Teksti suurus:

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord - sisukord
Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2012, 18

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord

Vastu võetud 01.09.1999 nr 50
RTL 1999, 129, 1802
jõustumine 01.07.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.02.2003RTL 2003, 23, 33601.03.2003
22.02.2010RTL 2010, 9, 16105.03.2010
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011
10.04.2012RT I, 13.04.2012, 416.04.2012

Teeseaduse paragrahvi 35 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada «Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad» (lisatud).

2. Erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade andmisel juhindutakse teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrusest nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri».
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.

 

Kinnitatud
teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määrusega nr 50TEE OMANIKULE ERAKORRALISE VEO VÕI SÕIDUGA TEKITATUD KULUTUSTE HÜVITAMISE JA ERITASU MÄÄRAD

1. osa ÜLDSÄTTED 

1.
[Kehtetu – RT I, 13.04.2012, 4 - jõust. 16.04.2012]
2. Erakorraline vedu ja sõit (edaspidi erivedu) on lubatud teel, olenemata selle omanikust, eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
3. 
[Kehtetu – RT I, 13.04.2012, 4 - jõust. 16.04.2012]
4. Eriveole eriloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab tee omanik. Riigimaantee kasutamiseks on eriloa väljaandmise eelduseks veotee teiste teeomanike väljaantud eriluba. Eritasu peab eriloa saaja maksma tee omanikule või tema volitatud isikule. Töötlemata ümarpuidu veoks antakse eriveoks eriluba kindlale veoteele.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
5. Eritasu koosneb tasust lubatud massi, teljekoormuse või mõõtude ületamise eest, kooskõlastuse ja eriloa hankimise tasust, eriloa vormistamise tasust ning sidekuludest.

2. osa LUBATUD MASSI VÕI TELJEKOORMUSE ÜLETAMINE 

6. Lubatud massi või teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 1–9 märgitud tasumäärade alusel.

7. Kui eriveo sõiduki kaks või enam telge on lubatust suurema koormusega, suurendatakse tasu alates kahest ületamisest kümnendiku võrra iga ületamise eest.

8. Teedel, mille kohta lisas 1–9 märgitud määrad ei ole rakendatavad algandmete (tee kategooria, katte tüüp) puudumise tõttu, arvestatakse tasu lisas 10 märgitud tasumäärade alusel.

9. Loa väljastaja poolt nõutud sildade ja teekatendi kontrollarvutuse ja arvutusele tehtava ekspertiisi kulud tasub eriloa saaja.

3. osa MÕÕTUDE ÜLETAMINE 

10. Mõõtude ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 11–12 märgitud tasumäärade alusel.

11. Kahe või enama samaaegse mõõduületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõdu ületamise eest.

12. Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse mõõtude ületamise tasumäärasid 50% ulatuses.

13. Mõõtude ületamise eest eriveo tasu ei võeta:

1) sõidukite eest, mille laius koormaga või koormata ei ületa 3,0 m või mille pikkus ei ületa 12,0 m;

2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmete, samuti traktorist (liikurmasinast) ja traktorhaagisest või sellega analoogsest tehnoloogilisest spetsiaalhaagisest moodustatud koosseisu eest, vaatamata nende mõõtmetele.

4. osa VEOTEE KOOSKÕLASTAMINE JA ERILOA HANKIMINE 

14. Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa taotleja. Välisriigi taotlejale hangib veotee kooskõlastuse ja eriloa teistelt tee või rajatiste omanikelt Maanteeamet.

15. Erandkorras võib eriloa väljastaja hankida vajalikud kooskõlastused ka Eesti ettevõtjale.

16. Teiselt eriloa väljastajalt eriloa ning eriloa saamiseks vajaliku iga kooskõlastuse kooskõlastajalt hankimise tasu on 6,39 eurot.
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]
17. Veotee kooskõlastuse eest võib kooskõlastuse andja võtta tasu vastavalt tema poolt tehtud kulutustele eriveo võimaldamiseks.

