Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” ja teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2012, 4

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” ja teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 10.04.2012 nr 29

Määrus kehtestatakse „Autoveoseaduse” § 23 lõike 1 punkti 1 ja „Teeseaduse” § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrust nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” (RT I, 28.06.2011, 48) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötlemata ümarpuidu vedu eriveona võib lubada, kui Maanteeameti poolt teekonstruktsiooni kihtidesse paigaldatud andurite põhjal on tee konstruktsioon külmunud olekus vähemalt 0,5 m sügavuseni ning tingimusel, et veotee sildade, viaduktide ja truupide kandevõime on vähemalt 52 t, autorongi tegelik mass ei ületa 52 t ning sõidukite tegelikud massid ja sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registrimasse ja sõidukite registriteljekoormusi ning autorongi mõõtmed ei ületa „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.”;

2) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord” (RT I, 29.12.2010, 71) I osa punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json