUURI JA HEINASEEMNE TÄIENDAVA OTSETOETUSE TOETUSÕIGUSE ÜLEANDMISEST TEAVITAMISE KORD JA VORM 

§ 14.   Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmine

  Isik, kes on omandanud põllumajanduskultuuri või heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 16 lõike 1 punkti 1, 2 või 6 alusel, võib nimetatud toetusõiguse üle anda «;Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 17 kohaselt. Ülevõtmise teel täiendava otsetoetuse toetusõiguse omandanud isik esitab PRIA-le koos § 5 lõikes 1 nimetatud taotlusega põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 130 «Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused» lisas 2 toodud vormi kohase täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmise teate.
[RT I, 13.04.2011, 3 - jõust. 16.04.2011]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel antav põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus makstakse välja 2010. aasta 30. juuniks samas määruses kehtestatud korra kohaselt.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json