5. osa ERILOA VORMISTAMINE JA ERILOA EEST TASUMINE 

18. Eriluba väljastatakse kohapeal või saadetakse posti või faksi teel kolme tööpäeva jooksul (mitte enne 16 töötunni möödumist) alates veotee kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumise ajast. Eriloa vormistamise tasu on 6,39 eurot.
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]
19. Taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras suurendatakse vormistamise tasu järgmiselt:

– eriluba vormistatakse taotleja palvel 8–16 töötunni jooksul – kolm korda;

– eriluba vormistatakse taotleja palvel 2–8 töötunni jooksul – viis korda;

– eriluba vormistatakse taotleja palvel vähem kui kahe töötunni jooksul – kaheksa korda.

20. Kui eriluba vormistatakse loa väljastaja süül pikema aja jooksul kui oli punktis 19 määratud, rakendatakse vormistamise tasu vastavalt tegelikule vormistamise ajale.

21. Eriloa väljastaja annab loa taotlejale arve koos vormistatud loaga, märkides arvele selle eest tasumise tähtaja. Enam kui ühest eritasust koosnevale arvele lisatakse kalkulatsioon, kus on näidatud arve kujunemine tasude kaupa. Vajadusel väljastatakse luba koos arvega arve tasumist kinnitava garantiikirja alusel.

22. Pikaajalise eriloa väljastamisel arvestatakse eritasu vedaja poolt deklareeritud veokordade arvu järgi. Kui vedaja ei suuda veokordade arvu ja veotee pikkust hinnata, arvestatakse veo sageduseks kaks vedu nädalas ja ühekordse veotee pikkuseks ühe teeomaniku või maakonna piires 100 km, mitme teeomaniku või mitme maakonna piires 200 km. Eriloa väljastaja märgib eriloale lubatud veosageduse. Töötlemata ümarpuidu vedajale arvestatakse eriveo sageduseks üks vedu päevas loal kindlaksmääratud eriveo marsruudil. Töötlemata ümarpuidu veoks võib pikaajalise eriloa välja anda korraga kuni kahenädalaseks kasutusperioodiks.
[RTL 2010, 9, 161 - jõust. 05.03.2010]

23. Loa väljastajal on õigus nõuda arve tasumist enne eriloa väljastamist.

24. Eriloa ja arve saatmise eest faksi või postiga tasutakse loa väljastajale vastavalt selleks tehtavatele kulutustele.

25. Eriloa taotleja või eriloa taotluses näidatud maksja peab arve tasuma õigeaegselt. Maksmisega viivitamisel lisandub arve summale viivis 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni tegeliku tasumise päevani.

26. Eriloa väljastaja võib keelduda loa väljastamisest sõiduki kohta, millele varem taotletud eriloa eest ei ole tasutud.

27. Eriloa väljastajal on õigus tunnistada eriluba ennetähtaegselt kehtetuks kui loa taotleja on esitanud valeandmeid eriveo kohta või kui loa eest ei ole tasutud määratud tähtajaks.

28. Vedaja loobumisel eriveost ning eriloa tagastamisel enne veo teostamistähtaja saabumist kuulub makstud eritasu tagasimaksmisele kuni 50% ulatuses. Tagasimaksmisele ei kuulu eritasu loa väljastamiseks tehtud kulutuste piires (kooskõlastuste hankimine, loa vormistamine jms).

29. Eriloa vormistamise ja kõigi teiste tasude maksmisest on vabastatud teehoiu ja reisijateveoga seotud eriveod.

30. Kui eriloa tasu hulka kuulub teiste loaandjate või kooskõlastajate poolt vastavalt punktile 17 võetav tasu, tasub eriloa väljastaja neile selle eest pärast vastava summa laekumist eriloa taotlejalt.

Lisa 1 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 2 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 3 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 4 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 5 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 6 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 7 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 8 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 9 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 10 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 11 Tasumäärad suuremõõtmelise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 12 Tasumäärad suuremõõtmelise eriveo eest
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json