Teksti suurus:

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2012, 3

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 10.04.2012 nr 39

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määrust nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 10.06.2011, 17) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „tunnistamise kord” tekstiosaga „ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFARD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.”;

3) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad „kõigi nõuetele vastavate taotluste” sõnadega „kõigi taotluste”;

5) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui § 12 lõike 1 alusel taotluste hindamise tulemusel on koostatud taotluste paremusjärjestus, rahuldatakse parimad nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.”;

6) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja:
1) teeb kavandatavast investeeringust osa, mis moodustab vähemalt 25% kavandatava investeeringu maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) teeb ülejäänud investeeringu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2014. aastal;
3) esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta.”;

7) paragrahvi 171 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuid enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.”;

8) paragrahvi 171 lõiked 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 171 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Lõikes 4 nimetatud” tekstiosaga „Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike”;

10) paragrahvi 171 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „Toetuse maksmise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljamakstavast toetusrahast tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstud raha. Toetuse maksmisest keeldumise korral maksab toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi.”;

11) lisa 1 read 6–8 ning normitehnilised märkused 7–9 tunnistatakse kehtetuks;

12) lisad 2 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 2 Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse äriplaan

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json